ŻYCIORYS

Alicja Gronau (Gronau-Osińska), kompozytor­ka, teoretyk muzyki i pedagog. Absolwentka Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warsza­wie (Te­oria Muzyki, Kom­pozycja). Od 1983 pedagog tej u­cze­­lni (od 2008 doktor habilitowany sztuk muzycznych w dziedzinie kompozycji, od 2012 profesor nadzwyczajny).

Ponadto gościnny wykładowca: Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku, Uniwer­sy­te­tu Zielonogórskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Rzeszo­wskiego, a także Iasi Uni­ver­sity of Arts (Iasi, Rumunia), International Theatre Instytut (Monachium, Niemcy), Conservatorio Superior de Música „Manuel Castillo” (Sevilla, Hiszpania), Departamento de Musica, Faculdad de Artes, Uni­ver­si­dad de Chile (Santiago de Chile, Chile), Instituto de Música, Pontificia Universidad Católica de Val­pa­raíso (Val­pa­raíso, Chile), Odeskiej Narodowej Akademii Muzycznej im. A.W. Nieżdanowej (Ukraina), Narodowej Akademii Kadr Kierowniczych Kultury (Kijów, Ukraina).

W macierzystej uczelni od 1998 sekretarz Podyplomowych Studiów Teorii Muzyki UMFC, od 2000 Po­dy­plo­­mowych Studiów Kompozycji; od 2008 kierownik PSTM i PSK. Od 2009 kierownik międzywydziałowych Studiów Doktoranckich UMFC, od 2020 dyrektor Szkoły Doktorskiej. W latach 2012-2020 kierownik Ka­te­dry Teorii Muzyki UMFC. W 2016 został członkiem Rady Naukowej UMFC oraz senatu UMFC. W 2019 została wiceprzewodniczącą Rady Dyscypliny Artystycznej UMFC.

Ponadto pełni szereg funkcji poza uczelnią: od 2002 jest członkiem Kapituły Nagrody Przemysłu Fonograficznego „Fry­deryk”. W latach 2009-2015 pełniła funkcję sekretarza generalnego Związku Kompozytorów Polskich, od 2015 w Prezydium Zarządu. Od 1984 członek Polskiego Towarzystwa Muzyki Współczesnej (od 2006 w komisji rewizyjnej). Od 2015 wiceprezes Polskiego Towarzystwa Analizy Muzycznej. Od 1992 członek Klubu Inteligencji Katolickiej. W 2016 członek, a w 2020 przewodnicząca, Konkursu Kompozytorskiego im. Tadeusza Bairda, organizowanego przez Związek Kompozytorów Polskich.

Jest autorką ponad 120 utworów, w tym opery i utworów multimedialnych. Jej kompozycje wykonywane były za granicą na takich festiwalach i koncertach, jak: Inter­na­tio­nal Music Theatre Workshop „New Works In Opera and Music Theater” w Monachium (Niemcy), 7th European Youth Music Festival w Bern (Szwaj­ca­ria), VI Festival International de Música Contemporánea Darwin Vargas w Valparaiso (Chile), Música y Danza desde Polonia en el II Centenario de Chopin w Sewilli (Hiszpania), Música Contemporánea Polaca w Sewilli (Hiszpania), Word Saxophone Congress w St. Andrews (Wlk. Brytania), Europees Muziekfestival voor de jeugd w Neerpelt (Belgia), International Festival Two Days & Two Nights of New Music w Odessie (Ukraina), Saptamana Internationala a muzicii noi w Bukareszcie (Rumunia), Tampere Vocal Music Festival (Finlandia), Congress et festival mondial du saxophone w Strasbourgu (Francja), Divertimento Cham­ber Youth Orchestra w Ottawie (Kanada), koncerty w Vińia del Mar (Chile), ArtSax Duo in USA, Bokszczanin w Rosji, Transbaltic Bridge av Alicja Gronau (koncert monograficzny) w Uppsali (Szwecja), Access Contemporary Music: Composer alive – Poland w Chicago.

Wykonania w Polsce na festiwalach i koncertach: Młodzi Muzycy Młodym Słuchaczom, Międzynarodowe Forum Młodych Kom­pozytorów w Warszawie, Gdańskie Spotkania Młodych Kompozytorów „Droga”, Warszaw­skie Dni Muzyki, Zamojskie Dni Muzyki, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień” (koncerty towarzyszące), Bydgoski Festiwal Muzyczny, Międzyna­ro­do­wy Fes­tiwal Laboratorium Muzyki Współczesnej, Warszawskie Spotkania Muzyczne, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej „Poznańska Wiosna Muzyczna”, Musica Moderna w Łodzi, Muzyczne Portrety Kompozytorów w Warszawie, Festiwal Muzyki Orga­nowej i Kame­ral­nej „Per Arte ad Astra” w Krasnobrodzie, Między­na­rodowy Festiwal „Musica Sacra” w Warszawie, Muzyczne Pory Roku w Warszawie, Festiwal „Aniołowie i ptaki” w Kielcach, Międzynarodowy Plener Interdyscyplinarny „Srebrem pisane” w Rybnej, Festiwal im. Franciszka Wybrańczyka „Sinfonia Varsovia swojemu mia­stu” w Warszawie, Międzynarodowy Festiwal Instrumentów Dętych „Etiuda” w Szczecinie, Festiwal Saksofonowy w Szczecinie, Letni Festiwal Nowe­go Miasta w Warszawie, Międzynarodowe Forum Kompozytorów w Poznaniu, Świętokrzyskie dni muzyki w Kielcach, Music Design Festiwal w Szczecinie, Concerto Avenna prezen­tu­je w Warszawie, Koncerty Katedry Kompozycji i Sym­po­zja Kompozytorskie w Warszawie, VIP – Premiera Opery na Zamku w Szczecinie, Koncert multimedialny „Oglądanie dźwiękiem – słyszenie ruchem – granie obrazem” w Warszawie, Koncert Niecodzienny w ramach Tryptyku jubileuszowego Związku Kompozytorów Polskich w Warszawie, Multimedialna majówka w Warszawie, Konfrontacje chopinowskie w Antoninie, Nadzwyczajny koncert symfoniczny „Polska naszym natchnieniem” w 100. rocznicę urodzin Tadeusza Paciorkiewicza w Sierpcu, Koncert: proModern shakespired w Warszawie, AudioPianoForte: Koncert prawykonań utworów na fortepian autonomiczny i kameralistów w Warszawie.  

Pisała utwory na zamówienie festiwalu Warszawskie Spotkania Muzyczne, Fundacji Warszawskiej Jesieni, Festiwalu Muzyki Orga­nowej i Kame­ral­nej „Per Arte ad Astra” w Krasnobrodzie, Polskiego Towarzystwa Muzyki Współczesnej, Mazowieckiego Centrum Kultury (obecnie Mazowiecki Instytut Kultury), Związku Kompozytorów Polskich, Filharmonii Szczecińskiej oraz na zamówienia wielu wykonawców, np. Concerto Avenna, Pawła Gusnara, Alicji Wołyńczyk, Lilianny Zalesińskiej, Dariusza Samóla, AstSaxDuo, Tadeusza Gadziny, Doroty Samsel i Kwartetu „Złotnickiego”, zespołu proModern, Jana Bokszczanina i in.

            Jest laureatką szeregu nagród kompozytorskich: 1987 – wyróżnienia na Kon­kursie Młodych Kom­pozytorów ZKP w Warszawie za Pentarchię na orkiestrę ka­meralną; 1992 – IV nagrody (I nie przy­znano) na Konkursie Kompozytorskim Gdańsk 1992 zorganizowanym przez Schola Cantorum Ge­danensis za Miron­czar­nie II na chór mieszany a cappella; 1992 – I nagrody na Konkursie Młodych Kom­­pozytorów im. T. Bairda w Warszawie za Okna na 23 instrumenty smyczkowe; 2001 – I nagrody na Konkursie Kompozytorskim „Muzyka ogrodowa” zorgani­zo­wanym przez Ogród Botaniczny UJ w Kra­kowie za utwór Pobłyski na sopran i or­kiestrę kameralną; 2001 – I nagrody na Międzynarodowym Kon­kursie Kom­po­zy­torskim im. I. Spassova w Płowdiw (Bułgaria) za Invocazione – sinfonia vocale na chór mieszany a cappella; 2001 – Nominacji płyty XXIth Century Polish Choral Music (Acte Pre­a­la­ble 0100) z utworem Błogosławiony z kantaty Afirmacje do Na­grody Przemysłu Fonograficznego „Fryderyk 2001”; 2002 – I na­gro­dy na Międzynarodowym Konkursie Kom­pozytorskim z okazji 45-lecia Opery na Zamku w Szcze­ci­nie za operę kameralną I co wy na to? czyli cierpienia nowego Pirandella. W 2003 insce­ni­zacja tej o­pe­ry znalazła się w finale plebiscytu szczecińskiej prasy i telewizji – w kategorii Przed­stawienie Se­zo­nu – i uzyskała nominację do Bursztynowego Pierścienia, a w 2004 film z jej premiery został reko­men­­dowany przez Polską Sekcję International Theater Institut do przeglądu filmów operowych pod­czas 8th International Mu­sic Theater Workshop „New Works in Opera and Music Theater” w Mona­chium (Niemcy) i (jako jedyny) reprezentował tam Polskę. W 2012 płyta New Polish Music for choir (Musica Sacra Edition 028) z jej utworem Veni. Illumina. Gloria otrzymała Nagrodę Przemysłu Fonograficznego „Fryderyk” w kate­gorii muzyka współczesna. Została ponadto uhonorowana Meda­lem Filca (I nagroda) podczas XXIX Szkoły Matematyki Poglądowej Akademii Podlaskiej w Siedlcach za najlepszy wykład o tematyce matematyczno-muzycznej.

Jako teoretyk muzyki posiada w dorobku ponad 50 publikacji i 80 referatów, poświę­conych zagadnieniom kre­atywnego nauczania, analizie muzy­cz­no-ruchowej, technice kompo­zy­torskiej i mu­zyce współczesnej. Jest współautorką trzech pozycji ksią­żkowych, w tym: Nowe poko­le­nie kompozytorów polskich – almanach, red. M. Stow­piec, A. Gro­nau, J. Kazem-Bek, Pomorze, Byd­goszcz 1988 oraz Lucjan Kaszycki. Kompozytorzy Uniwersytetu Muzycznego, t. 1, UMFC 2012, a także autorką dwóch książek Rytmika w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie, AMFC, Warszawa 2004 i Poemat – Requiem. Forma znacząca, Warszawa 2007. Jako redaktor wydała ponad 20 publikacji, w tym dwutomowy Almanach kompozytorów Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie, AMFC, Warszawa 2004 oraz Kaszycki. Kompozytorzy Uniwersytetu Muzycznego, UMFC, Warszawa 2012 i Wymiary czasu, przestrzeni i ciszy w muzyce Mariana Borkowskiego, Chopin University Press 2019.