SPIS PUBLIKACJI
  • Publikacje książkowe i rozdziały w książkach
  • Artykuły

1988

Mariusz Stowpiec, Alicja Gronau, Jan Kazem-Bek, Nowe pokolenie kompo­zy­to­rów polskich. Almanach, „Pomorze”, Bydgoszcz; s. 124

1992

Barbara Turska, Alicja Gronau, Podstawy metody rytmiki – wybrane zagadnienia i doś­­wiadczenia, AMFC, IPN, Warszawa; s. 268

1998

Interpretacja muzyczno-ruchowa w metodzie rytmiki Emila Jaques-Dalcroze’a, w: Interpretacja muzyki, Ludwik Bielawski, Katarzyna Dadak-Kozicka (red.), ZPK, AMFC, IS PAN, Warszawa, s. 121–134

1999

Wielowarstwowość / Poliwarstwowość / Multiwarstwowość, w: I Sympozjum Kompo­zy­torskie Akademii Muzycznej im. F. Chopina, Alicja Gronau-Osińska (red.), Zeszyt Naukowy nr 42, AMFC, War­sza­wa, s. 22–24

2000

Filozofia nowej muzyki dzisiaj, w: Muzyka a analiza, integracja, filozofia, Alicja Gro­nau-Osińska (red.), AMFC, Warszawa, s. 139–149

Finał VII Symfonii C-dur Franciszka Schuberta jako autorskie rozwiązanie inte­gracji formy allegra sonatowego, w: Muzyka a analiza, integracja, filozofia, Alicja Gronau-Osińska (red.), AMFC, Warszawa, s. 68–106

Muzyczne kształtowanie ruchu, w: Rytmika w kształceniu muzyków, aktorów, tan­ce­rzy i w rehabilitacji. Materiały z Ogólnopolskiej Sesji Naukowej 16–18 grudnia 1999 rok, XXIX Zeszyt Naukowy, AM, Łódź, s. 84–89

2001

Idiom wokalno-instrumentalny kantaty Afirmacje, w: Muzyka chóralna. II Sympo­zjum Kompozytorskie Akademii Muzycznej im. F. Chopina, Alicja Gronau-Osińska (red.), AMFC, Warszawa, s. 47–63

Mazurki Fryderyka Chopina jako „zjawisko nasycone wiedzą o wspólnocie i mające odniesienie do sfery wewnętrzności”, w: Analiza – Integracja – Recepcja. W stronę rozumienia muzyki, Alicja Gronau-Osińska (red.), Zeszyt Naukowy nr 52, AMFC, Warszawa, s. 11–15

Analiza Polichromii Zygmunta Krauzego na podstawie tez Umberto Eco, w: Analiza – Interpretacja – Recepcja. W stronę rozumienia muzyki, Alicja Gronau-Osińska (red.), Zeszyt Naukowy nr 52, AMFC, Warszawa, s. 52–63

Analiza integralna liryki wokalnej Fryderyka Chopina, w: Analiza – Integracja – Recepcja. W stronę rozumienia muzyki, Alicja Gronau-Osińska (red.), Zeszyt Naukowy nr 52, AMFC, Warszawa, s. 97–126

2003

Ekspresyjny rytm swobodny. Minimultimedialny happening chwilowy, w: Muzyka sztu­ką przezwyciężania czasu. Witoldowi Rudzińskiemu w dziewięćdziesiąte urodziny, Mieczysława Demska-Trębacz (red.), AMFC, Warszawa, s. 209–226

Twórczość wokalna i wokalno-instrumentalna Piotra Perkowskiego – typologia i idio­matyka, w: Piotr Perkowski. Życie i dzieło, Alicja Gronau-Osińska (red.), AMFC, Warszawa, s. 142–149

Naprawdę «Ciało jako instrument», w: Potencjał kompozycyjny utworów na in­stru­men­ty solowe. III Sympozjum Kompozytorskie Akademii Muzycznej im. Fryderyka Cho­pina, Alicja Gronau-Osińska (red.), AMFC, Warszawa, s. 26–34

Hasła: Baculewski Krzysztof, Bagiński Zbigniew, Błażewicz Marcin, Buczyński Pa­weł, Dziewulska Maria, Ekier Jan, Esztényi Szabolcs, Gronau Alicja, Moryto Stani­sław, Podhajski Marek, Rudziński Zbigniew, Sielicki Edward, Targońska Izabela, Wierzbicki Marcin, w: Almanach Kompozytorów Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie, Alicja Gronau-Osińska (red.), AMFC, Warszawa, t. I: s. 17–68, 105–116, 135–170, t. II: s. 37–68, 113–130, 201–224, 307–318

Hasło: Rudziński Witold, w: Religia. Encyklopedia PWN, T. Gadacz, B. Milerski (red.), t. 8, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 510

2004

Wybrane problemy techniki kompozytorskiej w Enantiodromii Jani Christou, w: Teksty o muzyce współczesnej, Alicja Gronau-Osińska (red.), Zeszyt Naukowy nr 59, AMFC, Warszawa, s. 87–128

Muzyka współczesna w edukacji powszechnej w powiązaniu z nauczaniem przed­mio­tu „Sztuka”, w: Wybrane aspekty sztuki i edukacji estetycznej, Jarosław Chaciński (red.), Pomorska Akademia Pedagogiczna, Słupsk, s. 123–136

Twórczość wokalna i wokalno-instrumentalna Witolda Rudzińskiego, w: Wokół twór­­czości Witolda Rudzińskiego, Alicja Gronau-Osińska (red.), AMFC, Warszawa, s. 108–139

Wołanie, w: Ekspresja formy – ekspresja treści. Marianowi Borkowskiemu w siedem­dzie­sięciolecie urodzin, Alicja Gronau-Osińska (red.), AMFC, Warszawa, s. 106–128

Rytmika w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie, t. I lata 1974–1988, AMFC, Warszawa, s. 1–357

2005

Echa innych kultur w muzyce współczesnej, w: Muzyka pomiędzy kulturami. Okcy­dent i Orient, Jarosław Chaciński (red.), Pomorska Akademia Pedagogiczna, Słupsk, s. 57–68.

2006

Improwizacja jako element dzieła muzycznego, w: Muzyka kameralna kompozytorów AMFC (I). IV Sympozjum kompozytorskie Akademii Muzycznej im. Fryderyka Cho­pi­na, Alicja Gronau-Osińska (red.), AMFC, Warszawa, s. 28–43

2007

Poemat – Requiem. Forma znacząca, AMFC, Warszawa, s. 1–151

 Uniwersalizm przekazu w indywidualnej formie, „Musica Sacra Nova” nr 1, s. 180–203

2008

Wpływ rozwiązań technologiczno-formalnych i estetycznych Iannisa Xenakisa na moją twórczość, w: Dzieło muzyczne. Rezonans, Anna Nowak (red.), AM im. F. Nowowiejskiego, Bydgoszcz, s. 261–276

Działalność pedagogiczna Mariana Borkowskiego, „Musica Sacra Nova” nr 2, s. 111–175

2009

Integracja formy w Poemacie – Requiem na orkiestrę symfoniczną, w: Muzyka symfoniczna kompozytorów UMFC, Alicja Gronau-Osińska (red.), UMFC, Warszawa, s. 51–118

2010

The integration of Form in The Poem – Requiem for Symphony Orchestra, w: Revista Artes, vol. 9-10, Centrul de Cercetari “Stiinta Muzisii”, Universitatea de Arte “George Enescu”, Iasi (Rumunia), Facultatea de Compozitie, Muzicologie, Pedagogie Muzicala si Teatru, s. 257-311

Był improwizatorem – intuicjonistą. Rozmowa Alicja Gronau-Osińskiej z Marcinem T. Łukaszewskim, w: Marian Sawa in memoriam. Wspomnienia, rozmowy, refleksje, Marcin T. Łukaszewski (red.), Towarzystwo im. Mariana Sawy, Warszawa, s. 92-94

2012

Miałem dużo szczęścia i satysfakcji. Z Lucjanem Kaszyckim rozmawiają Aldona Nawrocka i Alicja Gronau-Osińska, w: Lucjan Kaszycki. Kompozytorzy Uniwersytetu Muzycznego, t. 1, UMFC 2012, s. 13-96; ponadto w tej publikacji: Mistrz – fakty i dzieło, s. 275-303; Aneks edytorski (z indeksami), s. 306-325; CD Kaszycki (opis płyty), 327-330, Summary, s. 331

2014

Indywidualny horyzont postrzegania, w: Spotkania z Mistrzem. Marian Borkowski w oczach uczniów i przyjaciół, Musica Sacra, Warszawa, 2014, s. 68-75

2015

Alicja Gronau-Osińska, Paula Jaszczyk, Ruch – bezruch. Inspiracje obrazem i dźwiękiem w poszukiwaniu syntezy, w: Piękno zespolić ze sobą. Korespondencja na styku sztuk, red. prof. Karol Klauza, dr Joanna Cieslik-Klauza; ISBN 978-83-7847-319-0; Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny; Polihymnia, Białystok 2015; s. 311-332

2016

Mistrz i uczeń, w: Relacja ze spotkania okrągłego stołu na Konferencji „Rola mistrza w zawodowej edukacji muzycznej i drodze życiowej muzyka” (PDF), 10 stron;

http://www.chopin.edu.pl/pl/2016/02/konferencja-rola-mistrza-w-zawodowej-edukacji-muzycznej-i-drodze-zyciowej-muzyka-wypowiedzi-mistrzow (dostęp od 10.02.2016)

Próba podsumowania doświadczeń Eksperymentalnego Warsztatu Rytmiki, w: Mirosława Jankowska, Wojciech Jankowski, Instytut Pedagogiki Muzycznej PWSM / AMFC w Warszawie (1974-1992), Chopin University Press, 2016, ISBN 978-83-61489-83-2, s. 333-345

Forma znacząca w warsztacie kompozytora współczesnego, w: Analiza dzieła muzycznego. Historia – theoria – praxis, red. Anna Granat-Janki i zespół, t. IV, Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego, Wrocław 2016, ISBN 978-83-86534-99-9, s. 43-60

2017

Chwytanie wrażeń. Dwojakie ujęcie przez kompozytorkę i plastyczkę (współau­torstwo z Paulą Jaszczyk, ASP), w: Pulchritudo delectans. Korespondencja na styku sztuk, red. K.Klauza, J. Cieślik-Klauza, Białystok 2017, ISBN 978-83-7847-415-9, s. 189-220

2018

Zawartość fresku w 3 Freskach nadmorskich. Autoanaliza, w: Ars inter disciplinis. Korespondencja na styku sztuk, red. J. Cieslik-Klauza, M. Gajl, T. Baranowski, Białystok 2018, ISBN 978-83-7847-484-5, s. 149-168

2019

Między wolnością a konsekwencją – dylematy kompozytora, w: Idea wolności w twórczości kompozytorskiej i myśli o muzyce, red. E. Nidecka, J. Wąsacz-Krztoń, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2019, ISBN 978-83-7996-626-4

Zanurzony w kulturze, Narodowy czy uniwersalny?, w: Interpretacje dzieła muzycznego. Narodowość a wartości uniwersalne, red. A. Nowak, Bydgoszcz 2019, ISBN 978-83-61262-34-3, s. 167-196, s. 287

Marian Borkowski jako mistrz pedagogiki twórczości, w: Wymiary czasu, przestrzeni i ciszy w muzyce Mariana Borkowskiego, red. A. Gronau-Osińska, Chopin University Press, Warszawa 2019, ISBN 978-83-65990-11-2, s. 219-259

Próba typologii ciszy w muzyce na przykładzie własnej twórczości, w: Barwy ciszy, red. Tomira Rogala, Warszawa 2019, s. 253-278

1994

Die polonische eigenart der Methode der Rhytmik von Emil Jaques-Dalcroze, „Rhythmik in der Erziehung” nr 2, Heckners Verlag Wolfenbüttel (współautorstwo z: Barbara Turska)

Methoden der Rhythmik – Ausgewählte Probleme und Experimente, „Rhythmik in der Erziehung” nr 2, Heckners Verlag Wolfenbüttel (współautorstwo z: Barbara Turska)

1994

Relacja słowo – dźwięk, „Heksis” nr 2 (15)

Akademie MuzyczneAkademia Muzyczna im. F. Chopina w Warszawie, „Muzyka” nr 4 (171)

1999

Młodzi kompozytorzy w Akademii, „Ruch Muzyczny” nr 4

Sympozjum „Semantyka milczenia”, „Muzyka” nr 2 (169)

2000

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Dzieło Chopina jako źródło inspiracji wy­ko­­nawczych”, „Muzyka” nr 3 (178)

Akademie MuzyczneAkademia Muzyczna im. F. Chopina w Warszawie, „Muzyka” nr 4 (179)

2001

Ogólnopolska Sesja Naukowa w setną rocznicę urodzin Profesora Piotra Per­kow­skiego, „Muzyka” nr 2 (181), także na  www.chopin.edu.pl

2002

Co słychać? Mówi Alicja Gronau-Osińska, „Ruch Muzyczny” nr 15

  Umuzykalniać z Ekoludkiem łatwiej!, „Kwartalnik ISME”, nr 2–4

2003

Przestrzeń w myśleniu kompozytorskim, „Matematyka. Społeczeństwo. Naucza­nie” nr 30,  Akademia Podlaska, Ośrodek Kultury Matematycznej, Siedlce

Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Artystyczna „Witoldowi Rudzińskiemu w dzie­więć­dziesięciolecie urodzin, www.chopin.edu.pl

2004

Zakorzenieni w tradycji, „Wychowanie Muzyczne w Szkole” nr 2

2005

Klasyczna technika muzyczna: polifonia – dawniej i dziś, „Matematyka. Społeczeń­stwo. Nauczanie” nr 34, Akademia Podlaska, Ośrodek Kultury Matematycznej, Siedlce s. 37-46.

2018

Sześć obrazów polskiej współczesnej muzyki kameralnej z teki kompozytorów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, „Musica Intellectualis” nr 2, UMFC, s. 127-156.