SPIS WYKONAŃ
 • 1982
 • 1983
 • 1984
 • 1985
 • 1986
 • 1987
 • 1988
 • 1994
 • 1995
 • 1996
 • 1999
 • 2000
 • 2001
 • 2002
 • 2003
 • 2004
1982

4.05, Przenikanie na klarnet solo (prawykonanie), AMFC Warszawa, Koncert kom­po­zytorski studen­tów klasy kompozycji doc. Mariana Borkowskiego; wyk.: Jacek Sribniak

4.05, Mironczarnia I na sekstet wokalny a cappella do słów Mirona Biało­szew­skiego (prawykonanie), AMFC Warszawa, Koncert kompozytorski studentów klasy kompozycji doc. Mariana Bor­ko­­wskiego; wyk.: Katarzyna Bortkun (S), Aldona Pawłowska (Ms), Jolanta Michalska (A), Jarosław Mala­no­wicz (T), Tadeusz Czechak (Br), Jacek Walma (B)

5.05, Mironczarnia I na sekstet wokalny a cappella do słów Mirona Biało­szewskiego, CKS PW „Stodoła” Warszawa, Prezentacje młodych kompozy­to­rów; wyk.: Katarzyna Bortkun (S), Aldona Pawłowska (Ms), Jolanta Michalska (A), Jarosław Malanowicz (T), Tadeusz Czechak (Br), Jacek Walma (B)

  20.05, Mironczarnia I na sekstet wokalny a cappella do słów Mirona Białoszew­skiego, AMFC Warszawa, Koncert kompozytorski studentów sekcji kompozycji; wyk.: Katarzyna Bortkun (S), Aldona Pawłowska (Ms), Jolanta Michalska (A), Jarosław Malanowicz (T), Tadeusz Cze­chak (Br), Jacek Walma (B)

1983

10.03, Mironczarnia I na sekstet wokalny a cappella do słów Mirona Biało­szewskiego, Sala Kameralna Filharmonii Narodowej, Warszawskie Dni Muzyki: Koncert dwóch pokoleń; wyk.: Katarzyna Bortkun (S), Aldona Pawłowska (Ms), Jolanta Michalska (A), Jarosław Malanowicz (T), Tadeusz Czechak (Br), Jacek Walma (B)

25.04, Gioco per voci e batteria (prawykonanie), CKS PW „Stodoła” Warszawa, I Mię­dzynarodowe Forum Młodych Kompozytorów; wyk.: Katarzyna Bortkun (S), Aldona Czechak (A), Jarosław Malanowicz (T), Jacek Walma (B), Warszawska Grupa Perkusyjna: Stani­sław Halat, Bohdan Lauks, Barbara Skoczyńska, Stanisław Skoczyński, dyr. Tadeusz Karolak

10.05, Mironczarnia I na sekstet wokalny a cappella do słów Mirona Białoszew­skiego, Instytut Francuski, Warszawa, Musique de notre temps; wyk.: Katarzyna Bortkun (S), Aldona Pawłowska (Ms), Jolanta Mi­chalska (A), Jarosław Malanowicz (T), Tadeusz Czechak (Br), Jacek Walma (B)

12.05, Gioco per voci e batteria, AMFC Warszawa, Koncert kom­po­zytorski stu­den­tów klasy kompozycji doc. Mariana Borkowskiego; wyk.: Katarzyna Bortkun (S), Aldona Czechak (A), Jarosław Malanowicz (T), Jacek Walma (B), Warszawska Grupa Perkusyjna: Stanisław Halat, Bohdan Lauks, Barbara Skoczyńska, Stanisław Skoczyński, dyr. Tadeusz Karolak

 12.05, Open  na klarnet, róg i altówkę (prawykonanie), AMFC Warszawa, Koncert kom­po­zytorski stu­­­­dentów klasy kompozycji doc. Mariana Bor­ko­­wskiego; wyk.: Jacek Sribniak, Wiesława Si­ko­ra, Sławomir Wojtysiak

9.11, In tre parte na orkiestrę kameralną (prawykonanie), CKS PW „Stodoła”, Warsza­wa, Młodzi Muzycy Młodym Słuchaczom; wyk.: Orkiestra Kameralna „Artibus”, dyr. Tomasz Szreder

1984

7.04, Przenikanie na klarnet solo (wersja II) (prawykonanie), AMFC Warszawa, Koncert kom­po­zy­torski studentów sekcji kompozycji; wyk.: Jacek Sribniak

Maj, Przenikanie na klarnet solo (wersja II), AM Łódź, Koncert mło­dych kompozy­torów; wyk.: Jacek Sribniak

1985

28.02, Przenikanie na klarnet solo (wersja II), WTM Warszawa, Koncert młodych kom­pozytorów; wyk.: Jacek Sribniak

18.04, Versioni  na 24 wykonawców (prawykonanie), AMFC, Warszawa, III Między­narodowe Fo­rum Nowej Muzyki; wyk.: Orkiestra Kameralna „Artibus”, dyr. Tadeusz Niećko

10.09, Gioco per voci e batteria, Klub Jazzowy im. M. Kosza, Zamość, Zamojskie Dni Muzyki; wyk.: Katarzyna Bortkun (S), Aldona Czechak (A), Jan Sobolewski (T), Jacek Walma (B), Warszawska Grupa Perku­syjna: Robert Piechowiak, Hubert Rut­kow­ski, Barbara Skoczyńska, Sta­ni­sław Skoczyński, dyr. Tadeusz Karolak

21.09, Gioco per voci e batteria, AMFC, Warszawa, XXVIII Mię­dzy­na­ro­do­wy Festi­wal Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”, Koncert Ko­ła Młodych; wyk.: Ka­ta­rzyna Bortkun (S), Aldona Czechak (A), Jan So­bo­lewski (T), Jacek Walma (B), Warszawska Grupa Perkusyjna: Robert Pie­chowiak, Hubert Rutkowski, Barbara Sko­czyńska, Stanisław Sko­czyń­ski, dyr. Tadeusz Karolak

1986

21.09, Kwartet smyczkowy (prawykonanie), AMFC, Warszawa, XXIX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”, Koncert Koła Mło­­dych; wyk.: Kwartet Pol­ski: Zofia Kuberska (vn), Robert Dąbrowski (vn), Ryszard Wójcicki (vl), Andrzej Wróbel (vc)

30.11, Open  na klarnet, róg i altówkę, Starawieś – Pałac, II La­bo­ra­to­rium Współ­czesnej Muzyki Kameralnej; wyk.: Mirosław Po­krzy­­wiński, Henryk Kaliński, Iwona Skrzypczak

1987

06, Pentarchia na kameralną orkiestrę smyczkową (prawykonanie), Muzeum Ziemi Kujawskiej i Do­brzyńskiej, Włocławek, Niedzielne Spotkania z Muzyką; wyk.: Orkiestra Kame­ral­na Włocławskiego Towarzystwa Muzycznego, dyr.: Bogusław Kręgielewski

21.06, Pentarchia na kameralną orkiestrę smyczkową, AMFC, Warszawa, V Między­na­rodowe Forum Nowej Muzyki; wyk.: Orkiestra Kameralna Włocławskiego Towa­rzys­twa Muzycznego, dyr.: Bogusław Kręgielewski

14.09, Przenikanie na klarnet solo (wersja II), Filharmonia Pomorska, Bydgoszcz, Byd­goski Festiwal Muzyczny: Koncert kameralny polskiej muzyki współczesnej; wyk.: Mirosław Pokrzywiński

15.09. Scena na perkusistę solo, Stanisław Skoczyński, Wakacyjne Kursy dla Młodych Kompozytorów, Pałac w Radziejowicach (prawykonanie)

22.10, Gioco per voci e batteria, Sala Koncertowa Szkół Muzycznych w Gdańsku, Gdańskie Spotkania Młodych Kompozytorów, I Koncert ka­me­ralny; wyk.: Katarzyna Bortkun-Szpotańska (S), Aldona Czechak (A), Jan Sobolewski (T), Jacek Walma (B), Zespół Perkusyjny Państwowej Opery i Filharmonii Bałtyckiej: Mirosław Adrjanczyk, Lidia Czajka, Tadeusz Deputat, Tomasz Siedlik, dyr.: Elżbieta Wiesztord

29.11, Przenikanie na klarnet solo (wersja II), Starawieś – Pałac, III La­bo­­ratorium Współ­czesnej Muzyki Kameralnej, koncert „Monologi In­stru­men­talne”; wyk.: Alek­san­der Romański

1988

22.02, Przenikanie na klarnet solo (wersja II), Piwnica Wandy Warskiej i Andrzeja Kurylewicza, Warszawa, Koncert Muzyki Współczesnej Od­dzia­łu Warszawskiego ZPK; wyk.: Aleksander Romański

 18.04, Passaggio per batteria (prawykonanie), Teatr Lalki i Aktora „Marcinek”, Poznań, XXVIII Poz­­­nań­ska Wiosna Muzyczna, Muzyczne dedykacje – kompo­zy­to­rzy dzieciom; wyk.: Marian Rapczewski, Monika Szczecińska

1994

29.01, Okna na 23 instrumenty smyczkowe (prawykonanie), Sala Gedania, Gdańsk, IV Gdańskie Spot­­kania Młodych Kompozytorów „Droga”; wyk.: Orkiestra Symfoniczna Filhar­monii Olsztyńskiej, dyr.: Piotr Borkowski

20.10, Pentarchia na kameralną orkiestrę smyczkową, Pałac Branickich, Białystok, VII Międzyna­ro­do­wy Festiwal Laboratorium Muzyki Współ­cze­snej, Archi concer­tan­ti; wyk.: Warszawscy Soliści „Concerto Aven­na”, dyr. Andrzej Mysiński

1995

23.03, Pentarchia na kameralną orkiestrę smyczkową, AMFC, War­sza­wa, Koncert polskiej muzyki współczesnej: „Concerto Avenna” prezentuje; wyk.: Warszawscy Soliści „Concerto Avenna”, dyr. Andrzej Mysiński

1996

18.10, Progres I na flet solo (prawykonanie), Pałac Branickich, Białystok, IX Międzyna­ro­do­wy Fes­tiwal Labo­ra­torium Muzyki Współ­czes­nej, Miscellanea instrumentalia I; wyk.: Agnieszka Prosowska-Iwicka

1999

15.01, Progres I na flet solo, AMFC, Warszawa, I Sympozjum Kom­po­zytorskie AMFC; wyk.: Robert Nalewajka

2000

20.11, Progres II na klarnet solo (prawykonanie), AMFC Warszawa, Koncert Katedry Kompozycji; wyk.: Krystyna Sakowska

15.12, Błogosławiony na trzy chóry mieszane a cappella (prawykonanie), AMFC, War­sza­wa, II Sym­pozjum Kompozytorskie „Twórczość chóralna kompo­zy­to­rów AMFC”; wyk.: Polski Chór Kameralny „Schola Cantorum Geda­nen­sis”, dyr. Jan Łukaszewski

2001

26.11, Gioco per voci e batteria, AMFC, Warszawa, Koncert Katedry Kompozycji; wyk.: Katarzyna Bortkun (S), Aldona Cze­chak (A), Jarosław Malanowicz (T), Jacek Wal­ma (B), Paweł Gębic­ki (batt), Magdalenia Kordylasińska (batt), Paweł Pruszko­wski (batt), Daniel Kamiński (batt), dyr.: Andrzej Borzym jr

2002

22.06, Pobłyski na sopran i orkiestrę kameralną (prawykonanie), Ogród Botaniczny, Kraków, Koncert laureatów konkursu kompozytorskiego „Muzyka ogro­do­wa” Kraków 2001; wyk.: Katarzyna Oleś-Blacha (S), Orkiestra  Kame­ralna „Orfeusz”, dyr.: Jan Baryła

18.05, Divertimento per il „Divertimento” na orkiestrę kameralną (prawykonanie światowe), Bern (Szwaj­ca­ria), Konservatorium, Grossem Saal, 7th European Youth Music Festiwal, Switzer­land 2002, „Städte-Event Bern”; wyk.: Młodzieżowa Orkiestra Kameralna „Diverti­men­to”, dyr.: Elżbie­ta Ostrowska

18.05, Divertimento per il „Divertimento” na orkiestrę kameralną, Bern (Szwaj­ca­ria), Französische Kirche, 7th European Youth Music Festiwal Switzerland 2002, „Stä­dte-Event Bern”; wyk.: Młodzieżowa Orkiestra Kameralna „Divertimento”, dyr.: Elżbie­ta Ostrowska

2003

31.01–25.05, I co wy na to? czyli cierpienia nowego Pirandella – opera kameralna na 6 solistów, chór mieszany i orkiestrę kameralną (prawykonanie 31.01.), libretto: Stanisława Gronau, Ali­cja Gronau-Osińska – na motywach dramatu Lui­gi Pirandella Sześć postaci scenicz­nych w poszukiwaniu autora, Opera na Zamku, Szczecin; wyk.: dyr. Warcisław Kunc, reż. Artur Hofman, scen. Mariusz Napierała, chórm. Paweł Osuchowski, cho­reog. Marek Zającz­kowski, soliści: Zosia (S) – Grażyna Nita, Agata Rozumek, Adelajda (MS) – Miranda Gołębiowska-Exeter, Jagoda (A) – Małgorzata Obłój, Bar­ba­ra Żarnecka, Tadeusz (T) – Szymon Jędruch, Autor (Br) – Miro­sław Kosiński, Szef (B) – Janusz Lewandowski

14.03, Ekspresyjny rytm swobodny. Minimultimedialny happening chwilowy na improwizujący zespół muzyczno-ruchowy oraz recytatora i taśmę (prawykonanie), AMFC, Warsza­wa, Sesja: Witoldowi Rudzińskiemu w dziewięć­dzie­sięciolecie urodzin, Koncert: Witol­do­wi Rudzińskiemu w darze; wyk.: Patrycja Piekutowska (vn), Aleksandra Bień­kuń­ska (vn), Szabolcs Esztényi (pf), Gabriela Owsiak (ruch, wokal), Magdalena Wajzner (ruch, wokal), Hen­ry­­ka Jędrzejewska (recytacja), Alicja Gronau-Osińska (projekcja dźwięku)

5.04, Divertimento per il „Divertimento” na orkiestrę kameralną (prawykonanie polskie), AMFC, Warszawa; wyk.: Młodzieżowa Orkiestra Kameralna „Divertimen­to”, dyr.: Elżbieta Ostrowska

14.04, Ekspresyjny rytm swobodny. Minimultimedialny happening chwilowy na im­pro­wizujący zespół muzyczno-ruchowy oraz recytatora i taśmę, AMFC, Warszawa, Kon­cert Katedry Kompozycji; wyk.: Aleksan­dra Bieńkuńska (vn), Szabolcs Esztényi (pf), Gabriela Owsiak (ruch, wokal), Mag­da­le­na Wajzner (ruch, wokal), Henryka Ję­drze­jewska (recytacja), Alicja Gronau-Osiń­ska (projekcja dźwięku)

16.05, Naprawdę «Ciało jako instrument» na improwizującego solistę muzyczno-ruchowego (prawykonanie), AMFC, Warszawa, III Sympozjum Kompozy­tor­skie AMFC: Potencjał kompozycyjny utworów na instrumenty solowe; wyk.: Magdalena Wajzner

29.08, I co wy na to? czyli cierpienia nowego Pirandella – opera kameralna na 6 solistów, chór mieszany i orkiestrę kameralną, XXXI Szkoła Matematyki Poglą­do­wej n.t.: Metody klasyczne i współczesne, Grzegorzewice; projekcja video (z premiery opery)

25.09, I co wy na to? czyli cierpienia nowego Pirandella – opera kameralna na 6 solistów, chór mieszany i orkiestrę kameralną, Międzynarodowa Kon­ferencja „Muzy­ka i pedagogika muzyczna pomiędzy kulturami. Okcydent i Orient”, Pomorska Aka­de­­mia Pedagogiczna, Ustka, Słupsk; projekcja video (z premiery opery)

21.11, Błogosławiony na trzy chóry mieszane a cappella, Kościół św. Pio­tra i Pa­wła, Parafia św. Barbary, Warszawa, X Międzyna­ro­do­wy Fes­tiwal Labo­ra­torium Muzyki Współ­czes­nej; wyk.: Polski Chór Kameralny „Schola Cantorum Gedanensis”, dyr.: Jan Łukaszewski

2004

19.04, Veni. Illumina. Gloria na chór mieszany a cappella (prawykonanie), AMFC, War­szawa, Kon­cert Katedry Kompozycji; wyk.: Polski Chór Jeunesses Musi­cales, dyr. Ewa Strusińska

30.11, Marianiana. Selection for 4 for improvising ensemble and tape (utwór kolek­tyw­ny we współautorstwie z Jerzym Kornowiczem, Aldoną Nawrocką i Mag­da­le­ną Wajz­ner) (prawykonanie), AMFC, Warszawa, Profesorowi Ma­ria­no­wi Borkowskie­mu – ucz­nio­wie. Koncert z okazji 70. rocznicy urodzin; wyk.: Zespół „No limits”: Alicja Gronau – projekcja dźwięku, Jerzy Kor­no­wicz (pf, recytacja), Aldona Nawrocka (pf, ruch, batt), Magdalena Wajzner (pf, ruch, batt)

10.12, I co wy na to? czyli cierpienia nowego Pirandella – opera kameralna na 6 so­lis­tów, chór mieszany i orkiestrę kameralną, Wydział Matematyki, Informatyki i Eko­no­me­trii Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra; projekcja video (z pre­mie­ry opery)

21.12, I co wy na to? czyli cierpienia nowego Pirandella – opera ka­me­ral­na na 6 solistów, chór mieszany i orkiestrę kameralną (prawykonanie światowe), Mona­chium (Niemcy), 8th Inter­na­tio­nal Music Theatre Workshop, German Cen­tre of the International Theatre Institute (ITI), Akademietheater im Prinzregen­ten­theater; projekcja video (z premiery opery)

 • 2005
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
2005

18.04, Trzy kotwice: Nadzieja – Miłość – Wiara, cykl pieśni do słów Sta­­nisławy Gronau na sopran, flet, fortepian i perkusję (prawykonanie), AMFC, War­sza­wa, Koncert Katedry Kompozycji; wyk.: Łucja Szablewska (S), Agniesz­ka Prosowska-Iwicka (fl), Sza­bolcs Esztényi (pf), Andrzej Miciuła (batt)

31.05.I co wy na to? czyli cierpienia nowego Pirandella – opera ka­me­ralna na 6 solistów, chór mieszany i orkiestrę kameralną, AM, Łódź, Musica Moderna; projek­cja video (z premiery opery)

26.04, Progres I na flet solo, AM, Łódź, Musica Moderna; wyk.: Agnie­sz­­ka Prosowska-Iwicka

3.12, Invocazione – sinfonia vocale na chór mieszany a cappella (prawykonanie), Ka­te­dra War­szaw­sko-Praska św. Floriana, Warszawa, XII Międzyna­ro­do­wy Fes­tiwal Laboratorium Muzyki Współczesnej; wyk.: Polski Chór Kame­ralny „Schola Cantorum Gedanen­sis”, dyr. Jan Łukaszewski

14.12, Mironczarnia II na chór mieszany a cappella, Scena na perkusistę solo, Progres I na flet solo, Progres II na klarnet solo, Improwizacjo! Ty nad poziomy… na improwizującego solistę muzyczno-ruchowego i taś­mę (prawykonanie), Veni. Illumina.Gloria na chór mieszany a cappella, Mazowieckie Centrum Kul­­tury i Sztuki, Warszawa, „Por­trety Kompozytorów”; wyk.: Polski Chór Jeunesses Musicales, dyr.; Ewa Strusińska, Miłosz Pękala (batt), Krystyna Sakowska (cl), Agnie­sz­­ka Prosowska-Iwicka (fl), Magdalena Wajzner (pf, ruch, wokal)

16.12, Re-Garden Music for Wind Sextet (prawykonanie), AMFC, Warszawa, IV Sym­po­zjum Kom­po­zy­­tor­skie AMFC. Muzyka kameralna (I); wyk.: Grupa Mu­zy­ki Współczesnej „Studio Warszawa”: Ewa Liebchen (fl), Piotr Lis (ob), Bartosz Karwowski (cl), Przemysław Skałuba (clb), Katarzyna Pin­kie­wicz (cr), Łukasz Krzętowski (fg)

2006

24.04, Improwizacjo! Ty nad poziomy… na improwizującego solistę mu­zyczno-ru­cho­wego i taś­mę, AMFC, War­sza­wa, Koncert Katedry Kom­­­pozycji; wyk.: Magda­le­na Wajzner (pf, ruch, wokal)

30.04, Divertimento per il „Divertimento” na orkiestrę kameralną, Cathe­dral of St. Catherine of Alexandria, Ottawa (Kanada); wyk.: Młodzie­żo­wa Orkiestra Kameralna „Diver­­timento”, dyr.: Elżbieta Ostrowska

3.05, And what do you think of this? or the sufferings of New Pirandello – cham­ber opera, Universitatea de Arte “George Enescu”, Facultatea de compozitie, muzi­co­logie, pedagogie muzicala, si teatru, Iasi (Rumunia); projekcja video (z premiery opery)

8.05, Mironczarnia II na chór mieszany a cappella, Kościół Ewan­gelicko-Refor­mo­wa­ny, Warszawa, XX Warszawskie Spotkania Muzy­czne; wyk.: Chór Warszaw­skie­go Towarzystwa Scenicznego, dyr. Ewa Strusińska

8.05, Divertimento per il „Divertimento” na orkiestrę kameralną, Cana­dian Museum of Civilization, Ottawa (Kanada); wyk.: Młodzieżowa Orkiestra Kameralna „Diverti­men­to”, dyr.: Elżbieta Ostrowska

27.11, Agnezioni per flauto solo. Per Agnes (prawykonanie), AMFC War­sza­wa, Koncert Katedry Kom­­­pozycji; wyk.: Agnie­sz­­ka Prosowska-Iwicka

1.12, Veni. Illumina. Gloria na chór mieszany a cappella, Kościół Ewan­gelicko-Reformowany, Warszawa, XIII Międzyna­ro­do­wy Fes­tiwal Laboratorium Muzyki Współczesnej; wyk.: Polski Chór Kame­ralny „Schola Cantorum Gedanensis”, dyr. Jan Łukaszewski

2007

11.06, Agnezioni per flauto solo. Per Agnes, Mazowieckie Centrum Kul­­­tury i Sztu­ki, Warszawa, Muzyczne Pory Roku „Wiosna 2007”; wyk.: Agnie­sz­­ka Karwowska

19.08, Suita Krasnobrodzka. Koncert poczwórny na flet, organy, skrzyp­ce, wio­lon­cze­lę i orkiestrę smyczkową (prawykonanie), Krasnobród, I Festiwal Muzyki Orga­nowej i Kame­ral­nej „Per Arte ad Astra”; wyk.: Joanna Krajewska (fl), Krzysztof Ostrowski (org), Mar­ta Oyrzanowska (vn), Marcel Mar­kow­ski (vc), Młodzieżowa Orkiestra Kame­ral­na „Divertimento”, dyr.: Elżbieta Ostrowska

19.11, Lapidaria na saksofon sopranowy i altowy, skrzypce oraz improwizujący zespół ruchowy (prawykonanie); AMFC Warszawa, Koncert Katedry Kompozycji; wyk.: Patrycja Piekutowska (vn), Paweł Gusnar (sx), Magdalena Wajzner – kompozycja ruchu, Justyna Paszkowska – ruch, Jowita Szołoch – ruch, Agnieszka Sienkiewicz – ruch, Marta Grzywacz – ruch, Magda Ślązakowska – ruch, Milena Maciąg – ruch

1.12. Pentarchia na orkiestrę smyczkową, Kościół Ewangelicko-Reformowany, Warszawa, XII Międzynarodowy Festiwal Laboratorium Muzyki Współczesnej; wyk.: Polska Filharmonia Kameralna Sopot, dyr.: Pablo Alvarado (Chile)

2008

13.04, Veni. Illumina. Gloria na chór mieszany a cappella, Międzynarodowy Festiwal „Musica Sacra”, Ka­te­dra War­szaw­sko-Praska św. Floriana, Warszawa, wyk.: Polski Chór Kame­ralny „Schola Cantorum Gedanen­sis”, dyr. Jan Łukaszewski

13.04, Wyliczanki na 6-głosowy chór dziecięcy: Chrząszcz (prawykonanie), Doroczny koncert uczniów, Chór ZPSM I st., Ministerstwo Zdrowia, Warszawa; wyk.: Chór ZPSM I st., dyr. Ewa Marchwicka

24.04, Przenikanie na klarnet solo (wersja I), Muzyczne pory roku „Wiosna 2008”, Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, Warszawa; wyk.: Artur Pachlewski

26.09, Lapidaria na saksofon sopranowy i altowy oraz skrzypce (prawykonanie); Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”, Koncert Oddziału Warszawskiego ZKP, UMFC Warszawa; wyk.: Krzysztof Bąkowski (vn), Paweł Gusnar (sx)

21.11, Poemat – Requiem na orkiestrę symfoniczną (prawykonanie); XV Międzynarodowy Festiwal Laboratorium Muzyki Współczesnej, Koncert inauguracyjny, Sala Koncertowa Opery i Filharmonii Podlaskiej, Białystok; wyk.: Orkiestra Symfoniczna Opery i Filharmonii Podlaskiej, dyr.: Piotr Borkowski

2009

20.04, 7 Walców minutowych na flet i fortepian (prawykonanie); Koncert Katedry Kompozycji, Sala Koncertowa, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Warszawa; wyk.: Agnieszka Prosowska-Iwicka (fl), Robert Morawski (pf)

15.10, Invocazione – sinfonia ocale (prawykonanie światowe), Okna na 23 instrumenty smyczkowe (prawykonanie światowe), Agnezioni na flet solo (prawykonanie światowe), Pobłyski na sopran i orkiestrę (prawykonanie światowe), Lapidaria na skrzypce i saksofon (prawykonanie światowe), Poemat – Requiem na orkiestrę symfoniczną (prawykonanie światowe); Instituto de Música, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (Chile), VI Festival International de Música Contemporánea Darwin Vargas 2009 [prezentacja nagrań]

17.10, 7 Walców minutowych na flet i fortepian (prawykonanie światowe); VI Festival International de Música Contemporánea Darwin Vargas 2009, Teatro Duoc UC Sede, Viñia del Mar; wyk: José Orellana, Danilo Rodriguez

20.10, Invocazione – sinfonia vocale, Okna na 23 instrumenty smyczkowe, Agnezioni na flet solo, Pobłyski na sopran i orkiestrę, Lapidaria na skrzypce i saksofon, Poemat – Requiem na orkiestrę symfoniczną; Departamento de Musica, Faculdad de Artes, Universidad de Chile, Santiago de Chile (Chile) [prezentacja nagrań]

21.11, Pentarchia na orkiestrę smyczkową (prawykonanie światowe), VI Festival International de Música Contemporánea Darwin Vargas 2009, Teatro Municipal de Valparaiso, wyk.: Orquesta Universidad Mayor, dyr.: Luís José Recart

23.11, 3 Pieśni na sopran, mezzosopran, alt i kwartet smyczkowy [O Panie (Psalm 8), Niech błogosławi (Psalm 67), Dziękczynienie (Psalmy 199 i 29)] (prawykonanie), Polska liryka wokalna XX i XXI wieku, Koncert Katedry Kompozycji i Katedry Wokalistyki, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Warszawa; wyk.: Ewelina Siedlecka (S), Anna Krawczuk (Ms), Jadwiga Niebelska (A), Małgorzata Wasiucionek (vn I), Katarzyna Szewczyk (vn II), Paweł Czarny (vn), Marta Kordykiewicz (vc)

27.11, Okna na 23 instrumenty smyczkowe, koncert inauguracyjny XVI Międzynarodowy Festiwal Laboratorium Muzyki Współczesnej, Białystok, Sala Koncertowa Opery i Filharmonii Podlaska; wyk.: Orkiestra Opery i Filharmonii Podlaskiej, dyr. Piotr Borkowski

3.12, Mironczarnia II na chór mieszany a cappella, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, Galeria Działań, Warszawa – Ursynów, wyk.: Chór Warszaw­skie­go Towarzystwa Scenicznego, dyr. Ewa Strusińska (nagranie ilustrujące referat)

5.12, Rozmowa dwóch młodych perkusistów: Stasia i Ignasia – duet perkusyjny na 2 ksylofony (prawykonanie); wyk.: Stanisław Zakrzewski, Ignacy Walus, VII Makroregionalny Konkurs Duetów Dziecięcych „Duettino”, Warszawa, POSM I st. im. E. Młynarskiego

6.12. Rozmowa dwóch młodych perkusistów: Stasia i Ignasia – duet perkusyjny na 2 ksylofony; wyk.: Stanisław Zakrzewski, Ignacy Walus, VII Makroregionalny Konkurs Duetów Dziecięcych „Duettino”, Warszawa, POSM I st. im. E. Młynarskiego – Koncert laureatów (I miejsce)

18.12, Miłe – miłego początki na zespół improwizujący i ścieżkę dźwiękową (współautorstwo z Małgorzatą Krawczak i Aldoną Nawrocką; układ ruchu: Magdalena Wajzner) (prawykonanie), koncert z okazji jubileuszu Szabolsca Esztényiego, Warszawa, UMFC, Studio S 1; wyk.: Małgorzata Krawczak (głos, ruch), Marianna Krawczak (skrzypce), Marcelina Krawczak (lutnia), Aldona Nawrocka (fortepian, ruch, głos), Magdalena Wajzner (ruch, głos), Alicja Gronau (projekcja dźwięku, ruch, głos)

20.12, LimeRYKI  jubileuszowe Ecziowe na recytatora i ścieżkę dźwiękową, koncert z okazji jubileuszu Szabolsca Esztényiego (prawykonanie), Warszawa, PSM II st. nr 2, Sala Koncertowa; wyk.: Alicja Gronau

2010

10.03. Rozmowa dwóch młodych perkusistów: Stasia i Ignasia – duet perkusyjny na 2 ksylofony; wyk.: Stanisław Zakrzewski, Ignacy Walus, Makroregionalne Przesłuchania Zespołów Perkusyjnych Szkół Muzycznych I st., Lublin, POSM I i II st. im. K. Lipińskiego

10.03. Marsz perkusistów dla dwóch wykonawców na perkusyjne instrumenty niemelodyczne (prawykonanie); wyk.: Stanisław Zakrzewski, Ignacy Walus, Makroregionalne Przesłuchania Zespołów Perkusyjnych Szkół Muzycznych I st., Lublin, POSM I i II st. im. K. Lipińskiego

25.04. Rozmowa dwóch młodych perkusistów: Stasia i Ignasia – duet perkusyjny na 2 ksylofony; wyk.: Stanisław Zakrzewski, Ignacy Walus, Przesłuchania Perkusyjne Zespołów Kameralnych Szkół Muzycznych I stopnia – etap ogólnopolski; PSM I st. nr 2 im. F. Chopina, Warszawa

25.04. Marsz perkusistów dla dwóch wykonawców na perkusyjne instrumenty niemelodyczne; wyk.: Stanisław Zakrzewski, Ignacy Walus, Przesłuchania Perkusyjne Zespołów Kameralnych Szkół Muzycznych I stopnia – etap ogólnopolski; PSM I st. nr 2 im. F. Chopina, Warszawa

10.05. Lapidaria na saksofon sopranowy i altowy oraz skrzypce; wyk.: Wojciech Psiuk, Sławomir Tomasik, XXIV Warszawskie Spotkania Muzyczne. Muzyka dawna – Muzyka nowa, Studio koncertowe PR im. Witolda Lutosławskiego, Warszawa

23.05. Rozmowa dwóch młodych perkusistów: Stasia i Ignasia – duet perkusyjny na 2 ksylofony; Marsz perkusistów dla dwóch wykonawców na perkusyjne instrumenty niemelodyczne; wyk.: Stanisław Zakrzewski, Ignacy Walus, Filharmonia Narodowa, Warszawa, Koncert Cioci Jadzi

31.05. 7 Walców minutowych na flet i fortepian; Agnieszka Prosowska-Iwicka – fl, Grzegorz Gorczyca – pf, Koncert Oddziału Warszawskiego ZKP z cyklu: Muzyczne pory roku: Wiosna, Sala koncertowa PWM, Warszawa

11.06. Mironczarnie II na chór a cappella (prezentacja z nagrania); Chór Warszawskiego Towarzystwa Scenicznego, dyr. Ewa Strusińska; XV Imielińskie Spotkania Artystyczne, LXIII LO im. L. Kossutha, Warszawa

30.10. Mironczarnie II na chór a cappella, Rozmowa dwóch młodych perkusistów: Stasia i Ignasia – duet perkusyjny na 2 ksylofony; Chór Warszawskiego Towarzystwa Scenicznego, dyr. Ewa Strusińska; Stanisław Zakrzewski, Ignacy Walus; V Regionalne Seminarium „Miodowa Jesień”, Aula im. Ireny Kiriackiej, ZPSM nr 1, Warszawa [prezentacja nagrań]

30.10. Quartango na marimbę (prawykonanie); Kaja Włostowska, Patrycja Wybrańczyk, Karol Krupp, Mikołaj Żołnierczyk; V Regionalne Seminarium „Miodowa Jesień”, Aula im. Ireny Kiriackiej, ZPSM nr 1, Warszawa

8.11. Invocazione – sinfonia vocale, Okna na 23 instrumenty smyczkowe, Agnezioni na flet solo, Pobłyski na sopran i orkiestrę, Lapidaria na skrzypce i saksofon, Poemat – Requiem na orkiestrę symfoniczną; Clases magistrales Música Polaca Contemporánea; Conservatorio Superior de Música „Manuel Castillo”, Sevilla (Hiszpania) [prezentacja nagrań]

8.11. 7 Walców minutowych na flet i fortepian; Juan García Rodríguez (pf), Alfonso Rubio (fl); Música y Danza desde Polonia en el II Centenario de Chopin, Música Contemporánea Polaca, Capilla del Rectorado, Universidad de Sevilla, Sevilla (Hiszpania)

9.11. Open na klarnet, altówkę i róg (prawykonanie światowe); Zahir Ensemble: Milan Milojicic (vl), Emil Sein (cl), Rafael Mira (cr); 2o Ciclo Música Contemporánea: Música Polaca Contemporánea; Sala Joaquín Turina, Centro Cultural Cajasol, Sevilla (Hiszpania)

25.11. Last of February for String Quartet (prawykonanie); Kwartet im. Aleksandra Tansmana: Rafał Dudzik (vn I), Maciej Grygiel (vn II), Jakub Grabe-Zaremba (vl), Szymon Stępka (vc); Koncert muzyki kameralnej I, XVII Laboratorium Muzyki Współczesnej, Opera i Filharmonia Podlaska, Białystok

27.11. Quartango na marimbę; Kaja Włostowska, Patrycja Wybrańczyk, Karol Krupp, Mikołaj Żołnierczyk; Makroregionalne Przesłuchania Zespołów Perkusyj­nych Szkół Muzycznych I st., PSM I i II st., Bydgoszcz

17.12. Anielskie podzwonne na fortepian z preparacją, do słów własnych (prawy­konanie); Gabriela Szendzielorz-Jungiewicz; Festiwal „Aniołowie i ptaki”, Muzeum Historii Kielc, Kielce

2011

15.01. Drzewo życia (utwór kolektywny: Anna Ignatowicz-Glińska, Magdalena Wajzner, Małgorzata Lewandowska, Agata Chodyra; multimedialny: muzyka, film, ruch) (prawykonanie), kompozycja i wykonanie ruchu: Magdalena Wajzner; Sala Koncertowa, UMFC, Warszawa

2.04. Prolog, kwartango, sambartet na perkusję i smyczki (prawykonanie); Zespół perkusyjny: Patrycja Wybrańczyk, Kaja Włostowska, Mikołaj Żołnierczyk, Karol Krupp; Orkiestra PSM I st. nr 4 im. K. Kurpińskiego z Warszawy, dyr. Elżbieta Ostrowska; Doroczny koncert uczniów, UMFC Warszawa

15.04.  Wielki tydzień na dowolny zespół wokalny  i dwie perkusje (prawykonanie); Chór ZPSM  im. F. Chopina w Warszawie, Łukasz Piotrowski, Michał Niedziałek – perkusja; dyr. Robert Lawrence, Ogólnopolski Przegląd Chórów, Ciechanów

16.04.  Wielki tydzień na dowolny zespół wokalny  i dwie perkusje; Chór ZPSM  im. F. Chopina w Warszawie, Łukasz Piotrowski, Michał Niedziałek – perkusja; dyr. Robert Lawrence, Kościół OO. Dominikanów p.w. Św. Jacka, Warszawa

18.04.  Wielki tydzień na dowolny zespół wokalny  i dwie perkusje; Chór ZPSM  im. F. Chopina w Warszawie, Łukasz Piotrowski, Michał Niedziałek – perkusja; dyr. Robert Lawrence, Koncert Katedry Kompozycji, UMFC, Warszawa

23.07. Anielskie podzwonne na fortepian z preparacją, do słów własnych; Gabriela Szendzielorz; II Międzynarodowy Plener Interdyscyplinarny „Srebrem pisane”, Pałac w Rybnej

3.09. Quartango na marimbę; Kaja Włostowska, Patrycja Wybrańczyk, Karol Krupp, Mikołaj Żołnierczyk; XI Festiwal im. Franciszka Wybrańczyka „Sinfonia Varsovia swojemu miastu”, Sinfonia Varsovia Centrum, Warszawa

3.09. Sambattro na 4 perkusistów; Kaja Włostowska, Patrycja Wybrańczyk, Karol Krupp, Mikołaj Żołnierczyk; XI Festiwal im. Franciszka Wybrańczyka „Sinfonia Varsovia swojemu miastu”, Sinfonia Varsovia Centrum, Warszawa

9.11. Anielskie podzwonne na fortepian z preparacją, do słów własnych; Gabriela Szendzielorz; Uniwersytet Śląski, filia w Cieszynie

16.11. Tomaszeusz – 90-sekundowy list do Mieczysława Tomaszewskiego na flet i saksofon sopranowy (prawykonanie); wyk.: Paweł Gusnar, Agnieszka Prosowska-Iwicka, Florianka, Kraków

8-11.12. 10-krotnie Agnezioni II na flet solo jako utwór obowiązkowy w grupie C (uczelnie muzyczne) na VIII Międzynarodowym Festiwalu Instrumentów Dętych „Etiuda” 2011 w Szczecinie (prawykonanie); wykonywali: Irmina Gocek (III miejsce, Hochschule für Musik, Mainz), Marcelina Dyner (wyróżnienie, AM Poznań), Bernadeta Gromek (wyróżnienie, AM Kraków), Julia Pałac (wyróżnienie, Hochschule für Musik, Mainz), Jagoda Pietrusiak (wyróżnienie, AM Kraków) oraz Joanna Tabaczek (AM Kraków), Barbara Wiącek (Hochschule für Kunste Bremen), Jennyfer Fouani (UMFC Warszawa), Klaudia Brzezińska (Hochschule für Musik, Mainz), Paweł Stępiński (AM Kraków)

2012

16.04. Introduction for string orchestra (prawykonanie); wyk. Unplugged Orchestra, dyr. Michał Śmigielski; UMFC Warszawa

16.04. Last of February II for string orchestra (prawykonanie); wyk. Unplugged Orchestra, dyr. Michał Śmigielski; UMFC Warszawa

16.04. Błogosławiony na chór mieszany a cappella; wyk. Chór Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dyr. Daniel Synowiec; UMFC Warszawa

9.06. Winter is icumen in for 7 saxophones (prawykonanie światowe); wyk. The Yantar Saxophone Ensemble (kier. Dariusz Samól), Koncert Galowy 8. Festiwalu Saksofonowego, Filharmonia, Szczecin

22.06. Quartango na marimbę; wyk. Kaja Włostowska, Patrycja Wybrańczyk, Karol Krupp, Mikołaj Żołnierczyk; European Music Meetings: IV Edycja Młodzie­żowego Festiwalu Muzyki Kameralnej, Konstancin-Jeziorna

23.06. Quartango na marimbę; wyk. Kaja Włostowska, Patrycja Wybrańczyk, Karol Krupp, Mikołaj Żołnierczyk; Teatr na wodzie, Łazienki, Warszawa

15.07. Winter is icumen in II for alto saxophone and piano (prawykonanie światowe); wyk. ArtSax Duo: Dariusz Samól (sx), Ewa Ruszala (pf), XVI Word Saxophone Congress, St. Andrews (Wlk. Brytania)

12.08. Introduction for string orchestra, Last of February II for string orchestra; wyk. Orkiestra Warsaw Camerata, dyr. Paweł Kos-Nowicki; V Letni Festiwal Nowe­go Miasta, kościół pw. św. Jacka, Warszawa

26.09. Introduction for string orchestra; wyk. orkiestra Filharmonia Kameralna Warszawa, dyr. Stanisław Winiarczyk, Koncert z cyklu „Światy” towarzyszący Międzynarodowemu Festiwalowi Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień 2012, UMFC, Warszawa

25.10. Winter is icumen in II  for alto saxophone and piano (prawykonanie polskie); wyk. ArtSax Duo: Dariusz Samól (sx), Ewa Ruszala (pf), X Jubileuszowe Warsztaty Klarnetowo-Saksofonowe, Ostrów Wielkopolski

4.11. I co wy na to? Czyli cierpienia nowego Pirandella na 6 solistów, chór mie­sza­ny i orkiestrę kameralną; Miron­czar­nie II na chór mieszany a cappella; Im­pro­wi­za­cjo! Ty nad poziomy na improwizującego solistę muzyczno-ruchowego i taś­mę (odtwo­rzone z nagrania); Muzyka współczesna nie gryzie, Lokal Użytkowy, Warszawa

19.11. Kilka spojrzeń na Paulę dla kwartetu smyczkowego (prawykonanie); wyk. Kwartet smyczkowy Tesseris: Katarzyna Boniecka (vn I), Angelika Środoń (vn II), Paweł Czarny (vl), Joanna Śliwa (vc), Koncert Katedry Kompozycji, UMFC, Warszawa

24.11. Dwojakość – wspomnie-nie. Audioscena na improwizującego ruchem i głosem tancerza lub aktora [współautorstwo z Aleksandrą Dziurosz] (prawykonanie); wyk. Aleksandra Dziurosz, Koncert prawykonań utworów audioscenicznych, Centrum Sztuki Współczesnej, Zamek Ujazdowski, Sala Laboratorium, Warszawa

29.11. Drabiną do …? 5 Wariacji dla 3 perkusistów (prawykonanie); wyk. Ignacy Walus, Stanisław Zakrzewski, Tymon Jankowski; Makroregionalne przesłuchania zespołów perkusyjnych, Bydgoszcz

2013

18.01. Drabiną do …? 5 Wariacji dla 3 perkusistów; wyk. Arkadiusz Gliniak, Mate­usz Tomaszewski, Bazyli Karas-Tęcza; Audycja ogólnoszkolna, PSM I st. nr 4, Warsza­wa

27.01. Last of February II for string orchestra; wyk. Unplugged Orchestra, dyr. Michał Śmigielski; L Szkoła Matematyki Poglądowej, Nadarzyn (odtworzenie z nagrania)

7.03. Sześć spojrzeń na Paulę. Spektakl multimedialny na kwartet smyczkowy, wizualizację i wykonawców ruchowych w ramach koncertu multimedialnego „Oglądanie dźwiękiem – słyszenie ruchem – granie obrazem” (prawykonanie); wizuali­zacja Paula Jaszczyk; koncepcja choreograficzna: Magdalena Wajzner; wyk. Kwartet smyczkowy Tesseris: Katarzyna Boniecka (vn I), Alicja Baranowska (vn II), Paweł Czarny (vl), Joanna Śliwa (vc), ruch: Agata Pankowska, Natalia Walach, Paulina Zajkowska, Agata Jarosz, Joanna Jędrzejewska; Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki; Teatr E12 Scena – Oglądanie dźwiękiem – słyszenie ruchem – granie obrazem. Koncert multimedialny w trzech częściach

8.03. Sześć spojrzeń na Paulę. Spektakl multimedialny na kwartet smyczkowy, wizualizację i wykonawców ruchowych „Oglądanie dźwiękiem – słyszenie ruchem – granie obrazem”; wizualizacja Paula Jaszczyk; koncepcja choreograficzna: Magdalena Wajzner; wyk. Kwartet smycz­kowy Tesseris: Katarzyna Boniecka (vn I), Alicja Baranowska (vn II), Paweł Czarny (vl), Joanna Śliwa (vc), ruch: Agata Pankowska, Natalia Walach, Paulina Zajkowska, Agata Jarosz, Joanna Jędrzejewska; UMFC Warszawa

23.03. Winter is icumen in II  for alto saxophone and piano; wyk. ArtSax Duo: Dariusz Samól, Ewa Ruszała; Tallahassee (USA), Florida State University, College of Music

24.03. Winter is icumen in II  for alto saxophone and piano; wyk. ArtSax Duo: Dariusz Samól, Ewa Ruszała; Mansfield (USA), Mansfield University, Music Department

28.03. Winter is icumen in II  for alto saxophone and piano; wyk. ArtSax Duo: Dariusz Samól, Ewa Ruszała; Jamestown (USA), Infinity Arts Café

24.03. Drabiną do …? 5 Wariacji dla 3 perkusistów; wyk. Tymon Jankowski, Ignacy Walus, Stanisław Zakrzewski; Doroczny koncert uczniów, ZPSM, POSM, POEZSM, Warszawa

5.05. Prolog, kwartango i sambartet na perkusję i smyczki (prawykonanie światowe); wyk. Patrycja Wybrańczyk, Kaja Włostowska, Dawid Rutkowski, Bazyli Karaś-Tęcza, Youth Chamber Orchestra DIVERTIMENTO, dyr. Elżbieta Ostrowska, 61 Europees Muziekfestival voor de jeugd Neerpelt, Neerpelt (Belgia); Pierwsza nagroda „summa cum laude” – Eerste prijs „summa cum laude”

19.05. Walzer strano (cz. V Divertimento per il Divertimento na orkiestrę kame­ralną) widowisko muzyczno-plastyczne (prawykonanie); wizualizacja: Agnieszka Bagińska, Agnieszka Błaszczak, Oliwia Cabaj, Marta Dębska, Cindi Ellison, Weronika Harla, Agata Mikulska, Helena Nowako­wska, Rafał Rutkowski, Dagmara Sulich, Aleksandra Szewczuk, wyk.: Młodzieżowa Orkiestra Kameralna „Diverti­men­to”, dyr.: Elżbie­ta Ostrowska; Koncert Między­uczelnianej Specjalności Multimedialnej „Mulimedialna majówka”, UMFC, Sala Koncertowa

17.06. Anielskie podzwonne na fortepian z preparacją do słów własnych, wyk. Julia Samojło, Muzyczne pory roku Wiosna 2013, Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, Warszawa

24.09. Quartango na marimbę; Patrycja Wybrańczyk, Mikołaj Żołnierczyk, Dawid Rutkowski, Bazyli Karaś-Tęcza; Muzyczne pory roku Jesień 2013; koncert towarzyszący Warszawskiej Jesieni, Warszawa, Aula im. Ireny Kiriackiej

25.09. Divertimento per il „Divertimento” na orkiestrę kameralną, radio WPRB, Classical Discoveries, Princeton (USA); wyk.: Młodzieżowa Orkiestra Kameralna „Diverti­men­to”, dyr.: Elżbie­ta Ostrowska

27.09. Last of February II for string orchestra; wyk. orkiestra Filharmonia Kameralna Warszawa, dyr. Stanisław Winiarczyk; Koncert z cyklu „Studium światła” towarzyszący Warszawskiej Jesieni; UMFC, Warszawa

18.11. Winter is icumen in II  for alto saxophone and piano; wyk. Alicja Wołyńczyk, Adam Sychowski, Koncert Katedry Kompozycji, Sala Koncertowa, UMFC, Warszawa

15.12. Winter is icumen in II  for alto saxophone and piano; wyk. Alicja Wołyńczyk, Adam Sychowski, II Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Uczelni Muzycznych, Sala im. H. Melcera, UMFC, Warszawa

2014

19.01. Mironczarnie II na chór a cappella (prezentacja z nagrania); Chór Warszawskiego Towarzystwa Scenicznego, dyr. Ewa Strusińska; I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Słowo, a świat dźwięków w pieśni”, UMFC Warszawa

28.01.-16.02. Splątanie na kwartet smyczkowy [część z kwartetu smyczkowego Kilka spojrzeń na Paulę] jako element WYSTAWY MULTIMEDIALNYCH FORM PRZESTRZENNYCH Pauli Jaszczyk „Dźwięki / Kolory / Kształty / Emocje”; Galeria Studio, PKiN, Warszawa; wyk. Kwartet smyczkowy Tesseris: Katarzyna Boniecka (vn I), Alicja Baranowska (vn II), Paweł Czarny (vl), Joanna Śliwa (vc)

1.02. Uppsala I na 3 klarnety i saksofon barytonowy (prawykonanie światowe), wyk. Lisa Bergsten, Johan Bergsten, Ida Carlsson, Hanna Carlson; Uppsala (Szwecja), Nannaskolans Aula, Folkuniversitetet, Transbaltic Bridge av Alicja Gronau (koncert monograficzny)

1.02. Stockholm na fortepian na 6 rąk (prawykonanie światowe), wyk. Johanna thunell, Julia Norlin, Siri Björk; Uppsala (Szwecja), Nannaskolans Aula, Folkuniversitetet, Transbaltic Bridge av Alicja Gronau (koncert monograficzny)

1.02. Nyköping na fortepian solo (prawykonanie światowe), wyk. Johanna Thunell, Uppsala (Szwecja), Nannaskolans Aula, Folkuniversitetet, Transbaltic Bridge av Alicja Gronau (koncert monograficzny)

1.02. Kalmar na fortepian na 4 ręce (prawykonanie światowe), wyk. Miranda-Moon Bergfors, Henrietta Kindmark, Uppsala (Szwecja), Nannaskolans Aula, Folkuniversitetet, Transbaltic Bridge av Alicja Gronau (koncert monograficzny)

1.02. Uppsala II na saksofon barytonowy i harfę (prawykonanie światowe), wyk. Hanna Carlson, Magdalena Wlad;  Uppsala (Szwecja), Nannaskolans Aula, Folkuniversitetet, Transbaltic Bridge av Alicja Gronau (koncert monograficzny)

1.02. Karlskrona na fortepian na 4 ręce (prawykonanie światowe), wyk. Inez Åsberg, Alva Ring, Uppsala (Szwecja), Nannaskolans Aula, Folkuniversitetet, Transbaltic Bridge av Alicja Gronau (koncert monograficzny)

1.02. Ystad na fortepian solo (prawykonanie światowe), wyk. Artur Frisk, Uppsala (Szwecja), Nannaskolans Aula, Folkuniversitetet, Transbaltic Bridge av Alicja Gronau (koncert monograficzny)

1.02. Międzyzdroje na fortepian na 4 ręce (prawykonanie światowe), wyk. Hedda Isaksson, Deniz Flener, Uppsala (Szwecja), Nannaskolans Aula, Folkuniversitetet, Transbaltic Bridge av Alicja Gronau (koncert monograficzny)

1.02. Kołobrzeg na fortepian solo (prawykonanie światowe), wyk. Adam Larsson, Uppsala (Szwecja), Nannaskolans Aula, Folkuniversitetet, Transbaltic Bridge av Alicja Gronau (koncert monograficzny)

1.02. Uppsala 3 na 3 klarnety, saksofon barytonowy i harfę (prawykonanie światowe), wyk. Lisa Bergsten, Johan Bergsten, Ida Carlsson, Hanna Carlson, Magdalena Wlad; Uppsala (Szwecja), Nannaskolans Aula, Folkuniversitetet, Transbaltic Bridge av Alicja Gronau (koncert monograficzny)

1.02. Łeba na fortepian na 4 ręce (prawykonanie światowe), wyk. Lisa Sandin, Clara Sandin; Uppsala (Szwecja), Nannaskolans Aula, Folkuniversitetet, Transbaltic Bridge av Alicja Gronau (koncert monograficzny)

1.02. Jurata na fortepian solo (prawykonanie światowe), wyk. Johan Olason; Uppsala (Szwecja), Nannaskolans Aula, Folkuniversitetet, Transbaltic Bridge av Alicja Gronau (koncert monograficzny)

1.02. Gdynia na fortepian solo (prawykonanie światowe), wyk. Max Brynolf; Uppsala (Szwecja), Nannaskolans Aula, Folkuniversitetet, Transbaltic Bridge av Alicja Gronau (koncert monograficzny)

1.02. Uppsala 4 na harfę solo (prawykonanie światowe), wyk. Magdalena Wlad; Uppsala (Szwecja), Nannaskolans Aula, Folkuniversitetet, Transbaltic Bridge av Alicja Gronau (koncert monograficzny)

1.02. Krynica Morska na fortepian solo (prawykonanie światowe), wyk. Ann Heijkenskjod; Uppsala (Szwecja), Nannaskolans Aula, Folkuniversitetet, Transbaltic Bridge av Alicja Gronau (koncert monograficzny)

1.02. Warszawa na fortepian na 6 rąk (prawykonanie światowe), wyk. Nikolai Georgiev, Max Brynolf, Ann Heijkenskjod; Uppsala (Szwecja), Nannaskolans Aula, Folkuniversitetet, Transbaltic Bridge av Alicja Gronau (koncert monograficzny)

1.02. Uppsala 5 na zespół kameralny (prawykonanie światowe), wyk. Kammarensemble: Nikolai Georgiev, Max Brynolf, Ann Heijkenskjod, Magdalena Wlad, Johan Olason, Lisa Sandin, Clara Sandin, Lisa Bergsten, Johan Bergsten, Ida Carlsson, Hanna Carlson, Adam Larsson, Hedda Isaksson, Deniz Flener, Artur Frisk, Inez Åsberg, Alva Ring, Miranda-Moon Bergfors, Henrietta Kindmark, Johanna Thunell, dyr: Dorota Frick, Aldona Gassowski; Uppsala (Szwecja), Nannaskolans Aula, Folkuniversitetet, Transbaltic Bridge av Alicja Gronau (koncert monograficzny)

1.02. Transbaltic bridge na zespół kameralny (prawykonanie światowe), wyk. Kammaren­semble: Nikolai Georgiev, Max Brynolf, Ann Heijkenskjod, Magdalena Wlad, Johan Olason, Lisa Sandin, Clara Sandin, Lisa Bergsten, Johan Bergsten, Ida Carlsson, Hanna Carlson, Adam Larsson, Hedda Isaksson, Deniz Flener, Artur Frisk, Inez Åsberg, Alva Ring, Miranda-Moon Bergfors, Henrietta Kindmark, Johanna Thunell, dyr: Dorota Frick, Aldona Gassowski; Uppsala (Szwecja), Nannaskolans Aula, Folkuniversitetet, Transbaltic Bridge av Alicja Gronau (koncert monograficzny)

24.03. Zwei selbstverfasste Lieder für Mezzosopran und Klavier: 1. Das Bedauern 2. Das Schmerz (prawykonanie polskie), wyk. Lilianna Zalesińska (Ms), Piotr Szymonowicz (pf); 43. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Poznańska Wiosna Muzyczna, Aula AM, Poznań

27.04. Last of February for String Quartet (prawykonanie światowe), wyk. Volodymyr Dobrovolsky (vn I), Yevhen Talko (vn II), Maria Kulagina (vl), Yevhen Dovbysh (vc); 20th International Festival Two Days & Two Nights of New Music, Filharmonic Great Hall, Odessa, Ukraina

30.04. Last of February for String Quartet, wyk. Volodymyr Dobrovolsky (vn I), Yevhen Talko (vn II), Maria Kulagina (vl), Yevhen Dovbysh (vc); 3rd International Conference of Science and Art, National Academy of Managing Personnel in Culture and Art, Kyiv, Ukraina

15.05. The Struggle Between Summer and Winter for 12-voices mixed choir (prawykonanie), wyk. Polski Chór Kameralny, dyr. Jan Łukaszewski, XXVIII Warszawskie Spotkania Muzyczne, Zamek Królewski, Warszawa

29.05. Zwei selbstverfasste Lieder für Mezzosopran und Klavier: 1. Das Bedauern 2. Das Schmerz (prawykonanie światowe), wyk. Lilianna Zalesińska (Ms), Piotr Szymonowicz (pf); SIMN Saptamana Internationala a muzicii noi, Bukareszt (Rumunia), Aula Uniunii Compozitorillor si Muzicologllo din Romania

20.07. The Struggle Between Summer and Winter II for vocal sextet (prawykonanie), wyk. Sekstet wokalny proModern, Joanna Freszel (sopran), Ewa Puchalska (mezzosopran), Elżbieta Wróblewska-Rydzewska (mezzosopran), Andrzej Marusiak (tenor), Artur Janda (bas-baryton), Piotr Pieron (bas), Letnie koncerty na Grochowskiej, Siedziba OSV, Warszawa

24.09. Zwei selbstverfasste Lieder für Mezzosopran und Klavier: 1. Das Bedauern 2. Das Schmerz, wyk. Lilianna Zalesińska (Ms), Piotr Szymonowicz (pf); koncert w ramach Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Artystycznej „Andrzej Panufnik i Jego wizja muzyki”, koncert towarzyszący 57 Międzynarodowemu Festiwalowi Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień, UMFC, Sala Koncertowa, Warszawa

27.09. Pentarchia na orkiestrę smyczkową, wyk. Orkiestra Filharmonia Kameralna Warszawa, dyr. Stanisław Winiarczyk, koncert towarzyszący 57 Międzynarodowe­mu Festiwalowi Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień, UMFC, Sala Koncertowa, Warszawa

25.10. Uppsala na 3 klarnety i saksofon barytonowy (prawykonanie polskie), wyk. Zofia Rogala, Bolesław Twardziak, Mateusz Kwiek (cl), Wiktor Kopeć (sx), IX Dzień Muzyki Współczesnej Miodowa Jesień, ZPSM nr 1, Warszawa

25.10. Stockholm na fortepian na 6 rąk (prawykonanie polskie), wyk. Anna Ćwieklińska, Julia Wilkowicz, Konstanty Więckiewicz, IX Dzień Muzyki Współczesnej Miodowa Jesień, ZPSM nr 1, Warszawa

25.10. Nyköping na fortepian solo (prawykonanie polskie), wyk. Jan Siwak, IX Dzień Muzyki Współczesnej Miodowa Jesień, ZPSM nr 1, Warszawa

25.10. Karlskrona na fortepian na 4 ręce (prawykonanie polskie), wyk. Bogna Cyz i Marianna Pabisiak, IX Dzień Muzyki Współczesnej Miodowa Jesień, ZPSM nr 1, Warszawa

25.10. Ystadt na fortepian solo (prawykonanie polskie), wyk. Monika Bąbrowska, IX Dzień Muzyki Współczesnej Miodowa Jesień, ZPSM nr 1, Warszawa

25.10. Międzyzdroje na fortepian na 4 ręce (prawykonanie polskie), wyk. Jan Czerski i Oliwia Szerenkowska, IX Dzień Muzyki Współczesnej Miodowa Jesień, ZPSM nr 1, Warszawa

25.10. Łeba na fortepian na 4 ręce (prawykonanie polskie), wyk. Aleksander Wereda i Aleksander Szymanowski, IX Dzień Muzyki Współczesnej Miodowa Jesień, ZPSM nr 1, Warszawa

25.10. Gdynia na fortepian solo (prawykonanie polskie), wyk. Olgierd Moraczewski, IX Dzień Muzyki Współczesnej Miodowa Jesień, ZPSM nr 1, Warszawa

25.10. Uppsala IV na harfę solo (prawykonanie polskie), wyk. Michalina Baryłka, IX Dzień Muzyki Współczesnej Miodowa Jesień, ZPSM nr 1, Warszawa

27.10. The Struggle Between Summer and Winter II for vocal sextet, wyk. Sekstet wokalny proModern, Łucja Szablewska (sopran), Ewa Puchalska (mezzosopran), Elżbieta Wróblewska-Rydzewska (mezzosopran), Andrzej Marusiak (tenor), Artur Janda (bas-baryton), Piotr Pieron (bas), Koncert w ramach konferencji „Polska muzyka chóralna XXI w.”, UMFC, Sala Koncertowa, Warszawa

6.11. Sześć spojrzeń na Paulę. Spektakl multimedialny na kwartet smyczkowy, wizualizację i wykonawców ruchowych; Dwojakość – wspomnie-nie na improwizującego ruchem i głosem tancerza lub aktora (prezentacje filmowe), w ramach Kreacja percepcji a percepcja kreacji, czyli co kompozytor powinien wiedzieć o słuchaczu? VIII Międzynarodowe Forum Kompozytorów w Poznaniu, Kreacja percepcji, AM Poznań

2.12. Poemat – Requiem na orkiestrę symfoniczną, Tomaszeusz – 90-sekundowy list do Mieczysława Tomaszewskiego na flet i saksofon sopranowy, Last of February for String Quartet [prezentacja z nagrania], IV Międzynarodowa konferencja Analiza dzieła muzycznego. Historia – theoria – praxis, AM Wrocław

2015

4.02. Rozmowa dwóch młodych perkusistów  – duet perkusyjny na 2 ksylofony, wyk. Adam Gawelski, Ignacy Ziętek; Muzyka naszych czasów, Poznań, CK Zamek, Sala Wielka

7.02. The Struggle Between Summer and Winter II for vocal sextet, wyk. Sekstet wokalny proModern, Łucja Szablewska (sopran), Ewa Puchalska (mezzosopran), Elżbieta Wróblewska-Rydzewska (mezzosopran), Andrzej Marusiak (tenor), Artur Janda (bas-baryton), Piotr Pieron (bas), wykonania podczas audycji Five o’clock, Warszawa, Polskie Radio, Studio im. W. Szpilmana

14.03. Prolog, kwartango i sambartet na perkusję i smyczki, wyk. Stanisław Zakrzewski, Tymon Jankowski, Ignacy Walus, Jakub Rutyna (perkusja), Orkiestra ZPSM nr 1 w Warszawie, dyr. Ewa Marchwicka, Doroczny koncert uczniów, Studio koncertowe Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego, Warszawa

10.04. 7 Walców minutowych na flet i fortepian, Access Contemporary Music, Composer alive – Poland, wyk. Kathryn Flumm – flute, Copernicus Center, Chicago, USA, http://www.acmusic.org/2015/03/composer-alive-poland/

20.04. Zwei selbstverfasste Lieder für Mezzosopran und Klavier: 1. Das Bedauern 2. Das Schmerz, wyk. Lilianna Zalesińska (Ms), Piotr Szymonowicz (pf); Koncert Katedry Kompozycji, Sala Koncertowa, UMFC

30.04. Wędrówka na harfę i kontrabas (prawykonanie), wyk. Aniela Rybak, Konrad Rybak, Muzeum Pałacu Króla Jana III, Sala Biała, Wilanów, Warszawa

3.06. The Struggle Between Summer and Winter II for vocal sextet (prawykonanie światowe), wyk. Sekstet wokalny proModern: Katarzyna Bienias (sopran), Ewa Puchalska (mezzosopran), Ewelina Rzezińska (mezzosopran), Andrzej Marusiak (tenor), Krzysztof Chalimoniuk (bas-baryton), Piotr Pieron (bas), Tampere Vocal Music Festival [II Prize in acustic ensemble category], Tampere (Finlandia)

19.06. Apologia krytyczna na recytatora (kompozycja kolektywna), wyk. Dariusz Jakubowski, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Budynek Laboratorium, Sala Widowiskowa im. Wojciecha Krukowskiego, Koncert Niecodzienny w ramach Tryptyku jubileuszowego Związku Kompozytorów Polskich (prawykonanie)

19.06. Ogniwa na dwa fortepiany i dwie perkusje (kompozycja kolektywna), wyk. Kwadrofonik: Emilia Sitarz, Bartłomiej Wąsik – fortepiany, Magdalena Kordylasińska, Olga Przybył – perkusja, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Budynek Laboratorium, Sala Widowiskowa im. Wojciecha Krukowskiego, Koncert Niecodzienny w ramach Tryptyku jubileuszowego Związku Kompozytorów Polskich (prawykonanie)

21.06. Most transbałtycki na zespół kameralny, wyk. Zofia Rogala, Bolesław Twardziak, Aleksandra Szaniawska – klarnety, Wiktor Choroszewski – saksofon barytonowy, Julia Monkiewicz – harfa, Anna Ćwieklińska, Julia Wilkowicz, Konstanty Więckiewicz, Jan Siwak, Amelia Kotłowska, Helena Kluszczyńska, Bogna Cyz, Marianna Pabisiak, Monika Dąbrowska, Jan Czerski, Oliwia Szerenkowska, Young Jee Park, Sonia Szwabe, Aleksander Szymanowski, Wiktor Gierlach, Olgierd Moraczewski, Gabriela Dindorf, Jakub Mazurkiewicz, Kacper Karpiński – fortepian, Jakub Rutyna, Ignacy Walus, Stanisław Zakrzewski, Tymon Jankowski – perkusja, dyr. Jakub Montewka, Sala OSV, Warszawa PRAWYKONANIE POLSKIE

13.07. Lapidaria II na saksofon sopranowy i altowy (prawykonanie światowe), wyk. Ars Duo: Dorota Samsel i Alicja Wołyńczyk, SaxOpen, 17e Congress et festival mondial du saxophone, Strasbourg (Francja)

http://webtv.saxopen.com/event/ars-duo-plays-polish-composers-2/

22.09. Lapidaria I na saksofon sopranowy i altowy oraz skrzypce, wyk. Karolina Mikołajczyk – skrzypce, Wojciech Psiuk – saksofony, Muzyczne pory roku – jesień 2015, Sala Koncertowa PWM, Warszawa

7.11. Most transbałtycki na zespół kameralny, wyk. Paweł Szlachcikowski, Bolesław Twardziak, Natalia Sawicka – klarnety, Wiktor Choroszewski – saksofon barytonowy, Julia Monkiewicz – harfa, Anna Ćwieklińska, Julia Wilkowicz, Konstanty Więckiewicz, Patrycja Gontarewicz-Flaszyńska, Amelia Kotłowska, Helena Kluszczyńska, Bogna Cyz, Marianna Pabisiak, Monika Dąbrowska, Jan Czerski, Oliwia Szerenkowska, Young Jee Park, Aleksander Wereda, Aleksander Szymanowski, Wiktor Gierlach, Olgierd Moraczewski, Gabriela Dindorf, Jakub Mazurkiewicz – fortepian, Jakub Rutyna, Ignacy Walus, Stanisław Zakrzewski, Tymon Jankowski – perkusja, dyr. Jakub Montewka,  Sala Koncertowa ZPSM, Warszawa

2016

25.04. Lapidaria II na saksofon sopranowy i altowy: 1. Alicja, 2. Canto, 3. Chorale, 4. Dorota, 5. Alicja i Dorota (prawykonanie polskie); Koncert Katedry Kompozycji, Sala Koncertowa UMFC; wyk. Dorota Samsel – saksofon sopranowy, Alicja Wołyńczyk – saksofon altowy PRAWYKONANIE POLSKIE

25.04. Lapidaria II na saksofon sopranowy i altowy, Salon Maestro, Warszawa, wyk. Dorota Samsel – saksofon sopranowy, Alicja Wołyńczyk – saksofon altowy

25.04. Impresje lapidarne na dwa saksofony i wizualizację [współautorstwo z Paulą Jaszczyk] (prawykonanie polskie), wyk. Dorota Samsel – saksofon sopranowy, Alicja Wołyńczyk – saksofon altowy, Jędrzej Luciński – realizacja dźwięku PRAWYKONANIE, Koncert Katedry Kompozycji, Sala Koncertowa UMFC

26.04. The Struggle Between Winter and Summer II, 24. Świętokrzyskie dni muzyki, Filharmonia Świętokrzyska im. Oskara Kolberga w Kielcach, wyk. Katarzyna Bienias – sopran, Ewa Puchalska – Mezzosopran, Ewelina Rzezińska – mezzosopran, Andrzej Marusiak – tenor, Krzysztof Chalimoniuk – baryton, Piotr Pieron – bas

30.04. Kilka spojrzeń na Paulę dla kwartetu smyczkowego, Międzynarodowy Festiwal studenckich zespołów kameralnych z krajów bałtyckich, towarzyszący Zjazdowi Europejskiego Stowarzyszenia Pedagogów Kameralistyki (ECMTA), UMFC Warszawa, wyk. Kwartet smyczkowy Tesseris: Katarzyna Boniecka (vn I), Angelika Środoń (vn II), Paweł Czarny (vl), Joanna Śliwa (vc) [realizacja z nagrania]

12.05. Zwei selbstverfasste Lieder für Mezzosopran und Klavier: 1. Das Bedauern 2. Das Schmerz, XXX Warszawskie Spotkania Muzyczne, Zamek Królewski, Sala Koncertowa, wyk. Lilianna Zalesińska (Ms), Piotr Szymonowicz (pf)

22.05. Na / Alicję / symfoniczną / Poemat / Gronau – kolaż audiowizualny (współautorstwo z: Mateusz Kajma i Jakub Tscherse; pod opieką Pauli Jaszczyk), Multimedialna majówka, UMFC, Warszawa PRAWYKONANIE

3.07. Ze Szwecji do Polski. Pięć miniatur na fortepian solo (prawykonanie polskie), wyk. Piotr Szymonowicz, XXXIII Konfrontacje chopinowskie, Słowo i dźwięk – koncert muzyki współczesnej, Antonin, Pałac myśliwski Książąt Radziwiłłów PRAWYKONANIE

3.07. Zwei selbstverfasste Lieder für Mezzosopran und Klavier: 1. Das Bedauern 2. Der Schmerz, wyk. Lilianna Zalesińska (Ms), Piotr Szymonowicz (pf), XXXIII Konfrontacje chopinowskie, Słowo i dźwięk – koncert muzyki współczesnej, Antonin, Pałac myśliwski Książąt Radziwiłłów

20.08. Ze Szwecji do Polski. Pięć miniatur na fortepian solo, wyk. Piotr Szymonowicz, Koncert polskich kompozytorek, Studio im. W. Lutosławskiego, Warszawa

20.08. Zwei selbstverfasste Lieder für Mezzosopran und Klavier: 1. Das Bedauern 2. Der Schmerz, wyk. Lilianna Zalesińska (Ms), Piotr Szymonowicz (pf), Koncert polskich kompozytorek, Studio im. W. Lutosławskiego, Warszawa

29.09. Dźwiękopole na saksofon sopranowy i kwartet smyczkowy (PRAWYKONANIE), wyk. Dorota Samsel – saksofon, Kwartet „Złotnicki”: Andrzej Hop – skrzypce, Dorota Kwiecińska-Erenz – skrzypce, Lech Bałaban – altówka, Agnieszka Bałaban – wiolonczela; Moja Muzyka #45, Centrum Kultury Zamek, Poznań

15.10. Trzy freski nadmorskie na dwa soprany, dwoje skrzypiec i orkiestrę symfoniczną (hommage à Tadeusz Paciorkiewicz) (PRAWYKONANIE), wyk. Anna Patrys, Agnieszka Kadłubowska – soprany, Tadeusz Gadzina, Szymon Telecki – skrzypce, Przemysław Marcyniak – dyr., Płocka Orkiestra Symfoniczna im. Witolda Lutosławskiego, Nadzwyczajny koncert symfoniczny „Polska naszym natchnieniem” w 100. rocznicę urodzin Tadeusza Paciorkiewicza, Sala koncertowa, Skansen w Sierpcu

25.10. The Struggle between winter and summer II for vocal sextet, wyk. proModern sekstet wokalny muzyki współczesnej: Łucja Szablewska – sopran, Ewa Puchalska – mezzosopran, Ewelina Rzezińska – mezzosopran, Andrzej Marusiak – tenor, Krzysztof Chalimoniuk – baryton, Piotr Pieron – bas; Koncert: proModern shakespired, Filharmonia Narodowa, Sala Kameralna, Warszawa

4.12. Impresje lapidarne na dwa saksofony i wizualizację [film, współautorstwo z Paulą Jaszczyk], wyk. Dorota Samsel – saksofon sopranowy, Alicja Wołyńczyk – saksofon altowy, Jędrzej Luciński – realizacja dźwięku; II Ogólnopolska konferencja naukowa KO-RESPONDENCJA. Na styku sztuk, Białystok, Sala Audytoryjna, UMFC

8.12. Multidramma nelle sue parole per clarinetto (anche basso), Soprano, Yamaha Disklavier (pianoforte MIDI), quartetto d’archi e contrabbasso con l’improvvisazione nello stile della commedia dell’arte / Multidram do słów własnych na sopran, klarnet (zamiennie z basowym), Yamaha Disklavier, kwartet smyczkowy i kontrabas z improwizacją w stylu komedii dell’arte, PRAWYKONANIE POLSKIE, wyk. Joanna Freszel – sopran, Michał Górczyński – klarnety, Kwartet Opium: Agnieszka Marucha – skrzypce I, Anna Szalińska – Skrzypce II, Magdalena Małecka-Wippich – altówka, Olga Łosakiewicz-Marcyniak – wiolonczela, Małgorzata Kołcz – kontrabas, AudioPianoForte. Koncert prawykonań utworów na fortepian autonomiczny i kameralistów, Studio Koncertowe Polskiego Radia im. W. Lutosławskiego w Warszawie (organizator: Fundacja Przyjaciół „Warszawskiej Jesieni”)

2017

28.03. Ze Szwecji do Polski. Pięć miniatur na fortepian solo, wyk. Piotr Szymonowicz, 70. Sesja Musica Moderna, Koncert polskich kompozytorek, Sala Kameralna Akademii Muzycznej w Łodzi

28.03. Zwei selbstverfasste Lieder für Mezzosopran und Klavier: 1. Das Bedauern 2. Das Schmerz, wyk. Lilianna Zalesińska (Ms), Piotr Szymonowicz (pf), 70. Sesja Musica Moderna, Koncert polskich kompozytorek, Sala Kameralna Akademii Muzycznej w Łodzi

10.04. Winter is icumen in II for alto saxophone and piano; wyk. Alicja Wołyńczyk, Adam Sychowski, Koncert Katedry Kompozycji, Sala Koncertowa, UMFC, Warszawa

23.04. Agnezioni II for flute solo; wyk. Darya Chorba, Koncert Senza Sforzando Ensemble, Odeska Filharmonia, Two days and two nights of new music XIII International Festival of Modern Art, Odessa (Ukraina), prawykonanie światowe

24.04. Multidram do słów własnych na sopran, klarnet (zamiennie z basowym), Yamaha Disklavier, kwartet smyczkowy i kontrabas z improwizacją w stylu komedii dell’arte, PRAWYKONANIE ŚWIATOWE, wyk. Joanna Freszel – sopran, Michał Górczyński – klarnety, Kwartet Opium: Agnieszka Marucha – skrzypce I, Anna Szalińska – Skrzypce II, Magdalena Małecka-Wippich – altówka, Olga Łosakiewicz-Marcyniak – wiolonczela, Małgorzata Kołcz – kontrabas (prezentacja filmowa), Ϻіжнародна науково-творча конференція “Трансформаціа музичної освіти і культури: традиція та суччасність”; Оdessa (Ukraina), Odessa National A.V. Nezhdanova Academy of Music

25.04. Multidram do słów własnych na sopran, klarnet (zamiennie z basowym), Yamaha Disklavier, kwartet smyczkowy i kontrabas z improwizacją w stylu komedii dell’arte, wyk. Joanna Freszel – sopran, Michał Górczyński – klarnety, Kwartet Opium: Agnieszka Marucha – skrzypce I, Anna Szalińska – Skrzypce II, Magdalena Małecka-Wippich – altówka, Olga Łosakiewicz-Marcyniak – wiolonczela, Małgorzata Kołcz – kontrabas (prezentacja filmowa), VI Ϻіжнародна науково-творча конференція “Культурно-мистецька освита як складова художнього простору XXI століття; Kijów (Ukraina), National Academy of Managing Personnel in Culture and Art

7.05. The Struggle Between Summer and Winter for 12-voices mixed choir (nagranie z prawykonania), PR II program, wyk. Polski Chór Kameralny, dyr. Jan Łukaszewski, XXVIII Warszawskie Spotkania Muzyczne, Zamek Królewski, Warszawa

12.05. Dedykacja na sopran, flet i kwartet smyczkowy do słów własnych, prawykonanie, Benefis Władysława Słowińskiego, 31 Warszawskie Spotkania Muzyczne, Zamek Królewski; wyk. Elżbieta Gajewska, Anna Mikołajczyk, Kwartet Wilanów: Tadeusz Gadzina – skrzypce I, Paweł Łosakiewicz – skrzypce II, Ryszrd Duź – altówka, Olga Łosakiewicz-Marcyniak – wiolonczela

20.09. Suita Krasnobrodzka II na flet, skrzypce, fortepian i orkiestrę smyczkową (prawykonanie), Koncert symfoniczny „Piękno ziemi polskiej”, Sala Koncertowa, Skansen w Sierpcu, wyk. Elżbieta Gajewska – flet, Tadeusz Gadzina – skrzypce, Paweł Pawlik – fortepian, Toruńska Orkiestra Symfoniczna, dyr. Jerzy Wołosiuk; organizator: Fundacja Inicjatyw Kulturalnych, Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

17.11. Zwei selbstverfasste Lieder für Mezzosopran und Klavier: 1. Das Bedauern 2. Das Schmerz, wyk. Lilianna Zalesińska (Ms), Piotr Szymonowicz (pf); Konferencja naukowa: Od-głosy współczesności. Muzyka wokalno-instrumentalna początku XXI wieku, Akademia Sztuki, Szczecin

17.11. Pociągola z Mironczarni II na chór mieszany a cappella, The Struggle Between Summer and Winter for 12-voices mixed choir, Trzy freski nadmorskie na dwa soprany, dwoje skrzypiec i orkiestrę symfoniczną (hommage à Tadeusz Paciorkiewicz), Multidramma nelle sue parole per clarinetto (anche basso), Soprano, Yamaha Disklavier (pianoforte MIDI), quartetto d’archi e contrabbasso con l’improvvisazione nello stile della commedia dell’arte (wykonanie z nagrania), Konferencja naukowa: Od-głosy współczesności. Muzyka wokalno-instrumentalna początku XXI wieku, Akademia Sztuki, Szczecin

10.12. Pejzaż osobisty na trąbkę solo [Grażynie Pstrokońskiej-Nawratil] (2017), wyk. Grzegorz Krause, Benefis Profesor Grażyny Pstrokońskiej-Nawratil, Sala Koncertowa Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

2018

12.01. Nagranie płytowe Scena na perkusję solo, wyk. Maciej Lange, Po drugiej stronie lustra, Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku

15.02. Accipe animam meam  / Weź duszę mą na organy solo, Jan Bokszczanin, Katedra Katolicka, Moskwa (Rosja) PRAWYKONANIE ZAGRANICZNE

17.02. Accipe animam meam  / Weź duszę mą na organy solo, Jan Bokszczanin, Kościół św. Stanisława, Petersburg (Rosja)

3.03. Quartango na marimbę, Aula im. Ireny Kiriackiej, ZPSM nr 1, Warszawa

11.03. Accipe animam meam  / Weź duszę mą na organy solo, Jan Bokszczanin, Royal Chapel, Glasgow (Szkocja

21.04. 7 Walców minutowych na flet i fortepian, wyk. Daria Chorba (fl), Vira Kuusiku (pf), International Festival of Modern Art 2 Days and 2 Nights of New Music, Filharmonia, Odessa (Ukraina)

28.04. Accipe animam meam  / Weź duszę mą na organy solo, Jan Bokszczanin, Filharmonia, Kiszyniów (Mołdawia)

27.05. Accipe animam meam  / Weź duszę mą na organy solo, Jan Bokszczanin, Filharmonia, Mińsk (Białoruś)

31.05. Accipe animam meam  / Weź duszę mą na organy solo, Jan Bokszczanin, Bazylika Konkatedralna, Lubaczów PRAWYKONANIE POLSKIE

5.09. Sierpc we mgle na orkiestrę smyczkową, Unification of Cultures Orchestra, dyr. Przemysław Marcyniak, Sierpc, Sala Koncertowa Hotelu Skansen (prawykonanie)

22.09. Plac Lotników na kwintet dęty (prawykonanie), Filharmonia w Szczecinie, KONCERT „Muzyczny logotyp miasta”, Music Design Festiwal, wyk. zespół FeelHarmony Quintet: Anna Wojnowicz-Drężek – flet, Izabela Kokosińska – obój, Bogusław Jakubowski – klarnet, Edyta Moroz – fagot, Katarzyna Sułkowska – waltornia PRAWYKONANIE POLSKIE

7-9.12. Splątanie z cyklu Meandry (współautorstwo z Paulą Jaszczyk – obraz), Synestezje: Muzyka – Plastyka – Słowo, Klub Studia, Kraków (prawykonanie)

2019

Scena na perkusistę solo, Maciej Lange, Youtube, https://m.youtube.com/watch?v=ZMJgYqAolnM

22.02. Trzy freski nadmorskie na dwa soprany, dwoje skrzypiec i orkiestrę symfoniczną (hommage à Tadeusz Paciorkiewicz), wyk. Joanna Freszel, Agnieszka Kadłubowska – soprany, Tadeusz Gadzina, Szymon Telecki – skrzypce, Przemysław Marcyniak – dyr., Orkiestra Symfoniczna Filii Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Białymstoku, Filharmonia Białostocka, Białystok

12.05. Pięć myślowych prowokacji do słów Krzysztofa Bilicy na sopran i kwartet smyczkowy, wyk. Anna Mikołajczyk (sopran), Kwartet smyczkowy Polonika String Quartet: Paulina Kusa (I skrzypce), Ania Szalińska-Zaziębło (II skrzypce), Magdalena Małecka-Wippich (altówka), Krystyna Wiśniewska (wiolonczela), XXXIII Warszawskie Spotkania Muzyczne, Aforyzjada – opera w puzzlach do aforyzmów Krzysztofa Bilicy i według jego scenariusza (prawykonanie)

23.10. Lapidaria Moniuszkowskie na saksofon altowy i fortepian, wyk. Alicja Wołyńczyk-Raniszewska (sx) i Agnieszka Kopacka-Aleksandrowicz (pf), Koncert „Oblicza saksofonu”, w cyklu „Środa na Okólniku”, Sala Koncertowa, UMFC Warszawa, PRAWYKONANIE

23.10. Winter is icumen in II na saksofon altowy i fortepian, wyk. Alicja Wołyńczyk-Raniszewska (sx) i Agnieszka Kopacka-Aleksandrowicz (pf), Koncert „Oblicza saksofonu”, w cyklu „Środa na Okólniku”, Sala Koncertowa, UMFC Warszawa

 • 1982
 • 1983
 • 1984
 • 1985
 • 1986
 • 1987
 • 1988
 • 1994
 • 1995
 • 1996
 • 1999
 • 2000
 • 2001
 • 2002
 • 2003
 • 2004
1982

4.05, Przenikanie na klarnet solo (prawykonanie), AMFC Warszawa, Koncert kom­po­zytorski studen­tów klasy kompozycji doc. Mariana Borkowskiego; wyk.: Jacek Sribniak

4.05, Mironczarnia I na sekstet wokalny a cappella do słów Mirona Biało­szew­skiego (prawykonanie), AMFC Warszawa, Koncert kompozytorski studentów klasy kompozycji doc. Mariana Bor­ko­­wskiego; wyk.: Katarzyna Bortkun (S), Aldona Pawłowska (Ms), Jolanta Michalska (A), Jarosław Mala­no­wicz (T), Tadeusz Czechak (Br), Jacek Walma (B)

5.05, Mironczarnia I na sekstet wokalny a cappella do słów Mirona Biało­szewskiego, CKS PW „Stodoła” Warszawa, Prezentacje młodych kompozy­to­rów; wyk.: Katarzyna Bortkun (S), Aldona Pawłowska (Ms), Jolanta Michalska (A), Jarosław Malanowicz (T), Tadeusz Czechak (Br), Jacek Walma (B)

  20.05, Mironczarnia I na sekstet wokalny a cappella do słów Mirona Białoszew­skiego, AMFC Warszawa, Koncert kompozytorski studentów sekcji kompozycji; wyk.: Katarzyna Bortkun (S), Aldona Pawłowska (Ms), Jolanta Michalska (A), Jarosław Malanowicz (T), Tadeusz Cze­chak (Br), Jacek Walma (B)

1983

10.03, Mironczarnia I na sekstet wokalny a cappella do słów Mirona Biało­szewskiego, Sala Kameralna Filharmonii Narodowej, Warszawskie Dni Muzyki: Koncert dwóch pokoleń; wyk.: Katarzyna Bortkun (S), Aldona Pawłowska (Ms), Jolanta Michalska (A), Jarosław Malanowicz (T), Tadeusz Czechak (Br), Jacek Walma (B)

25.04, Gioco per voci e batteria (prawykonanie), CKS PW „Stodoła” Warszawa, I Mię­dzynarodowe Forum Młodych Kompozytorów; wyk.: Katarzyna Bortkun (S), Aldona Czechak (A), Jarosław Malanowicz (T), Jacek Walma (B), Warszawska Grupa Perkusyjna: Stani­sław Halat, Bohdan Lauks, Barbara Skoczyńska, Stanisław Skoczyński, dyr. Tadeusz Karolak

10.05, Mironczarnia I na sekstet wokalny a cappella do słów Mirona Białoszew­skiego, Instytut Francuski, Warszawa, Musique de notre temps; wyk.: Katarzyna Bortkun (S), Aldona Pawłowska (Ms), Jolanta Mi­chalska (A), Jarosław Malanowicz (T), Tadeusz Czechak (Br), Jacek Walma (B)

12.05, Gioco per voci e batteria, AMFC Warszawa, Koncert kom­po­zytorski stu­den­tów klasy kompozycji doc. Mariana Borkowskiego; wyk.: Katarzyna Bortkun (S), Aldona Czechak (A), Jarosław Malanowicz (T), Jacek Walma (B), Warszawska Grupa Perkusyjna: Stanisław Halat, Bohdan Lauks, Barbara Skoczyńska, Stanisław Skoczyński, dyr. Tadeusz Karolak

 12.05, Open  na klarnet, róg i altówkę (prawykonanie), AMFC Warszawa, Koncert kom­po­zytorski stu­­­­dentów klasy kompozycji doc. Mariana Bor­ko­­wskiego; wyk.: Jacek Sribniak, Wiesława Si­ko­ra, Sławomir Wojtysiak

9.11, In tre parte na orkiestrę kameralną (prawykonanie), CKS PW „Stodoła”, Warsza­wa, Młodzi Muzycy Młodym Słuchaczom; wyk.: Orkiestra Kameralna „Artibus”, dyr. Tomasz Szreder

1984

7.04, Przenikanie na klarnet solo (wersja II) (prawykonanie), AMFC Warszawa, Koncert kom­po­zy­torski studentów sekcji kompozycji; wyk.: Jacek Sribniak

Maj, Przenikanie na klarnet solo (wersja II), AM Łódź, Koncert mło­dych kompozy­torów; wyk.: Jacek Sribniak

1985

28.02, Przenikanie na klarnet solo (wersja II), WTM Warszawa, Koncert młodych kom­pozytorów; wyk.: Jacek Sribniak

18.04, Versioni  na 24 wykonawców (prawykonanie), AMFC, Warszawa, III Między­narodowe Fo­rum Nowej Muzyki; wyk.: Orkiestra Kameralna „Artibus”, dyr. Tadeusz Niećko

10.09, Gioco per voci e batteria, Klub Jazzowy im. M. Kosza, Zamość, Zamojskie Dni Muzyki; wyk.: Katarzyna Bortkun (S), Aldona Czechak (A), Jan Sobolewski (T), Jacek Walma (B), Warszawska Grupa Perku­syjna: Robert Piechowiak, Hubert Rut­kow­ski, Barbara Skoczyńska, Sta­ni­sław Skoczyński, dyr. Tadeusz Karolak

21.09, Gioco per voci e batteria, AMFC, Warszawa, XXVIII Mię­dzy­na­ro­do­wy Festi­wal Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”, Koncert Ko­ła Młodych; wyk.: Ka­ta­rzyna Bortkun (S), Aldona Czechak (A), Jan So­bo­lewski (T), Jacek Walma (B), Warszawska Grupa Perkusyjna: Robert Pie­chowiak, Hubert Rutkowski, Barbara Sko­czyńska, Stanisław Sko­czyń­ski, dyr. Tadeusz Karolak

1986

21.09, Kwartet smyczkowy (prawykonanie), AMFC, Warszawa, XXIX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”, Koncert Koła Mło­­dych; wyk.: Kwartet Pol­ski: Zofia Kuberska (vn), Robert Dąbrowski (vn), Ryszard Wójcicki (vl), Andrzej Wróbel (vc)

30.11, Open  na klarnet, róg i altówkę, Starawieś – Pałac, II La­bo­ra­to­rium Współ­czesnej Muzyki Kameralnej; wyk.: Mirosław Po­krzy­­wiński, Henryk Kaliński, Iwona Skrzypczak

1987

06, Pentarchia na kameralną orkiestrę smyczkową (prawykonanie), Muzeum Ziemi Kujawskiej i Do­brzyńskiej, Włocławek, Niedzielne Spotkania z Muzyką; wyk.: Orkiestra Kame­ral­na Włocławskiego Towarzystwa Muzycznego, dyr.: Bogusław Kręgielewski

21.06, Pentarchia na kameralną orkiestrę smyczkową, AMFC, Warszawa, V Między­na­rodowe Forum Nowej Muzyki; wyk.: Orkiestra Kameralna Włocławskiego Towa­rzys­twa Muzycznego, dyr.: Bogusław Kręgielewski

14.09, Przenikanie na klarnet solo (wersja II), Filharmonia Pomorska, Bydgoszcz, Byd­goski Festiwal Muzyczny: Koncert kameralny polskiej muzyki współczesnej; wyk.: Mirosław Pokrzywiński

15.09. Scena na perkusistę solo, Stanisław Skoczyński, Wakacyjne Kursy dla Młodych Kompozytorów, Pałac w Radziejowicach (prawykonanie)

22.10, Gioco per voci e batteria, Sala Koncertowa Szkół Muzycznych w Gdańsku, Gdańskie Spotkania Młodych Kompozytorów, I Koncert ka­me­ralny; wyk.: Katarzyna Bortkun-Szpotańska (S), Aldona Czechak (A), Jan Sobolewski (T), Jacek Walma (B), Zespół Perkusyjny Państwowej Opery i Filharmonii Bałtyckiej: Mirosław Adrjanczyk, Lidia Czajka, Tadeusz Deputat, Tomasz Siedlik, dyr.: Elżbieta Wiesztord

29.11, Przenikanie na klarnet solo (wersja II), Starawieś – Pałac, III La­bo­­ratorium Współ­czesnej Muzyki Kameralnej, koncert „Monologi In­stru­men­talne”; wyk.: Alek­san­der Romański

1988

22.02, Przenikanie na klarnet solo (wersja II), Piwnica Wandy Warskiej i Andrzeja Kurylewicza, Warszawa, Koncert Muzyki Współczesnej Od­dzia­łu Warszawskiego ZPK; wyk.: Aleksander Romański

 18.04, Passaggio per batteria (prawykonanie), Teatr Lalki i Aktora „Marcinek”, Poznań, XXVIII Poz­­­nań­ska Wiosna Muzyczna, Muzyczne dedykacje – kompo­zy­to­rzy dzieciom; wyk.: Marian Rapczewski, Monika Szczecińska

1994

29.01, Okna na 23 instrumenty smyczkowe (prawykonanie), Sala Gedania, Gdańsk, IV Gdańskie Spot­­kania Młodych Kompozytorów „Droga”; wyk.: Orkiestra Symfoniczna Filhar­monii Olsztyńskiej, dyr.: Piotr Borkowski

20.10, Pentarchia na kameralną orkiestrę smyczkową, Pałac Branickich, Białystok, VII Międzyna­ro­do­wy Festiwal Laboratorium Muzyki Współ­cze­snej, Archi concer­tan­ti; wyk.: Warszawscy Soliści „Concerto Aven­na”, dyr. Andrzej Mysiński

1995

23.03, Pentarchia na kameralną orkiestrę smyczkową, AMFC, War­sza­wa, Koncert polskiej muzyki współczesnej: „Concerto Avenna” prezentuje; wyk.: Warszawscy Soliści „Concerto Avenna”, dyr. Andrzej Mysiński

1996

18.10, Progres I na flet solo (prawykonanie), Pałac Branickich, Białystok, IX Międzyna­ro­do­wy Fes­tiwal Labo­ra­torium Muzyki Współ­czes­nej, Miscellanea instrumentalia I; wyk.: Agnieszka Prosowska-Iwicka

1999

15.01, Progres I na flet solo, AMFC, Warszawa, I Sympozjum Kom­po­zytorskie AMFC; wyk.: Robert Nalewajka

2000

20.11, Progres II na klarnet solo (prawykonanie), AMFC Warszawa, Koncert Katedry Kompozycji; wyk.: Krystyna Sakowska

15.12, Błogosławiony na trzy chóry mieszane a cappella (prawykonanie), AMFC, War­sza­wa, II Sym­pozjum Kompozytorskie „Twórczość chóralna kompo­zy­to­rów AMFC”; wyk.: Polski Chór Kameralny „Schola Cantorum Geda­nen­sis”, dyr. Jan Łukaszewski

2001

26.11, Gioco per voci e batteria, AMFC, Warszawa, Koncert Katedry Kompozycji; wyk.: Katarzyna Bortkun (S), Aldona Cze­chak (A), Jarosław Malanowicz (T), Jacek Wal­ma (B), Paweł Gębic­ki (batt), Magdalenia Kordylasińska (batt), Paweł Pruszko­wski (batt), Daniel Kamiński (batt), dyr.: Andrzej Borzym jr

2002

22.06, Pobłyski na sopran i orkiestrę kameralną (prawykonanie), Ogród Botaniczny, Kraków, Koncert laureatów konkursu kompozytorskiego „Muzyka ogro­do­wa” Kraków 2001; wyk.: Katarzyna Oleś-Blacha (S), Orkiestra  Kame­ralna „Orfeusz”, dyr.: Jan Baryła

18.05, Divertimento per il „Divertimento” na orkiestrę kameralną (prawykonanie światowe), Bern (Szwaj­ca­ria), Konservatorium, Grossem Saal, 7th European Youth Music Festiwal, Switzer­land 2002, „Städte-Event Bern”; wyk.: Młodzieżowa Orkiestra Kameralna „Diverti­men­to”, dyr.: Elżbie­ta Ostrowska

18.05, Divertimento per il „Divertimento” na orkiestrę kameralną, Bern (Szwaj­ca­ria), Französische Kirche, 7th European Youth Music Festiwal Switzerland 2002, „Stä­dte-Event Bern”; wyk.: Młodzieżowa Orkiestra Kameralna „Divertimento”, dyr.: Elżbie­ta Ostrowska

2003

31.01–25.05, I co wy na to? czyli cierpienia nowego Pirandella – opera kameralna na 6 solistów, chór mieszany i orkiestrę kameralną (prawykonanie 31.01.), libretto: Stanisława Gronau, Ali­cja Gronau-Osińska – na motywach dramatu Lui­gi Pirandella Sześć postaci scenicz­nych w poszukiwaniu autora, Opera na Zamku, Szczecin; wyk.: dyr. Warcisław Kunc, reż. Artur Hofman, scen. Mariusz Napierała, chórm. Paweł Osuchowski, cho­reog. Marek Zającz­kowski, soliści: Zosia (S) – Grażyna Nita, Agata Rozumek, Adelajda (MS) – Miranda Gołębiowska-Exeter, Jagoda (A) – Małgorzata Obłój, Bar­ba­ra Żarnecka, Tadeusz (T) – Szymon Jędruch, Autor (Br) – Miro­sław Kosiński, Szef (B) – Janusz Lewandowski

14.03, Ekspresyjny rytm swobodny. Minimultimedialny happening chwilowy na improwizujący zespół muzyczno-ruchowy oraz recytatora i taśmę (prawykonanie), AMFC, Warsza­wa, Sesja: Witoldowi Rudzińskiemu w dziewięć­dzie­sięciolecie urodzin, Koncert: Witol­do­wi Rudzińskiemu w darze; wyk.: Patrycja Piekutowska (vn), Aleksandra Bień­kuń­ska (vn), Szabolcs Esztényi (pf), Gabriela Owsiak (ruch, wokal), Magdalena Wajzner (ruch, wokal), Hen­ry­­ka Jędrzejewska (recytacja), Alicja Gronau-Osińska (projekcja dźwięku)

5.04, Divertimento per il „Divertimento” na orkiestrę kameralną (prawykonanie polskie), AMFC, Warszawa; wyk.: Młodzieżowa Orkiestra Kameralna „Divertimen­to”, dyr.: Elżbieta Ostrowska

14.04, Ekspresyjny rytm swobodny. Minimultimedialny happening chwilowy na im­pro­wizujący zespół muzyczno-ruchowy oraz recytatora i taśmę, AMFC, Warszawa, Kon­cert Katedry Kompozycji; wyk.: Aleksan­dra Bieńkuńska (vn), Szabolcs Esztényi (pf), Gabriela Owsiak (ruch, wokal), Mag­da­le­na Wajzner (ruch, wokal), Henryka Ję­drze­jewska (recytacja), Alicja Gronau-Osiń­ska (projekcja dźwięku)

16.05, Naprawdę «Ciało jako instrument» na improwizującego solistę muzyczno-ruchowego (prawykonanie), AMFC, Warszawa, III Sympozjum Kompozy­tor­skie AMFC: Potencjał kompozycyjny utworów na instrumenty solowe; wyk.: Magdalena Wajzner

29.08, I co wy na to? czyli cierpienia nowego Pirandella – opera kameralna na 6 solistów, chór mieszany i orkiestrę kameralną, XXXI Szkoła Matematyki Poglą­do­wej n.t.: Metody klasyczne i współczesne, Grzegorzewice; projekcja video (z premiery opery)

25.09, I co wy na to? czyli cierpienia nowego Pirandella – opera kameralna na 6 solistów, chór mieszany i orkiestrę kameralną, Międzynarodowa Kon­ferencja „Muzy­ka i pedagogika muzyczna pomiędzy kulturami. Okcydent i Orient”, Pomorska Aka­de­­mia Pedagogiczna, Ustka, Słupsk; projekcja video (z premiery opery)

21.11, Błogosławiony na trzy chóry mieszane a cappella, Kościół św. Pio­tra i Pa­wła, Parafia św. Barbary, Warszawa, X Międzyna­ro­do­wy Fes­tiwal Labo­ra­torium Muzyki Współ­czes­nej; wyk.: Polski Chór Kameralny „Schola Cantorum Gedanensis”, dyr.: Jan Łukaszewski

2004

19.04, Veni. Illumina. Gloria na chór mieszany a cappella (prawykonanie), AMFC, War­szawa, Kon­cert Katedry Kompozycji; wyk.: Polski Chór Jeunesses Musi­cales, dyr. Ewa Strusińska

30.11, Marianiana. Selection for 4 for improvising ensemble and tape (utwór kolek­tyw­ny we współautorstwie z Jerzym Kornowiczem, Aldoną Nawrocką i Mag­da­le­ną Wajz­ner) (prawykonanie), AMFC, Warszawa, Profesorowi Ma­ria­no­wi Borkowskie­mu – ucz­nio­wie. Koncert z okazji 70. rocznicy urodzin; wyk.: Zespół „No limits”: Alicja Gronau – projekcja dźwięku, Jerzy Kor­no­wicz (pf, recytacja), Aldona Nawrocka (pf, ruch, batt), Magdalena Wajzner (pf, ruch, batt)

10.12, I co wy na to? czyli cierpienia nowego Pirandella – opera kameralna na 6 so­lis­tów, chór mieszany i orkiestrę kameralną, Wydział Matematyki, Informatyki i Eko­no­me­trii Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra; projekcja video (z pre­mie­ry opery)

21.12, I co wy na to? czyli cierpienia nowego Pirandella – opera ka­me­ral­na na 6 solistów, chór mieszany i orkiestrę kameralną (prawykonanie światowe), Mona­chium (Niemcy), 8th Inter­na­tio­nal Music Theatre Workshop, German Cen­tre of the International Theatre Institute (ITI), Akademietheater im Prinzregen­ten­theater; projekcja video (z premiery opery)

 • 2005
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
2005

18.04, Trzy kotwice: Nadzieja – Miłość – Wiara, cykl pieśni do słów Sta­­nisławy Gronau na sopran, flet, fortepian i perkusję (prawykonanie), AMFC, War­sza­wa, Koncert Katedry Kompozycji; wyk.: Łucja Szablewska (S), Agniesz­ka Prosowska-Iwicka (fl), Sza­bolcs Esztényi (pf), Andrzej Miciuła (batt)

31.05.I co wy na to? czyli cierpienia nowego Pirandella – opera ka­me­ralna na 6 solistów, chór mieszany i orkiestrę kameralną, AM, Łódź, Musica Moderna; projek­cja video (z premiery opery)

26.04, Progres I na flet solo, AM, Łódź, Musica Moderna; wyk.: Agnie­sz­­ka Prosowska-Iwicka

3.12, Invocazione – sinfonia vocale na chór mieszany a cappella (prawykonanie), Ka­te­dra War­szaw­sko-Praska św. Floriana, Warszawa, XII Międzyna­ro­do­wy Fes­tiwal Laboratorium Muzyki Współczesnej; wyk.: Polski Chór Kame­ralny „Schola Cantorum Gedanen­sis”, dyr. Jan Łukaszewski

14.12, Mironczarnia II na chór mieszany a cappella, Scena na perkusistę solo, Progres I na flet solo, Progres II na klarnet solo, Improwizacjo! Ty nad poziomy… na improwizującego solistę muzyczno-ruchowego i taś­mę (prawykonanie), Veni. Illumina.Gloria na chór mieszany a cappella, Mazowieckie Centrum Kul­­tury i Sztuki, Warszawa, „Por­trety Kompozytorów”; wyk.: Polski Chór Jeunesses Musicales, dyr.; Ewa Strusińska, Miłosz Pękala (batt), Krystyna Sakowska (cl), Agnie­sz­­ka Prosowska-Iwicka (fl), Magdalena Wajzner (pf, ruch, wokal)

16.12, Re-Garden Music for Wind Sextet (prawykonanie), AMFC, Warszawa, IV Sym­po­zjum Kom­po­zy­­tor­skie AMFC. Muzyka kameralna (I); wyk.: Grupa Mu­zy­ki Współczesnej „Studio Warszawa”: Ewa Liebchen (fl), Piotr Lis (ob), Bartosz Karwowski (cl), Przemysław Skałuba (clb), Katarzyna Pin­kie­wicz (cr), Łukasz Krzętowski (fg)

2006

24.04, Improwizacjo! Ty nad poziomy… na improwizującego solistę mu­zyczno-ru­cho­wego i taś­mę, AMFC, War­sza­wa, Koncert Katedry Kom­­­pozycji; wyk.: Magda­le­na Wajzner (pf, ruch, wokal)

30.04, Divertimento per il „Divertimento” na orkiestrę kameralną, Cathe­dral of St. Catherine of Alexandria, Ottawa (Kanada); wyk.: Młodzie­żo­wa Orkiestra Kameralna „Diver­­timento”, dyr.: Elżbieta Ostrowska

3.05, And what do you think of this? or the sufferings of New Pirandello – cham­ber opera, Universitatea de Arte “George Enescu”, Facultatea de compozitie, muzi­co­logie, pedagogie muzicala, si teatru, Iasi (Rumunia); projekcja video (z premiery opery)

8.05, Mironczarnia II na chór mieszany a cappella, Kościół Ewan­gelicko-Refor­mo­wa­ny, Warszawa, XX Warszawskie Spotkania Muzy­czne; wyk.: Chór Warszaw­skie­go Towarzystwa Scenicznego, dyr. Ewa Strusińska

8.05, Divertimento per il „Divertimento” na orkiestrę kameralną, Cana­dian Museum of Civilization, Ottawa (Kanada); wyk.: Młodzieżowa Orkiestra Kameralna „Diverti­men­to”, dyr.: Elżbieta Ostrowska

27.11, Agnezioni per flauto solo. Per Agnes (prawykonanie), AMFC War­sza­wa, Koncert Katedry Kom­­­pozycji; wyk.: Agnie­sz­­ka Prosowska-Iwicka

1.12, Veni. Illumina. Gloria na chór mieszany a cappella, Kościół Ewan­gelicko-Reformowany, Warszawa, XIII Międzyna­ro­do­wy Fes­tiwal Laboratorium Muzyki Współczesnej; wyk.: Polski Chór Kame­ralny „Schola Cantorum Gedanensis”, dyr. Jan Łukaszewski

2007

11.06, Agnezioni per flauto solo. Per Agnes, Mazowieckie Centrum Kul­­­tury i Sztu­ki, Warszawa, Muzyczne Pory Roku „Wiosna 2007”; wyk.: Agnie­sz­­ka Karwowska

19.08, Suita Krasnobrodzka. Koncert poczwórny na flet, organy, skrzyp­ce, wio­lon­cze­lę i orkiestrę smyczkową (prawykonanie), Krasnobród, I Festiwal Muzyki Orga­nowej i Kame­ral­nej „Per Arte ad Astra”; wyk.: Joanna Krajewska (fl), Krzysztof Ostrowski (org), Mar­ta Oyrzanowska (vn), Marcel Mar­kow­ski (vc), Młodzieżowa Orkiestra Kame­ral­na „Divertimento”, dyr.: Elżbieta Ostrowska

19.11, Lapidaria na saksofon sopranowy i altowy, skrzypce oraz improwizujący zespół ruchowy (prawykonanie); AMFC Warszawa, Koncert Katedry Kompozycji; wyk.: Patrycja Piekutowska (vn), Paweł Gusnar (sx), Magdalena Wajzner – kompozycja ruchu, Justyna Paszkowska – ruch, Jowita Szołoch – ruch, Agnieszka Sienkiewicz – ruch, Marta Grzywacz – ruch, Magda Ślązakowska – ruch, Milena Maciąg – ruch

1.12. Pentarchia na orkiestrę smyczkową, Kościół Ewangelicko-Reformowany, Warszawa, XII Międzynarodowy Festiwal Laboratorium Muzyki Współczesnej; wyk.: Polska Filharmonia Kameralna Sopot, dyr.: Pablo Alvarado (Chile)

2008

13.04, Veni. Illumina. Gloria na chór mieszany a cappella, Międzynarodowy Festiwal „Musica Sacra”, Ka­te­dra War­szaw­sko-Praska św. Floriana, Warszawa, wyk.: Polski Chór Kame­ralny „Schola Cantorum Gedanen­sis”, dyr. Jan Łukaszewski

13.04, Wyliczanki na 6-głosowy chór dziecięcy: Chrząszcz (prawykonanie), Doroczny koncert uczniów, Chór ZPSM I st., Ministerstwo Zdrowia, Warszawa; wyk.: Chór ZPSM I st., dyr. Ewa Marchwicka

24.04, Przenikanie na klarnet solo (wersja I), Muzyczne pory roku „Wiosna 2008”, Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, Warszawa; wyk.: Artur Pachlewski

26.09, Lapidaria na saksofon sopranowy i altowy oraz skrzypce (prawykonanie); Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”, Koncert Oddziału Warszawskiego ZKP, UMFC Warszawa; wyk.: Krzysztof Bąkowski (vn), Paweł Gusnar (sx)

21.11, Poemat – Requiem na orkiestrę symfoniczną (prawykonanie); XV Międzynarodowy Festiwal Laboratorium Muzyki Współczesnej, Koncert inauguracyjny, Sala Koncertowa Opery i Filharmonii Podlaskiej, Białystok; wyk.: Orkiestra Symfoniczna Opery i Filharmonii Podlaskiej, dyr.: Piotr Borkowski

2009

20.04, 7 Walców minutowych na flet i fortepian (prawykonanie); Koncert Katedry Kompozycji, Sala Koncertowa, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Warszawa; wyk.: Agnieszka Prosowska-Iwicka (fl), Robert Morawski (pf)

15.10, Invocazione – sinfonia ocale (prawykonanie światowe), Okna na 23 instrumenty smyczkowe (prawykonanie światowe), Agnezioni na flet solo (prawykonanie światowe), Pobłyski na sopran i orkiestrę (prawykonanie światowe), Lapidaria na skrzypce i saksofon (prawykonanie światowe), Poemat – Requiem na orkiestrę symfoniczną (prawykonanie światowe); Instituto de Música, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (Chile), VI Festival International de Música Contemporánea Darwin Vargas 2009 [prezentacja nagrań]

17.10, 7 Walców minutowych na flet i fortepian (prawykonanie światowe); VI Festival International de Música Contemporánea Darwin Vargas 2009, Teatro Duoc UC Sede, Viñia del Mar; wyk: José Orellana, Danilo Rodriguez

20.10, Invocazione – sinfonia vocale, Okna na 23 instrumenty smyczkowe, Agnezioni na flet solo, Pobłyski na sopran i orkiestrę, Lapidaria na skrzypce i saksofon, Poemat – Requiem na orkiestrę symfoniczną; Departamento de Musica, Faculdad de Artes, Universidad de Chile, Santiago de Chile (Chile) [prezentacja nagrań]

21.11, Pentarchia na orkiestrę smyczkową (prawykonanie światowe), VI Festival International de Música Contemporánea Darwin Vargas 2009, Teatro Municipal de Valparaiso, wyk.: Orquesta Universidad Mayor, dyr.: Luís José Recart

23.11, 3 Pieśni na sopran, mezzosopran, alt i kwartet smyczkowy [O Panie (Psalm 8), Niech błogosławi (Psalm 67), Dziękczynienie (Psalmy 199 i 29)] (prawykonanie), Polska liryka wokalna XX i XXI wieku, Koncert Katedry Kompozycji i Katedry Wokalistyki, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Warszawa; wyk.: Ewelina Siedlecka (S), Anna Krawczuk (Ms), Jadwiga Niebelska (A), Małgorzata Wasiucionek (vn I), Katarzyna Szewczyk (vn II), Paweł Czarny (vn), Marta Kordykiewicz (vc)

27.11, Okna na 23 instrumenty smyczkowe, koncert inauguracyjny XVI Międzynarodowy Festiwal Laboratorium Muzyki Współczesnej, Białystok, Sala Koncertowa Opery i Filharmonii Podlaska; wyk.: Orkiestra Opery i Filharmonii Podlaskiej, dyr. Piotr Borkowski

3.12, Mironczarnia II na chór mieszany a cappella, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, Galeria Działań, Warszawa – Ursynów, wyk.: Chór Warszaw­skie­go Towarzystwa Scenicznego, dyr. Ewa Strusińska (nagranie ilustrujące referat)

5.12, Rozmowa dwóch młodych perkusistów: Stasia i Ignasia – duet perkusyjny na 2 ksylofony (prawykonanie); wyk.: Stanisław Zakrzewski, Ignacy Walus, VII Makroregionalny Konkurs Duetów Dziecięcych „Duettino”, Warszawa, POSM I st. im. E. Młynarskiego

6.12. Rozmowa dwóch młodych perkusistów: Stasia i Ignasia – duet perkusyjny na 2 ksylofony; wyk.: Stanisław Zakrzewski, Ignacy Walus, VII Makroregionalny Konkurs Duetów Dziecięcych „Duettino”, Warszawa, POSM I st. im. E. Młynarskiego – Koncert laureatów (I miejsce)

18.12, Miłe – miłego początki na zespół improwizujący i ścieżkę dźwiękową (współautorstwo z Małgorzatą Krawczak i Aldoną Nawrocką; układ ruchu: Magdalena Wajzner) (prawykonanie), koncert z okazji jubileuszu Szabolsca Esztényiego, Warszawa, UMFC, Studio S 1; wyk.: Małgorzata Krawczak (głos, ruch), Marianna Krawczak (skrzypce), Marcelina Krawczak (lutnia), Aldona Nawrocka (fortepian, ruch, głos), Magdalena Wajzner (ruch, głos), Alicja Gronau (projekcja dźwięku, ruch, głos)

20.12, LimeRYKI  jubileuszowe Ecziowe na recytatora i ścieżkę dźwiękową, koncert z okazji jubileuszu Szabolsca Esztényiego (prawykonanie), Warszawa, PSM II st. nr 2, Sala Koncertowa; wyk.: Alicja Gronau

2010

10.03. Rozmowa dwóch młodych perkusistów: Stasia i Ignasia – duet perkusyjny na 2 ksylofony; wyk.: Stanisław Zakrzewski, Ignacy Walus, Makroregionalne Przesłuchania Zespołów Perkusyjnych Szkół Muzycznych I st., Lublin, POSM I i II st. im. K. Lipińskiego

10.03. Marsz perkusistów dla dwóch wykonawców na perkusyjne instrumenty niemelodyczne (prawykonanie); wyk.: Stanisław Zakrzewski, Ignacy Walus, Makroregionalne Przesłuchania Zespołów Perkusyjnych Szkół Muzycznych I st., Lublin, POSM I i II st. im. K. Lipińskiego

25.04. Rozmowa dwóch młodych perkusistów: Stasia i Ignasia – duet perkusyjny na 2 ksylofony; wyk.: Stanisław Zakrzewski, Ignacy Walus, Przesłuchania Perkusyjne Zespołów Kameralnych Szkół Muzycznych I stopnia – etap ogólnopolski; PSM I st. nr 2 im. F. Chopina, Warszawa

25.04. Marsz perkusistów dla dwóch wykonawców na perkusyjne instrumenty niemelodyczne; wyk.: Stanisław Zakrzewski, Ignacy Walus, Przesłuchania Perkusyjne Zespołów Kameralnych Szkół Muzycznych I stopnia – etap ogólnopolski; PSM I st. nr 2 im. F. Chopina, Warszawa

10.05. Lapidaria na saksofon sopranowy i altowy oraz skrzypce; wyk.: Wojciech Psiuk, Sławomir Tomasik, XXIV Warszawskie Spotkania Muzyczne. Muzyka dawna – Muzyka nowa, Studio koncertowe PR im. Witolda Lutosławskiego, Warszawa

23.05. Rozmowa dwóch młodych perkusistów: Stasia i Ignasia – duet perkusyjny na 2 ksylofony; Marsz perkusistów dla dwóch wykonawców na perkusyjne instrumenty niemelodyczne; wyk.: Stanisław Zakrzewski, Ignacy Walus, Filharmonia Narodowa, Warszawa, Koncert Cioci Jadzi

31.05. 7 Walców minutowych na flet i fortepian; Agnieszka Prosowska-Iwicka – fl, Grzegorz Gorczyca – pf, Koncert Oddziału Warszawskiego ZKP z cyklu: Muzyczne pory roku: Wiosna, Sala koncertowa PWM, Warszawa

11.06. Mironczarnie II na chór a cappella (prezentacja z nagrania); Chór Warszawskiego Towarzystwa Scenicznego, dyr. Ewa Strusińska; XV Imielińskie Spotkania Artystyczne, LXIII LO im. L. Kossutha, Warszawa

30.10. Mironczarnie II na chór a cappella, Rozmowa dwóch młodych perkusistów: Stasia i Ignasia – duet perkusyjny na 2 ksylofony; Chór Warszawskiego Towarzystwa Scenicznego, dyr. Ewa Strusińska; Stanisław Zakrzewski, Ignacy Walus; V Regionalne Seminarium „Miodowa Jesień”, Aula im. Ireny Kiriackiej, ZPSM nr 1, Warszawa [prezentacja nagrań]

30.10. Quartango na marimbę (prawykonanie); Kaja Włostowska, Patrycja Wybrańczyk, Karol Krupp, Mikołaj Żołnierczyk; V Regionalne Seminarium „Miodowa Jesień”, Aula im. Ireny Kiriackiej, ZPSM nr 1, Warszawa

8.11. Invocazione – sinfonia vocale, Okna na 23 instrumenty smyczkowe, Agnezioni na flet solo, Pobłyski na sopran i orkiestrę, Lapidaria na skrzypce i saksofon, Poemat – Requiem na orkiestrę symfoniczną; Clases magistrales Música Polaca Contemporánea; Conservatorio Superior de Música „Manuel Castillo”, Sevilla (Hiszpania) [prezentacja nagrań]

8.11. 7 Walców minutowych na flet i fortepian; Juan García Rodríguez (pf), Alfonso Rubio (fl); Música y Danza desde Polonia en el II Centenario de Chopin, Música Contemporánea Polaca, Capilla del Rectorado, Universidad de Sevilla, Sevilla (Hiszpania)

9.11. Open na klarnet, altówkę i róg (prawykonanie światowe); Zahir Ensemble: Milan Milojicic (vl), Emil Sein (cl), Rafael Mira (cr); 2o Ciclo Música Contemporánea: Música Polaca Contemporánea; Sala Joaquín Turina, Centro Cultural Cajasol, Sevilla (Hiszpania)

25.11. Last of February for String Quartet (prawykonanie); Kwartet im. Aleksandra Tansmana: Rafał Dudzik (vn I), Maciej Grygiel (vn II), Jakub Grabe-Zaremba (vl), Szymon Stępka (vc); Koncert muzyki kameralnej I, XVII Laboratorium Muzyki Współczesnej, Opera i Filharmonia Podlaska, Białystok

27.11. Quartango na marimbę; Kaja Włostowska, Patrycja Wybrańczyk, Karol Krupp, Mikołaj Żołnierczyk; Makroregionalne Przesłuchania Zespołów Perkusyj­nych Szkół Muzycznych I st., PSM I i II st., Bydgoszcz

17.12. Anielskie podzwonne na fortepian z preparacją, do słów własnych (prawy­konanie); Gabriela Szendzielorz-Jungiewicz; Festiwal „Aniołowie i ptaki”, Muzeum Historii Kielc, Kielce

2011

15.01. Drzewo życia (utwór kolektywny: Anna Ignatowicz-Glińska, Magdalena Wajzner, Małgorzata Lewandowska, Agata Chodyra; multimedialny: muzyka, film, ruch) (prawykonanie), kompozycja i wykonanie ruchu: Magdalena Wajzner; Sala Koncertowa, UMFC, Warszawa

2.04. Prolog, kwartango, sambartet na perkusję i smyczki (prawykonanie); Zespół perkusyjny: Patrycja Wybrańczyk, Kaja Włostowska, Mikołaj Żołnierczyk, Karol Krupp; Orkiestra PSM I st. nr 4 im. K. Kurpińskiego z Warszawy, dyr. Elżbieta Ostrowska; Doroczny koncert uczniów, UMFC Warszawa

15.04.  Wielki tydzień na dowolny zespół wokalny  i dwie perkusje (prawykonanie); Chór ZPSM  im. F. Chopina w Warszawie, Łukasz Piotrowski, Michał Niedziałek – perkusja; dyr. Robert Lawrence, Ogólnopolski Przegląd Chórów, Ciechanów

16.04.  Wielki tydzień na dowolny zespół wokalny  i dwie perkusje; Chór ZPSM  im. F. Chopina w Warszawie, Łukasz Piotrowski, Michał Niedziałek – perkusja; dyr. Robert Lawrence, Kościół OO. Dominikanów p.w. Św. Jacka, Warszawa

18.04.  Wielki tydzień na dowolny zespół wokalny  i dwie perkusje; Chór ZPSM  im. F. Chopina w Warszawie, Łukasz Piotrowski, Michał Niedziałek – perkusja; dyr. Robert Lawrence, Koncert Katedry Kompozycji, UMFC, Warszawa

23.07. Anielskie podzwonne na fortepian z preparacją, do słów własnych; Gabriela Szendzielorz; II Międzynarodowy Plener Interdyscyplinarny „Srebrem pisane”, Pałac w Rybnej

3.09. Quartango na marimbę; Kaja Włostowska, Patrycja Wybrańczyk, Karol Krupp, Mikołaj Żołnierczyk; XI Festiwal im. Franciszka Wybrańczyka „Sinfonia Varsovia swojemu miastu”, Sinfonia Varsovia Centrum, Warszawa

3.09. Sambattro na 4 perkusistów; Kaja Włostowska, Patrycja Wybrańczyk, Karol Krupp, Mikołaj Żołnierczyk; XI Festiwal im. Franciszka Wybrańczyka „Sinfonia Varsovia swojemu miastu”, Sinfonia Varsovia Centrum, Warszawa

9.11. Anielskie podzwonne na fortepian z preparacją, do słów własnych; Gabriela Szendzielorz; Uniwersytet Śląski, filia w Cieszynie

16.11. Tomaszeusz – 90-sekundowy list do Mieczysława Tomaszewskiego na flet i saksofon sopranowy (prawykonanie); wyk.: Paweł Gusnar, Agnieszka Prosowska-Iwicka, Florianka, Kraków

8-11.12. 10-krotnie Agnezioni II na flet solo jako utwór obowiązkowy w grupie C (uczelnie muzyczne) na VIII Międzynarodowym Festiwalu Instrumentów Dętych „Etiuda” 2011 w Szczecinie (prawykonanie); wykonywali: Irmina Gocek (III miejsce, Hochschule für Musik, Mainz), Marcelina Dyner (wyróżnienie, AM Poznań), Bernadeta Gromek (wyróżnienie, AM Kraków), Julia Pałac (wyróżnienie, Hochschule für Musik, Mainz), Jagoda Pietrusiak (wyróżnienie, AM Kraków) oraz Joanna Tabaczek (AM Kraków), Barbara Wiącek (Hochschule für Kunste Bremen), Jennyfer Fouani (UMFC Warszawa), Klaudia Brzezińska (Hochschule für Musik, Mainz), Paweł Stępiński (AM Kraków)

2012

16.04. Introduction for string orchestra (prawykonanie); wyk. Unplugged Orchestra, dyr. Michał Śmigielski; UMFC Warszawa

16.04. Last of February II for string orchestra (prawykonanie); wyk. Unplugged Orchestra, dyr. Michał Śmigielski; UMFC Warszawa

16.04. Błogosławiony na chór mieszany a cappella; wyk. Chór Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dyr. Daniel Synowiec; UMFC Warszawa

9.06. Winter is icumen in for 7 saxophones (prawykonanie światowe); wyk. The Yantar Saxophone Ensemble (kier. Dariusz Samól), Koncert Galowy 8. Festiwalu Saksofonowego, Filharmonia, Szczecin

22.06. Quartango na marimbę; wyk. Kaja Włostowska, Patrycja Wybrańczyk, Karol Krupp, Mikołaj Żołnierczyk; European Music Meetings: IV Edycja Młodzie­żowego Festiwalu Muzyki Kameralnej, Konstancin-Jeziorna

23.06. Quartango na marimbę; wyk. Kaja Włostowska, Patrycja Wybrańczyk, Karol Krupp, Mikołaj Żołnierczyk; Teatr na wodzie, Łazienki, Warszawa

15.07. Winter is icumen in II for alto saxophone and piano (prawykonanie światowe); wyk. ArtSax Duo: Dariusz Samól (sx), Ewa Ruszala (pf), XVI Word Saxophone Congress, St. Andrews (Wlk. Brytania)

12.08. Introduction for string orchestra, Last of February II for string orchestra; wyk. Orkiestra Warsaw Camerata, dyr. Paweł Kos-Nowicki; V Letni Festiwal Nowe­go Miasta, kościół pw. św. Jacka, Warszawa

26.09. Introduction for string orchestra; wyk. orkiestra Filharmonia Kameralna Warszawa, dyr. Stanisław Winiarczyk, Koncert z cyklu „Światy” towarzyszący Międzynarodowemu Festiwalowi Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień 2012, UMFC, Warszawa

25.10. Winter is icumen in II  for alto saxophone and piano (prawykonanie polskie); wyk. ArtSax Duo: Dariusz Samól (sx), Ewa Ruszala (pf), X Jubileuszowe Warsztaty Klarnetowo-Saksofonowe, Ostrów Wielkopolski

4.11. I co wy na to? Czyli cierpienia nowego Pirandella na 6 solistów, chór mie­sza­ny i orkiestrę kameralną; Miron­czar­nie II na chór mieszany a cappella; Im­pro­wi­za­cjo! Ty nad poziomy na improwizującego solistę muzyczno-ruchowego i taś­mę (odtwo­rzone z nagrania); Muzyka współczesna nie gryzie, Lokal Użytkowy, Warszawa

19.11. Kilka spojrzeń na Paulę dla kwartetu smyczkowego (prawykonanie); wyk. Kwartet smyczkowy Tesseris: Katarzyna Boniecka (vn I), Angelika Środoń (vn II), Paweł Czarny (vl), Joanna Śliwa (vc), Koncert Katedry Kompozycji, UMFC, Warszawa

24.11. Dwojakość – wspomnie-nie. Audioscena na improwizującego ruchem i głosem tancerza lub aktora [współautorstwo z Aleksandrą Dziurosz] (prawykonanie); wyk. Aleksandra Dziurosz, Koncert prawykonań utworów audioscenicznych, Centrum Sztuki Współczesnej, Zamek Ujazdowski, Sala Laboratorium, Warszawa

29.11. Drabiną do …? 5 Wariacji dla 3 perkusistów (prawykonanie); wyk. Ignacy Walus, Stanisław Zakrzewski, Tymon Jankowski; Makroregionalne przesłuchania zespołów perkusyjnych, Bydgoszcz

2013

18.01. Drabiną do …? 5 Wariacji dla 3 perkusistów; wyk. Arkadiusz Gliniak, Mate­usz Tomaszewski, Bazyli Karas-Tęcza; Audycja ogólnoszkolna, PSM I st. nr 4, Warsza­wa

27.01. Last of February II for string orchestra; wyk. Unplugged Orchestra, dyr. Michał Śmigielski; L Szkoła Matematyki Poglądowej, Nadarzyn (odtworzenie z nagrania)

7.03. Sześć spojrzeń na Paulę. Spektakl multimedialny na kwartet smyczkowy, wizualizację i wykonawców ruchowych w ramach koncertu multimedialnego „Oglądanie dźwiękiem – słyszenie ruchem – granie obrazem” (prawykonanie); wizuali­zacja Paula Jaszczyk; koncepcja choreograficzna: Magdalena Wajzner; wyk. Kwartet smyczkowy Tesseris: Katarzyna Boniecka (vn I), Alicja Baranowska (vn II), Paweł Czarny (vl), Joanna Śliwa (vc), ruch: Agata Pankowska, Natalia Walach, Paulina Zajkowska, Agata Jarosz, Joanna Jędrzejewska; Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki; Teatr E12 Scena – Oglądanie dźwiękiem – słyszenie ruchem – granie obrazem. Koncert multimedialny w trzech częściach

8.03. Sześć spojrzeń na Paulę. Spektakl multimedialny na kwartet smyczkowy, wizualizację i wykonawców ruchowych „Oglądanie dźwiękiem – słyszenie ruchem – granie obrazem”; wizualizacja Paula Jaszczyk; koncepcja choreograficzna: Magdalena Wajzner; wyk. Kwartet smycz­kowy Tesseris: Katarzyna Boniecka (vn I), Alicja Baranowska (vn II), Paweł Czarny (vl), Joanna Śliwa (vc), ruch: Agata Pankowska, Natalia Walach, Paulina Zajkowska, Agata Jarosz, Joanna Jędrzejewska; UMFC Warszawa

23.03. Winter is icumen in II  for alto saxophone and piano; wyk. ArtSax Duo: Dariusz Samól, Ewa Ruszała; Tallahassee (USA), Florida State University, College of Music

24.03. Winter is icumen in II  for alto saxophone and piano; wyk. ArtSax Duo: Dariusz Samól, Ewa Ruszała; Mansfield (USA), Mansfield University, Music Department

28.03. Winter is icumen in II  for alto saxophone and piano; wyk. ArtSax Duo: Dariusz Samól, Ewa Ruszała; Jamestown (USA), Infinity Arts Café

24.03. Drabiną do …? 5 Wariacji dla 3 perkusistów; wyk. Tymon Jankowski, Ignacy Walus, Stanisław Zakrzewski; Doroczny koncert uczniów, ZPSM, POSM, POEZSM, Warszawa

5.05. Prolog, kwartango i sambartet na perkusję i smyczki (prawykonanie światowe); wyk. Patrycja Wybrańczyk, Kaja Włostowska, Dawid Rutkowski, Bazyli Karaś-Tęcza, Youth Chamber Orchestra DIVERTIMENTO, dyr. Elżbieta Ostrowska, 61 Europees Muziekfestival voor de jeugd Neerpelt, Neerpelt (Belgia); Pierwsza nagroda „summa cum laude” – Eerste prijs „summa cum laude”

19.05. Walzer strano (cz. V Divertimento per il Divertimento na orkiestrę kame­ralną) widowisko muzyczno-plastyczne (prawykonanie); wizualizacja: Agnieszka Bagińska, Agnieszka Błaszczak, Oliwia Cabaj, Marta Dębska, Cindi Ellison, Weronika Harla, Agata Mikulska, Helena Nowako­wska, Rafał Rutkowski, Dagmara Sulich, Aleksandra Szewczuk, wyk.: Młodzieżowa Orkiestra Kameralna „Diverti­men­to”, dyr.: Elżbie­ta Ostrowska; Koncert Między­uczelnianej Specjalności Multimedialnej „Mulimedialna majówka”, UMFC, Sala Koncertowa

17.06. Anielskie podzwonne na fortepian z preparacją do słów własnych, wyk. Julia Samojło, Muzyczne pory roku Wiosna 2013, Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, Warszawa

24.09. Quartango na marimbę; Patrycja Wybrańczyk, Mikołaj Żołnierczyk, Dawid Rutkowski, Bazyli Karaś-Tęcza; Muzyczne pory roku Jesień 2013; koncert towarzyszący Warszawskiej Jesieni, Warszawa, Aula im. Ireny Kiriackiej

25.09. Divertimento per il „Divertimento” na orkiestrę kameralną, radio WPRB, Classical Discoveries, Princeton (USA); wyk.: Młodzieżowa Orkiestra Kameralna „Diverti­men­to”, dyr.: Elżbie­ta Ostrowska

27.09. Last of February II for string orchestra; wyk. orkiestra Filharmonia Kameralna Warszawa, dyr. Stanisław Winiarczyk; Koncert z cyklu „Studium światła” towarzyszący Warszawskiej Jesieni; UMFC, Warszawa

18.11. Winter is icumen in II  for alto saxophone and piano; wyk. Alicja Wołyńczyk, Adam Sychowski, Koncert Katedry Kompozycji, Sala Koncertowa, UMFC, Warszawa

15.12. Winter is icumen in II  for alto saxophone and piano; wyk. Alicja Wołyńczyk, Adam Sychowski, II Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Uczelni Muzycznych, Sala im. H. Melcera, UMFC, Warszawa

2014

19.01. Mironczarnie II na chór a cappella (prezentacja z nagrania); Chór Warszawskiego Towarzystwa Scenicznego, dyr. Ewa Strusińska; I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Słowo, a świat dźwięków w pieśni”, UMFC Warszawa

28.01.-16.02. Splątanie na kwartet smyczkowy [część z kwartetu smyczkowego Kilka spojrzeń na Paulę] jako element WYSTAWY MULTIMEDIALNYCH FORM PRZESTRZENNYCH Pauli Jaszczyk „Dźwięki / Kolory / Kształty / Emocje”; Galeria Studio, PKiN, Warszawa; wyk. Kwartet smyczkowy Tesseris: Katarzyna Boniecka (vn I), Alicja Baranowska (vn II), Paweł Czarny (vl), Joanna Śliwa (vc)

1.02. Uppsala I na 3 klarnety i saksofon barytonowy (prawykonanie światowe), wyk. Lisa Bergsten, Johan Bergsten, Ida Carlsson, Hanna Carlson; Uppsala (Szwecja), Nannaskolans Aula, Folkuniversitetet, Transbaltic Bridge av Alicja Gronau (koncert monograficzny)

1.02. Stockholm na fortepian na 6 rąk (prawykonanie światowe), wyk. Johanna thunell, Julia Norlin, Siri Björk; Uppsala (Szwecja), Nannaskolans Aula, Folkuniversitetet, Transbaltic Bridge av Alicja Gronau (koncert monograficzny)

1.02. Nyköping na fortepian solo (prawykonanie światowe), wyk. Johanna Thunell, Uppsala (Szwecja), Nannaskolans Aula, Folkuniversitetet, Transbaltic Bridge av Alicja Gronau (koncert monograficzny)

1.02. Kalmar na fortepian na 4 ręce (prawykonanie światowe), wyk. Miranda-Moon Bergfors, Henrietta Kindmark, Uppsala (Szwecja), Nannaskolans Aula, Folkuniversitetet, Transbaltic Bridge av Alicja Gronau (koncert monograficzny)

1.02. Uppsala II na saksofon barytonowy i harfę (prawykonanie światowe), wyk. Hanna Carlson, Magdalena Wlad;  Uppsala (Szwecja), Nannaskolans Aula, Folkuniversitetet, Transbaltic Bridge av Alicja Gronau (koncert monograficzny)

1.02. Karlskrona na fortepian na 4 ręce (prawykonanie światowe), wyk. Inez Åsberg, Alva Ring, Uppsala (Szwecja), Nannaskolans Aula, Folkuniversitetet, Transbaltic Bridge av Alicja Gronau (koncert monograficzny)

1.02. Ystad na fortepian solo (prawykonanie światowe), wyk. Artur Frisk, Uppsala (Szwecja), Nannaskolans Aula, Folkuniversitetet, Transbaltic Bridge av Alicja Gronau (koncert monograficzny)

1.02. Międzyzdroje na fortepian na 4 ręce (prawykonanie światowe), wyk. Hedda Isaksson, Deniz Flener, Uppsala (Szwecja), Nannaskolans Aula, Folkuniversitetet, Transbaltic Bridge av Alicja Gronau (koncert monograficzny)

1.02. Kołobrzeg na fortepian solo (prawykonanie światowe), wyk. Adam Larsson, Uppsala (Szwecja), Nannaskolans Aula, Folkuniversitetet, Transbaltic Bridge av Alicja Gronau (koncert monograficzny)

1.02. Uppsala 3 na 3 klarnety, saksofon barytonowy i harfę (prawykonanie światowe), wyk. Lisa Bergsten, Johan Bergsten, Ida Carlsson, Hanna Carlson, Magdalena Wlad; Uppsala (Szwecja), Nannaskolans Aula, Folkuniversitetet, Transbaltic Bridge av Alicja Gronau (koncert monograficzny)

1.02. Łeba na fortepian na 4 ręce (prawykonanie światowe), wyk. Lisa Sandin, Clara Sandin; Uppsala (Szwecja), Nannaskolans Aula, Folkuniversitetet, Transbaltic Bridge av Alicja Gronau (koncert monograficzny)

1.02. Jurata na fortepian solo (prawykonanie światowe), wyk. Johan Olason; Uppsala (Szwecja), Nannaskolans Aula, Folkuniversitetet, Transbaltic Bridge av Alicja Gronau (koncert monograficzny)

1.02. Gdynia na fortepian solo (prawykonanie światowe), wyk. Max Brynolf; Uppsala (Szwecja), Nannaskolans Aula, Folkuniversitetet, Transbaltic Bridge av Alicja Gronau (koncert monograficzny)

1.02. Uppsala 4 na harfę solo (prawykonanie światowe), wyk. Magdalena Wlad; Uppsala (Szwecja), Nannaskolans Aula, Folkuniversitetet, Transbaltic Bridge av Alicja Gronau (koncert monograficzny)

1.02. Krynica Morska na fortepian solo (prawykonanie światowe), wyk. Ann Heijkenskjod; Uppsala (Szwecja), Nannaskolans Aula, Folkuniversitetet, Transbaltic Bridge av Alicja Gronau (koncert monograficzny)

1.02. Warszawa na fortepian na 6 rąk (prawykonanie światowe), wyk. Nikolai Georgiev, Max Brynolf, Ann Heijkenskjod; Uppsala (Szwecja), Nannaskolans Aula, Folkuniversitetet, Transbaltic Bridge av Alicja Gronau (koncert monograficzny)

1.02. Uppsala 5 na zespół kameralny (prawykonanie światowe), wyk. Kammarensemble: Nikolai Georgiev, Max Brynolf, Ann Heijkenskjod, Magdalena Wlad, Johan Olason, Lisa Sandin, Clara Sandin, Lisa Bergsten, Johan Bergsten, Ida Carlsson, Hanna Carlson, Adam Larsson, Hedda Isaksson, Deniz Flener, Artur Frisk, Inez Åsberg, Alva Ring, Miranda-Moon Bergfors, Henrietta Kindmark, Johanna Thunell, dyr: Dorota Frick, Aldona Gassowski; Uppsala (Szwecja), Nannaskolans Aula, Folkuniversitetet, Transbaltic Bridge av Alicja Gronau (koncert monograficzny)

1.02. Transbaltic bridge na zespół kameralny (prawykonanie światowe), wyk. Kammaren­semble: Nikolai Georgiev, Max Brynolf, Ann Heijkenskjod, Magdalena Wlad, Johan Olason, Lisa Sandin, Clara Sandin, Lisa Bergsten, Johan Bergsten, Ida Carlsson, Hanna Carlson, Adam Larsson, Hedda Isaksson, Deniz Flener, Artur Frisk, Inez Åsberg, Alva Ring, Miranda-Moon Bergfors, Henrietta Kindmark, Johanna Thunell, dyr: Dorota Frick, Aldona Gassowski; Uppsala (Szwecja), Nannaskolans Aula, Folkuniversitetet, Transbaltic Bridge av Alicja Gronau (koncert monograficzny)

24.03. Zwei selbstverfasste Lieder für Mezzosopran und Klavier: 1. Das Bedauern 2. Das Schmerz (prawykonanie polskie), wyk. Lilianna Zalesińska (Ms), Piotr Szymonowicz (pf); 43. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Poznańska Wiosna Muzyczna, Aula AM, Poznań

27.04. Last of February for String Quartet (prawykonanie światowe), wyk. Volodymyr Dobrovolsky (vn I), Yevhen Talko (vn II), Maria Kulagina (vl), Yevhen Dovbysh (vc); 20th International Festival Two Days & Two Nights of New Music, Filharmonic Great Hall, Odessa, Ukraina

30.04. Last of February for String Quartet, wyk. Volodymyr Dobrovolsky (vn I), Yevhen Talko (vn II), Maria Kulagina (vl), Yevhen Dovbysh (vc); 3rd International Conference of Science and Art, National Academy of Managing Personnel in Culture and Art, Kyiv, Ukraina

15.05. The Struggle Between Summer and Winter for 12-voices mixed choir (prawykonanie), wyk. Polski Chór Kameralny, dyr. Jan Łukaszewski, XXVIII Warszawskie Spotkania Muzyczne, Zamek Królewski, Warszawa

29.05. Zwei selbstverfasste Lieder für Mezzosopran und Klavier: 1. Das Bedauern 2. Das Schmerz (prawykonanie światowe), wyk. Lilianna Zalesińska (Ms), Piotr Szymonowicz (pf); SIMN Saptamana Internationala a muzicii noi, Bukareszt (Rumunia), Aula Uniunii Compozitorillor si Muzicologllo din Romania

20.07. The Struggle Between Summer and Winter II for vocal sextet (prawykonanie), wyk. Sekstet wokalny proModern, Joanna Freszel (sopran), Ewa Puchalska (mezzosopran), Elżbieta Wróblewska-Rydzewska (mezzosopran), Andrzej Marusiak (tenor), Artur Janda (bas-baryton), Piotr Pieron (bas), Letnie koncerty na Grochowskiej, Siedziba OSV, Warszawa

24.09. Zwei selbstverfasste Lieder für Mezzosopran und Klavier: 1. Das Bedauern 2. Das Schmerz, wyk. Lilianna Zalesińska (Ms), Piotr Szymonowicz (pf); koncert w ramach Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Artystycznej „Andrzej Panufnik i Jego wizja muzyki”, koncert towarzyszący 57 Międzynarodowemu Festiwalowi Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień, UMFC, Sala Koncertowa, Warszawa

27.09. Pentarchia na orkiestrę smyczkową, wyk. Orkiestra Filharmonia Kameralna Warszawa, dyr. Stanisław Winiarczyk, koncert towarzyszący 57 Międzynarodowe­mu Festiwalowi Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień, UMFC, Sala Koncertowa, Warszawa

25.10. Uppsala na 3 klarnety i saksofon barytonowy (prawykonanie polskie), wyk. Zofia Rogala, Bolesław Twardziak, Mateusz Kwiek (cl), Wiktor Kopeć (sx), IX Dzień Muzyki Współczesnej Miodowa Jesień, ZPSM nr 1, Warszawa

25.10. Stockholm na fortepian na 6 rąk (prawykonanie polskie), wyk. Anna Ćwieklińska, Julia Wilkowicz, Konstanty Więckiewicz, IX Dzień Muzyki Współczesnej Miodowa Jesień, ZPSM nr 1, Warszawa

25.10. Nyköping na fortepian solo (prawykonanie polskie), wyk. Jan Siwak, IX Dzień Muzyki Współczesnej Miodowa Jesień, ZPSM nr 1, Warszawa

25.10. Karlskrona na fortepian na 4 ręce (prawykonanie polskie), wyk. Bogna Cyz i Marianna Pabisiak, IX Dzień Muzyki Współczesnej Miodowa Jesień, ZPSM nr 1, Warszawa

25.10. Ystadt na fortepian solo (prawykonanie polskie), wyk. Monika Bąbrowska, IX Dzień Muzyki Współczesnej Miodowa Jesień, ZPSM nr 1, Warszawa

25.10. Międzyzdroje na fortepian na 4 ręce (prawykonanie polskie), wyk. Jan Czerski i Oliwia Szerenkowska, IX Dzień Muzyki Współczesnej Miodowa Jesień, ZPSM nr 1, Warszawa

25.10. Łeba na fortepian na 4 ręce (prawykonanie polskie), wyk. Aleksander Wereda i Aleksander Szymanowski, IX Dzień Muzyki Współczesnej Miodowa Jesień, ZPSM nr 1, Warszawa

25.10. Gdynia na fortepian solo (prawykonanie polskie), wyk. Olgierd Moraczewski, IX Dzień Muzyki Współczesnej Miodowa Jesień, ZPSM nr 1, Warszawa

25.10. Uppsala IV na harfę solo (prawykonanie polskie), wyk. Michalina Baryłka, IX Dzień Muzyki Współczesnej Miodowa Jesień, ZPSM nr 1, Warszawa

27.10. The Struggle Between Summer and Winter II for vocal sextet, wyk. Sekstet wokalny proModern, Łucja Szablewska (sopran), Ewa Puchalska (mezzosopran), Elżbieta Wróblewska-Rydzewska (mezzosopran), Andrzej Marusiak (tenor), Artur Janda (bas-baryton), Piotr Pieron (bas), Koncert w ramach konferencji „Polska muzyka chóralna XXI w.”, UMFC, Sala Koncertowa, Warszawa

6.11. Sześć spojrzeń na Paulę. Spektakl multimedialny na kwartet smyczkowy, wizualizację i wykonawców ruchowych; Dwojakość – wspomnie-nie na improwizującego ruchem i głosem tancerza lub aktora (prezentacje filmowe), w ramach Kreacja percepcji a percepcja kreacji, czyli co kompozytor powinien wiedzieć o słuchaczu? VIII Międzynarodowe Forum Kompozytorów w Poznaniu, Kreacja percepcji, AM Poznań

2.12. Poemat – Requiem na orkiestrę symfoniczną, Tomaszeusz – 90-sekundowy list do Mieczysława Tomaszewskiego na flet i saksofon sopranowy, Last of February for String Quartet [prezentacja z nagrania], IV Międzynarodowa konferencja Analiza dzieła muzycznego. Historia – theoria – praxis, AM Wrocław

2015

4.02. Rozmowa dwóch młodych perkusistów  – duet perkusyjny na 2 ksylofony, wyk. Adam Gawelski, Ignacy Ziętek; Muzyka naszych czasów, Poznań, CK Zamek, Sala Wielka

7.02. The Struggle Between Summer and Winter II for vocal sextet, wyk. Sekstet wokalny proModern, Łucja Szablewska (sopran), Ewa Puchalska (mezzosopran), Elżbieta Wróblewska-Rydzewska (mezzosopran), Andrzej Marusiak (tenor), Artur Janda (bas-baryton), Piotr Pieron (bas), wykonania podczas audycji Five o’clock, Warszawa, Polskie Radio, Studio im. W. Szpilmana

14.03. Prolog, kwartango i sambartet na perkusję i smyczki, wyk. Stanisław Zakrzewski, Tymon Jankowski, Ignacy Walus, Jakub Rutyna (perkusja), Orkiestra ZPSM nr 1 w Warszawie, dyr. Ewa Marchwicka, Doroczny koncert uczniów, Studio koncertowe Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego, Warszawa

10.04. 7 Walców minutowych na flet i fortepian, Access Contemporary Music, Composer alive – Poland, wyk. Kathryn Flumm – flute, Copernicus Center, Chicago, USA, http://www.acmusic.org/2015/03/composer-alive-poland/

20.04. Zwei selbstverfasste Lieder für Mezzosopran und Klavier: 1. Das Bedauern 2. Das Schmerz, wyk. Lilianna Zalesińska (Ms), Piotr Szymonowicz (pf); Koncert Katedry Kompozycji, Sala Koncertowa, UMFC

30.04. Wędrówka na harfę i kontrabas (prawykonanie), wyk. Aniela Rybak, Konrad Rybak, Muzeum Pałacu Króla Jana III, Sala Biała, Wilanów, Warszawa

3.06. The Struggle Between Summer and Winter II for vocal sextet (prawykonanie światowe), wyk. Sekstet wokalny proModern: Katarzyna Bienias (sopran), Ewa Puchalska (mezzosopran), Ewelina Rzezińska (mezzosopran), Andrzej Marusiak (tenor), Krzysztof Chalimoniuk (bas-baryton), Piotr Pieron (bas), Tampere Vocal Music Festival [II Prize in acustic ensemble category], Tampere (Finlandia)

19.06. Apologia krytyczna na recytatora (kompozycja kolektywna), wyk. Dariusz Jakubowski, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Budynek Laboratorium, Sala Widowiskowa im. Wojciecha Krukowskiego, Koncert Niecodzienny w ramach Tryptyku jubileuszowego Związku Kompozytorów Polskich (prawykonanie)

19.06. Ogniwa na dwa fortepiany i dwie perkusje (kompozycja kolektywna), wyk. Kwadrofonik: Emilia Sitarz, Bartłomiej Wąsik – fortepiany, Magdalena Kordylasińska, Olga Przybył – perkusja, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Budynek Laboratorium, Sala Widowiskowa im. Wojciecha Krukowskiego, Koncert Niecodzienny w ramach Tryptyku jubileuszowego Związku Kompozytorów Polskich (prawykonanie)

21.06. Most transbałtycki na zespół kameralny, wyk. Zofia Rogala, Bolesław Twardziak, Aleksandra Szaniawska – klarnety, Wiktor Choroszewski – saksofon barytonowy, Julia Monkiewicz – harfa, Anna Ćwieklińska, Julia Wilkowicz, Konstanty Więckiewicz, Jan Siwak, Amelia Kotłowska, Helena Kluszczyńska, Bogna Cyz, Marianna Pabisiak, Monika Dąbrowska, Jan Czerski, Oliwia Szerenkowska, Young Jee Park, Sonia Szwabe, Aleksander Szymanowski, Wiktor Gierlach, Olgierd Moraczewski, Gabriela Dindorf, Jakub Mazurkiewicz, Kacper Karpiński – fortepian, Jakub Rutyna, Ignacy Walus, Stanisław Zakrzewski, Tymon Jankowski – perkusja, dyr. Jakub Montewka, Sala OSV, Warszawa PRAWYKONANIE POLSKIE

13.07. Lapidaria II na saksofon sopranowy i altowy (prawykonanie światowe), wyk. Ars Duo: Dorota Samsel i Alicja Wołyńczyk, SaxOpen, 17e Congress et festival mondial du saxophone, Strasbourg (Francja)

http://webtv.saxopen.com/event/ars-duo-plays-polish-composers-2/

22.09. Lapidaria I na saksofon sopranowy i altowy oraz skrzypce, wyk. Karolina Mikołajczyk – skrzypce, Wojciech Psiuk – saksofony, Muzyczne pory roku – jesień 2015, Sala Koncertowa PWM, Warszawa

7.11. Most transbałtycki na zespół kameralny, wyk. Paweł Szlachcikowski, Bolesław Twardziak, Natalia Sawicka – klarnety, Wiktor Choroszewski – saksofon barytonowy, Julia Monkiewicz – harfa, Anna Ćwieklińska, Julia Wilkowicz, Konstanty Więckiewicz, Patrycja Gontarewicz-Flaszyńska, Amelia Kotłowska, Helena Kluszczyńska, Bogna Cyz, Marianna Pabisiak, Monika Dąbrowska, Jan Czerski, Oliwia Szerenkowska, Young Jee Park, Aleksander Wereda, Aleksander Szymanowski, Wiktor Gierlach, Olgierd Moraczewski, Gabriela Dindorf, Jakub Mazurkiewicz – fortepian, Jakub Rutyna, Ignacy Walus, Stanisław Zakrzewski, Tymon Jankowski – perkusja, dyr. Jakub Montewka,  Sala Koncertowa ZPSM, Warszawa

2016

25.04. Lapidaria II na saksofon sopranowy i altowy: 1. Alicja, 2. Canto, 3. Chorale, 4. Dorota, 5. Alicja i Dorota (prawykonanie polskie); Koncert Katedry Kompozycji, Sala Koncertowa UMFC; wyk. Dorota Samsel – saksofon sopranowy, Alicja Wołyńczyk – saksofon altowy PRAWYKONANIE POLSKIE

25.04. Lapidaria II na saksofon sopranowy i altowy, Salon Maestro, Warszawa, wyk. Dorota Samsel – saksofon sopranowy, Alicja Wołyńczyk – saksofon altowy

25.04. Impresje lapidarne na dwa saksofony i wizualizację [współautorstwo z Paulą Jaszczyk] (prawykonanie polskie), wyk. Dorota Samsel – saksofon sopranowy, Alicja Wołyńczyk – saksofon altowy, Jędrzej Luciński – realizacja dźwięku PRAWYKONANIE, Koncert Katedry Kompozycji, Sala Koncertowa UMFC

26.04. The Struggle Between Winter and Summer II, 24. Świętokrzyskie dni muzyki, Filharmonia Świętokrzyska im. Oskara Kolberga w Kielcach, wyk. Katarzyna Bienias – sopran, Ewa Puchalska – Mezzosopran, Ewelina Rzezińska – mezzosopran, Andrzej Marusiak – tenor, Krzysztof Chalimoniuk – baryton, Piotr Pieron – bas

30.04. Kilka spojrzeń na Paulę dla kwartetu smyczkowego, Międzynarodowy Festiwal studenckich zespołów kameralnych z krajów bałtyckich, towarzyszący Zjazdowi Europejskiego Stowarzyszenia Pedagogów Kameralistyki (ECMTA), UMFC Warszawa, wyk. Kwartet smyczkowy Tesseris: Katarzyna Boniecka (vn I), Angelika Środoń (vn II), Paweł Czarny (vl), Joanna Śliwa (vc) [realizacja z nagrania]

12.05. Zwei selbstverfasste Lieder für Mezzosopran und Klavier: 1. Das Bedauern 2. Das Schmerz, XXX Warszawskie Spotkania Muzyczne, Zamek Królewski, Sala Koncertowa, wyk. Lilianna Zalesińska (Ms), Piotr Szymonowicz (pf)

22.05. Na / Alicję / symfoniczną / Poemat / Gronau – kolaż audiowizualny (współautorstwo z: Mateusz Kajma i Jakub Tscherse; pod opieką Pauli Jaszczyk), Multimedialna majówka, UMFC, Warszawa PRAWYKONANIE

3.07. Ze Szwecji do Polski. Pięć miniatur na fortepian solo (prawykonanie polskie), wyk. Piotr Szymonowicz, XXXIII Konfrontacje chopinowskie, Słowo i dźwięk – koncert muzyki współczesnej, Antonin, Pałac myśliwski Książąt Radziwiłłów PRAWYKONANIE

3.07. Zwei selbstverfasste Lieder für Mezzosopran und Klavier: 1. Das Bedauern 2. Der Schmerz, wyk. Lilianna Zalesińska (Ms), Piotr Szymonowicz (pf), XXXIII Konfrontacje chopinowskie, Słowo i dźwięk – koncert muzyki współczesnej, Antonin, Pałac myśliwski Książąt Radziwiłłów

20.08. Ze Szwecji do Polski. Pięć miniatur na fortepian solo, wyk. Piotr Szymonowicz, Koncert polskich kompozytorek, Studio im. W. Lutosławskiego, Warszawa

20.08. Zwei selbstverfasste Lieder für Mezzosopran und Klavier: 1. Das Bedauern 2. Der Schmerz, wyk. Lilianna Zalesińska (Ms), Piotr Szymonowicz (pf), Koncert polskich kompozytorek, Studio im. W. Lutosławskiego, Warszawa

29.09. Dźwiękopole na saksofon sopranowy i kwartet smyczkowy (PRAWYKONANIE), wyk. Dorota Samsel – saksofon, Kwartet „Złotnicki”: Andrzej Hop – skrzypce, Dorota Kwiecińska-Erenz – skrzypce, Lech Bałaban – altówka, Agnieszka Bałaban – wiolonczela; Moja Muzyka #45, Centrum Kultury Zamek, Poznań

15.10. Trzy freski nadmorskie na dwa soprany, dwoje skrzypiec i orkiestrę symfoniczną (hommage à Tadeusz Paciorkiewicz) (PRAWYKONANIE), wyk. Anna Patrys, Agnieszka Kadłubowska – soprany, Tadeusz Gadzina, Szymon Telecki – skrzypce, Przemysław Marcyniak – dyr., Płocka Orkiestra Symfoniczna im. Witolda Lutosławskiego, Nadzwyczajny koncert symfoniczny „Polska naszym natchnieniem” w 100. rocznicę urodzin Tadeusza Paciorkiewicza, Sala koncertowa, Skansen w Sierpcu

25.10. The Struggle between winter and summer II for vocal sextet, wyk. proModern sekstet wokalny muzyki współczesnej: Łucja Szablewska – sopran, Ewa Puchalska – mezzosopran, Ewelina Rzezińska – mezzosopran, Andrzej Marusiak – tenor, Krzysztof Chalimoniuk – baryton, Piotr Pieron – bas; Koncert: proModern shakespired, Filharmonia Narodowa, Sala Kameralna, Warszawa

4.12. Impresje lapidarne na dwa saksofony i wizualizację [film, współautorstwo z Paulą Jaszczyk], wyk. Dorota Samsel – saksofon sopranowy, Alicja Wołyńczyk – saksofon altowy, Jędrzej Luciński – realizacja dźwięku; II Ogólnopolska konferencja naukowa KO-RESPONDENCJA. Na styku sztuk, Białystok, Sala Audytoryjna, UMFC

8.12. Multidramma nelle sue parole per clarinetto (anche basso), Soprano, Yamaha Disklavier (pianoforte MIDI), quartetto d’archi e contrabbasso con l’improvvisazione nello stile della commedia dell’arte / Multidram do słów własnych na sopran, klarnet (zamiennie z basowym), Yamaha Disklavier, kwartet smyczkowy i kontrabas z improwizacją w stylu komedii dell’arte, PRAWYKONANIE POLSKIE, wyk. Joanna Freszel – sopran, Michał Górczyński – klarnety, Kwartet Opium: Agnieszka Marucha – skrzypce I, Anna Szalińska – Skrzypce II, Magdalena Małecka-Wippich – altówka, Olga Łosakiewicz-Marcyniak – wiolonczela, Małgorzata Kołcz – kontrabas, AudioPianoForte. Koncert prawykonań utworów na fortepian autonomiczny i kameralistów, Studio Koncertowe Polskiego Radia im. W. Lutosławskiego w Warszawie (organizator: Fundacja Przyjaciół „Warszawskiej Jesieni”)

2017

28.03. Ze Szwecji do Polski. Pięć miniatur na fortepian solo, wyk. Piotr Szymonowicz, 70. Sesja Musica Moderna, Koncert polskich kompozytorek, Sala Kameralna Akademii Muzycznej w Łodzi

28.03. Zwei selbstverfasste Lieder für Mezzosopran und Klavier: 1. Das Bedauern 2. Das Schmerz, wyk. Lilianna Zalesińska (Ms), Piotr Szymonowicz (pf), 70. Sesja Musica Moderna, Koncert polskich kompozytorek, Sala Kameralna Akademii Muzycznej w Łodzi

10.04. Winter is icumen in II for alto saxophone and piano; wyk. Alicja Wołyńczyk, Adam Sychowski, Koncert Katedry Kompozycji, Sala Koncertowa, UMFC, Warszawa

23.04. Agnezioni II for flute solo; wyk. Darya Chorba, Koncert Senza Sforzando Ensemble, Odeska Filharmonia, Two days and two nights of new music XIII International Festival of Modern Art, Odessa (Ukraina), prawykonanie światowe

24.04. Multidram do słów własnych na sopran, klarnet (zamiennie z basowym), Yamaha Disklavier, kwartet smyczkowy i kontrabas z improwizacją w stylu komedii dell’arte, PRAWYKONANIE ŚWIATOWE, wyk. Joanna Freszel – sopran, Michał Górczyński – klarnety, Kwartet Opium: Agnieszka Marucha – skrzypce I, Anna Szalińska – Skrzypce II, Magdalena Małecka-Wippich – altówka, Olga Łosakiewicz-Marcyniak – wiolonczela, Małgorzata Kołcz – kontrabas (prezentacja filmowa), Ϻіжнародна науково-творча конференція “Трансформаціа музичної освіти і культури: традиція та суччасність”; Оdessa (Ukraina), Odessa National A.V. Nezhdanova Academy of Music

25.04. Multidram do słów własnych na sopran, klarnet (zamiennie z basowym), Yamaha Disklavier, kwartet smyczkowy i kontrabas z improwizacją w stylu komedii dell’arte, wyk. Joanna Freszel – sopran, Michał Górczyński – klarnety, Kwartet Opium: Agnieszka Marucha – skrzypce I, Anna Szalińska – Skrzypce II, Magdalena Małecka-Wippich – altówka, Olga Łosakiewicz-Marcyniak – wiolonczela, Małgorzata Kołcz – kontrabas (prezentacja filmowa), VI Ϻіжнародна науково-творча конференція “Культурно-мистецька освита як складова художнього простору XXI століття; Kijów (Ukraina), National Academy of Managing Personnel in Culture and Art

7.05. The Struggle Between Summer and Winter for 12-voices mixed choir (nagranie z prawykonania), PR II program, wyk. Polski Chór Kameralny, dyr. Jan Łukaszewski, XXVIII Warszawskie Spotkania Muzyczne, Zamek Królewski, Warszawa

12.05. Dedykacja na sopran, flet i kwartet smyczkowy do słów własnych, prawykonanie, Benefis Władysława Słowińskiego, 31 Warszawskie Spotkania Muzyczne, Zamek Królewski; wyk. Elżbieta Gajewska, Anna Mikołajczyk, Kwartet Wilanów: Tadeusz Gadzina – skrzypce I, Paweł Łosakiewicz – skrzypce II, Ryszrd Duź – altówka, Olga Łosakiewicz-Marcyniak – wiolonczela

20.09. Suita Krasnobrodzka II na flet, skrzypce, fortepian i orkiestrę smyczkową (prawykonanie), Koncert symfoniczny „Piękno ziemi polskiej”, Sala Koncertowa, Skansen w Sierpcu, wyk. Elżbieta Gajewska – flet, Tadeusz Gadzina – skrzypce, Paweł Pawlik – fortepian, Toruńska Orkiestra Symfoniczna, dyr. Jerzy Wołosiuk; organizator: Fundacja Inicjatyw Kulturalnych, Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

17.11. Zwei selbstverfasste Lieder für Mezzosopran und Klavier: 1. Das Bedauern 2. Das Schmerz, wyk. Lilianna Zalesińska (Ms), Piotr Szymonowicz (pf); Konferencja naukowa: Od-głosy współczesności. Muzyka wokalno-instrumentalna początku XXI wieku, Akademia Sztuki, Szczecin

17.11. Pociągola z Mironczarni II na chór mieszany a cappella, The Struggle Between Summer and Winter for 12-voices mixed choir, Trzy freski nadmorskie na dwa soprany, dwoje skrzypiec i orkiestrę symfoniczną (hommage à Tadeusz Paciorkiewicz), Multidramma nelle sue parole per clarinetto (anche basso), Soprano, Yamaha Disklavier (pianoforte MIDI), quartetto d’archi e contrabbasso con l’improvvisazione nello stile della commedia dell’arte (wykonanie z nagrania), Konferencja naukowa: Od-głosy współczesności. Muzyka wokalno-instrumentalna początku XXI wieku, Akademia Sztuki, Szczecin

10.12. Pejzaż osobisty na trąbkę solo [Grażynie Pstrokońskiej-Nawratil] (2017), wyk. Grzegorz Krause, Benefis Profesor Grażyny Pstrokońskiej-Nawratil, Sala Koncertowa Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

2018

12.01. Nagranie płytowe Scena na perkusję solo, wyk. Maciej Lange, Po drugiej stronie lustra, Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku

15.02. Accipe animam meam  / Weź duszę mą na organy solo, Jan Bokszczanin, Katedra Katolicka, Moskwa (Rosja) PRAWYKONANIE ZAGRANICZNE

17.02. Accipe animam meam  / Weź duszę mą na organy solo, Jan Bokszczanin, Kościół św. Stanisława, Petersburg (Rosja)

3.03. Quartango na marimbę, Aula im. Ireny Kiriackiej, ZPSM nr 1, Warszawa

11.03. Accipe animam meam  / Weź duszę mą na organy solo, Jan Bokszczanin, Royal Chapel, Glasgow (Szkocja

21.04. 7 Walców minutowych na flet i fortepian, wyk. Daria Chorba (fl), Vira Kuusiku (pf), International Festival of Modern Art 2 Days and 2 Nights of New Music, Filharmonia, Odessa (Ukraina)

28.04. Accipe animam meam  / Weź duszę mą na organy solo, Jan Bokszczanin, Filharmonia, Kiszyniów (Mołdawia)

27.05. Accipe animam meam  / Weź duszę mą na organy solo, Jan Bokszczanin, Filharmonia, Mińsk (Białoruś)

31.05. Accipe animam meam  / Weź duszę mą na organy solo, Jan Bokszczanin, Bazylika Konkatedralna, Lubaczów PRAWYKONANIE POLSKIE

5.09. Sierpc we mgle na orkiestrę smyczkową, Unification of Cultures Orchestra, dyr. Przemysław Marcyniak, Sierpc, Sala Koncertowa Hotelu Skansen (prawykonanie)

22.09. Plac Lotników na kwintet dęty (prawykonanie), Filharmonia w Szczecinie, KONCERT „Muzyczny logotyp miasta”, Music Design Festiwal, wyk. zespół FeelHarmony Quintet: Anna Wojnowicz-Drężek – flet, Izabela Kokosińska – obój, Bogusław Jakubowski – klarnet, Edyta Moroz – fagot, Katarzyna Sułkowska – waltornia PRAWYKONANIE POLSKIE

7-9.12. Splątanie z cyklu Meandry (współautorstwo z Paulą Jaszczyk – obraz), Synestezje: Muzyka – Plastyka – Słowo, Klub Studia, Kraków (prawykonanie)

2019

Scena na perkusistę solo, Maciej Lange, Youtube, https://m.youtube.com/watch?v=ZMJgYqAolnM

22.02. Trzy freski nadmorskie na dwa soprany, dwoje skrzypiec i orkiestrę symfoniczną (hommage à Tadeusz Paciorkiewicz), wyk. Joanna Freszel, Agnieszka Kadłubowska – soprany, Tadeusz Gadzina, Szymon Telecki – skrzypce, Przemysław Marcyniak – dyr., Orkiestra Symfoniczna Filii Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Białymstoku, Filharmonia Białostocka, Białystok

12.05. Pięć myślowych prowokacji do słów Krzysztofa Bilicy na sopran i kwartet smyczkowy, wyk. Anna Mikołajczyk (sopran), Kwartet smyczkowy Polonika String Quartet: Paulina Kusa (I skrzypce), Ania Szalińska-Zaziębło (II skrzypce), Magdalena Małecka-Wippich (altówka), Krystyna Wiśniewska (wiolonczela), XXXIII Warszawskie Spotkania Muzyczne, Aforyzjada – opera w puzzlach do aforyzmów Krzysztofa Bilicy i według jego scenariusza (prawykonanie)

23.10. Lapidaria Moniuszkowskie na saksofon altowy i fortepian, wyk. Alicja Wołyńczyk-Raniszewska (sx) i Agnieszka Kopacka-Aleksandrowicz (pf), Koncert „Oblicza saksofonu”, w cyklu „Środa na Okólniku”, Sala Koncertowa, UMFC Warszawa, PRAWYKONANIE

23.10. Winter is icumen in II na saksofon altowy i fortepian, wyk. Alicja Wołyńczyk-Raniszewska (sx) i Agnieszka Kopacka-Aleksandrowicz (pf), Koncert „Oblicza saksofonu”, w cyklu „Środa na Okólniku”, Sala Koncertowa, UMFC Warszawa