SPIS REFERATÓW I WYSTĄPIEŃ
  • 1980-1989
  • 1990-1999
  • 2000-2009
  • 2010-2019

1980

15.07, Pokaz z komentarzem Eksperymentalnego Warsztatu Rytmiki (współau­tor­stwo z prof. Barbarą Turską), XIV Kongres International Society of Music Educa­tion, PKiN, Warszawa

1984

kwiecień, Pokaz z komentarzem Eksperymentalnego Warsztatu Rytmiki (współau­torstwo z prof. Barbarą Turską), Akademia Muzyczna im. F. Liszta w Budapeszcie (Węgry)

kwiecień, Pokaz z komentarzem Eksperymentalnego Warsztatu Rytmiki (współau­torstwo z prof. Barbarą Turską), Szkoła Muzyczna w Pècs (Węgry)

kwiecień, Pokaz z komentarzem Eksperymentalnego Warsztatu Rytmiki (współau­torstwo z prof. Barbarą Turską), Szkoła Muzyczna w Komlò (Węgry)

1985

12–14.12, Improwizacja muzyczno-ruchowa. Pokaz z komentarzem Eksperymen­tal­­nego Warsztatu Rytmiki (współautorstwo z prof. Barbarą Turską), Sym­pozjum Artys­tyczno-Pedagogiczne „Kreatywność w kształceniu mu­zycz­nym”, AMFC, Warszawa (międynarodowe)

1988

październik, Warsztat improwizacji i interpretacji muzyczno-ruchowej (współau­tor­stwo z prof. Barbarą Turską), Konferencja w 100-lecie urodzin Janiny Mieczyńskiej, Szkoła Baletowa, Warszawa

1989

21–22.11, Nauczanie kontrapunktu – uwagi i wnioski z pracy w AMFC z przy­szłymi nauczy­cie­la­mi rytmiki, Ogólnopolskie Sympozjum „Rola im­pro­wizacji w kształceniu muzycz­nym, AMFC, Warszawa

1991

styczeń, Pokaz z komentarzem Eksperymentalnego Warsztatu Rytmiki (współau­torstwo z prof. Barbarą Turską), Instytut Dalcroze’a w Genewie (Szwajcaria)

  lipiec, Pokaz z komentarzem Eksperymentalnego Warsztatu Rytmiki, Polsko-Szwaj­car­ski Kurs Dalcrozowski, Zakopane

1997

listopad, Autoanaliza Pentarchii na kameralną orkiestrę smyczkową, AMFC, Warszawa

1998

2–3.04, Analiza muzyczno-ruchowa. Kategorie analityczne dotyczące muzyki XX wieku, I Ogólnopolskie Spotkania Rytmiki, AM, Katowice

24–25.04, Interpretacja muzyczno-ruchowa w metodzie rytmiki Emila Jaques-Dal­cro­ze’a, XXVII Ogólnopolska Konferencja Muzykologiczna „Naukowe podstawy inter­pretacji muzyki, AMFC, Sekcja Muzykologów ZKP, KBN, MKiS, Warszawa

maj, Relacja słowo – dźwięk. Ujęcie historyczne. Analiza wybranych utwo­rów wo­kal­­no-instrumentalnych z XX wieku, AMFC, Warszawa

1999

15–16.01, Wielowarstwowość / Poliwarstwowość / Multiwarstwowość, I Sym­po­zjum Kompozytorskie Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina, AMFC, War­szawa

25–27.03, Warsztaty analizy muzyczno-ruchowej, II Ogólnopolskie Spotkania Ryt­mi­ki, AM, Katowice

16–18.12, Muzyczne kształtowanie ruchu jako element analizy muzyczno-ruchowej dzie­ła muzycznego, IV Ogólnopolska Sesja Naukowa „Rytmika w kształceniu muzy­ków, aktorów, tancerzy i w rehabilitacji”, AM, Łódź

2000

15.12, Idiom wokalno-instrumentalny kantaty Afirmacje, II Sympozjum Kom­po­zytorskie „Twórczość chóralna kompozytorów AMFC”, AMFC, Warszawa

2001

16–17.03, Twórczość wokalna i wokalno-instrumentalna Piotra Perkowskiego – typologia i idiomatyka, Ogólnopolska Sesja Naukowa w setną rocznicę urodzin Profesora Piotra Perkowskiego, AMFC, Warszawa

15–16.10, Muzyka współczesna w edukacji powszechnej w powiązaniu z naucza­niem przedmiotu „Sztuka”, Ogólnopolska Konferencja „Edukacja sztuki – tradycje i współ­czesność”, Pomor­ska Akademia Pedagogiczna, Słupsk

2002

23–27.08, Przestrzeń w myśleniu kompozytorskim, XXIX Szkoła Matematyki Poglą­do­wej n.t.: Przestrzeń, Grzegorzewice

21.10, Kształcenie zintegrowane – założenia i przykłady, Ośrodek Dosko­nalenia Nau­czycieli w Warszawie, Wydawnictwo Edytor Gdynia

14.11, Przestrzeń w myśleniu kompozytorskim, Święto Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Matematyki i Mechaniki UW, Warszawa

21–23.11, Analiza muzyczno-ruchowa pierwszego z Trzech utworów w dawnym stylu Henryka Mikołaja Góreckiego, VI Ogólnopolska Sesja Naukowa „Rytmika w kształceniu muzyków, aktorów, tancerzy i w rehabilitacji”, AM, Łodź

2003

24–28.01, Osobliwości muzyczne, XXX Szkoła Matematyki Poglą­do­wej n.t.: Osobli­woś­ci, Grzegorzewice

14–15.03, Twórczość wokalna i wokalno-instrumentalna Witolda Rudzińskiego, Ogól­­nopolska Konferencja Naukowo-Artystyczna „Witoldowi Rudzińs­kiemu w dzie­więć­­dziesięciolecie urodzin”, AMFC, Warszawa

16.05, Naprawdę «Ciało jako instrument», Potencjał kompozycyjny utworów na in­stru­menty solowe. III Sympozjum Kompozytorskie AMFC, Warszawa

23.08, Analiza, klasyka i osobliwości, czyli quodlibet muzyczny, XXX Szkoła Mate­ma­tyki Poglądowej, Grzegorzewi­ce

23–25.09, Echa różnych kultur we współczesnej muzyce polskiej, Międzynarodowa Kon­ferencja „Muzyka i pedagogika muzyczna pomiędzy kulturami. Okcydent i Orient”, Pomorska Akademia Pedagogiczna, Ustka, Słupsk

2004

27–31.08, Polifonia klasyczna a współczesna, XXXI Szkoła Matematyki Poglą­do­wej n.t.: Metody klasyczne i współczesne, Grzegorzewice

10.12, Ścisłość i swoboda w muzyce, Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra

21.12 About And what do you think of this? or the sufferings of New Pirandello – chamber opera,, 8th Inter­na­tio­nal Music Theatre Workshop, German Cen­tre of the International Theatre Institute (ITI), Akademietheater im Prinzregen­ten­theater; Mona­chium (Niemcy)

2005

24.05, wypowiedź i prowadzenie panelu dyskusyjnym „Muzyka to pokarm dla duszy przez uszy”, Sympozjum Naukowe: Marian Sawa – kompozytor, organista, improwi­zator, pedagog, panel dyskusyjny, UKSW Warszawa

  7–8.09, Mariana Borkowskiego wołanie o pokój jako imperatyw kategoryczny. Ana­liza „Pax in terra I” oraz „Pax in terra II”, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pokój jako przedmiot międzykulturowej edukacji artystycznej”, Pomorska Akademia Pedagogiczna, Słupsk

3.12, Debata: W poszukiwaniu nowej formy (wypowiedź panelowa), XII Międzyna­ro­dowy Festiwal Laboratorium Muzyki Współczesnej, AMFC, Warszawa

 16.12, Improwizacja jako element dzieła muzycznego, Muzyka kameralna kompo­zy­to­rów AMFC (I). IV Sympozjum Kompozytorskie Akademii Muzycznej im. Fryde­ryka Chopina, AMFC, Warszawa

2006

30.04–6.05, 1. Music across cultures. About the influence of the West and East on the contemporary music of Warsaw composers from the Frederic Chopin Academy of Music, 2. And what do you think of this? or the sufferings of New Pirandello – chamber opera, Universitatea de Arte “George Enescu”, Facultatea de compozitie, muzicologie, pedagogie muzicala, si teatru, Iasi (Rumunia), w ramach programu Socrates-Erasmus

2007

20-21.11, Wpływ rozwiązań technologiczno-formalnych i estetycznych Iannisa Xenakisa na moją twórczość, IV Międzynarodowe Sympozjum Dzieło muzyczne i jego rezonans, AM Bydgoszcz

2.12, Integracja formy w Poemacie – Requiem na orkiestrę symfoniczną, Muzyka symfoniczna kompozytorów AMFC, V Sympozjum Kompozytorskie AMFC, AMFC Warszawa

2008

15.11, Pedagogika Mariana Borkowskiego, Jubileusz 50-lecia pracy twórczej i 40-lecia pracy pedagogicznej Profesora Mariana Borkowskiego, UMFC Warszawa

2009

15.10, About my music [referat ilustrowany nagraniami]; VI Festival International de Música Contemporánea Darwin Vargas 2009; Instituto de Música, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (Chile)

20.10, About my music [referat ilustrowany nagraniami]; Departamento de Musica, Faculdad de Artes, Universidad de Chile, Santiago de Chile (Chile)

22.10, Marian Borkowski’s pupils – polish composers [referat ilustrowany nagra­niami]; VI Festival International de Música Contemporánea Darwin Vargas 2009; Instituto de Música, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (Chile)

3.12, Mirona Białoszewskiego wyobraźnia dźwiękowa odczytana, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, Galeria Działań, Warszawa – Ursynów Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, Galeria Działań, Warszawa – Ursynów

18.12, Sztuka improwizacji – Sztuka kompozycji – Sztuka wykonawcza Sza­­bo­l­csa Esztényiego język wypowiedzi [referat ilustrowany nagraniami]; Jubileusz Szabolsca Esztényiego, Warszawa, UMFC, Sala im. S. Moniuszki

2010

03. Założenia Metody Rytmiki Emila Jaques-Dalcroze’a; SPIMR, Warszawa

11.06, Mirona Białoszewskiego wyobraźnia dźwiękowa odczytana [referat ilustro­wa­ny nagraniami]; XV Imielińskie Spotkania Artystyczne, LXIII LO im. L. Kossutha, Warszawa

30.10, Nowe w muzyce. Znacie? Spróbujmy!; V Miodowa Jesień: Nowe role w muzyce współczesnej; ZPSM nr 1, Warszawa

8.10, Mis intereses creativos [referat ilustro­wa­ny nagraniami; Clases  magistrales: Música Polaca contemporánea; Conservatorio Superior de Música Manuel Castillo, Sevilla (Hiszpania)

2.12, Lingwistyka i poetyka muzyczna. Warsztat, edukacja, piśmiennictwo; IV Mię­dzy­narodowe Forum Kompozytorów w Poznaniu: Kompozycja 2010. Myślenie i tech­no­logia, AM im. I.J. Paderewskiego, Poznań

2012

24.04. Spotkanie z Lucjanem Kaszyckim; (z promocją książki o nim), Muzeum Kine­ma­to­grafii, Łódź; http://www.kinomuzeum.pl/index.php?action=events1

27.04. Rozmowa z Lucjanem Kaszyckim współautorów książki; Seminarium poświęcone działalności kompozytorskiej Lucjana Kaszyckiego, UMFC, Warszawa

4.11. Opera teraz. Jak ja ugryźć i jak nie zostać pogryzionym? Zaczarowany ołówek. Partytura graficzna. Łokcie Dalcroze’a. O zawartości ciała w muzyce; z cyklu: Muzyka współczesna nie gryzie, Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej, Lokal Użytkowy, Warszawa

24.11. Rozmowa z autorami wieczoru prawykonań – Paweł Kos-Nowicki i Jaro­sław Si­wiński, w tym o: Dwojakość – wspomnie-nie. Audioscena na improwizującego ru­chem i głosem tancerza lub aktora; http://vimeo.com/album/2161909/video/54218473

2012

01. Kompozytorzy: wolni czy związani?; L Szkoła Matematyki Poglądowej n.t.: (Nie)zależność, Nadarzyn

6.04. Rytm muzyczny w koncepcji Witolda Rudzińskiego – teoria i praktyka; Konferencja naukowo-artystyczna w setną rocznicę urodzin Profesora Witolda Rudzińskiego, UMFC Warszawa

2014

19.01. Ekspresja Mirona Białoszewskiego ujawniona; I Międzynarodowa Konfe­ren­cja Naukowa „Słowo, a świat dźwięków w pieśni”, UMFC Warszawa

  28.04. Last of February for String Quartet як приклад точного способу компонования; Ϻіжнародна науково-творча конференція “Трансформаціа музичної освіти і культури: традиція та суччасність”; Одеса (Ukraina), Odessa National A.V. Nezhdanova Academy of Music

  30.04. Last of February for String Quartet як приклад точного способу компонования; III Ϻіжнародна науково-творча конференція “Культурно-мистецька освита як складова художнього простору XXI століття; Київ (Ukraina), National Academy of Managing Personnel in Culture and Art

  25.10. Razem i osobno – przez Most transbałtycki, wykład ilustrowany wykonaniem utworów z cyklu Most transbałtycki, IX Dzień Muzyki Współczesnej Miodowa Jesień „Solo i kameralnie”, ZPSM nr 1, Warszawa

6.11. Wielość środków wyrazu – pomoc czy przeszkoda? / Mulitude of expression means – helpful or disturbing?, Kreacja percepcji a percepcja kreacji, czyli co kompozytor powinien wiedzieć o słuchaczu? VIII Międzynarodowe Forum Kompozytorów w Poznaniu, AM Poznań 5-6.11.

2.12. Forma znacząca w warsztacie kompozytora współczesnego / Meaningful Form in Workshop od Contemporary Composer, IV Międzynarodowa konferencja Analiza dzieła muzycznego. Historia – theoria – praxis, AM Wrocław, 2-3.12.

2015

13.11. Ruch – bezruch. Inspiracje obrazem i dźwiękiem w poszukiwaniu syntezy (współautorstwo z dr Paulą Jaszczyk), Ogólnopolska konferencja naukowa „Korespondencja. Na styku sztuk”, Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny UMFC, Białystok, 13-14.11.

5.12. Perypetie z „Kwartetem smyczkowym” Andrzeja Dobrowolskiego, Rozumienie muzyki: Muzyka czystej formy, Ogólnopolska konferencja w 25 rocznicę śmierci Andrzeja Dobrowolskiego, 4-6.12.2015, UMFC

7.12. Co dziś oznacza relacja mistrz – uczeń w kształceniu muzycznym, Międzynarodowa konferencja „Rola mistrza w zawodowej edukacji muzycznej w drodze życiowej muzyka, 7.12, UMFC

12.12. Po co kompozytorowi improwizacja?, Konferencja naukowo-artystyczna „Im­pro­wiza­cja w metodzie Dalcroze’a”, UMFC, 12.12.2015

2016

30.04. Six pictures of Polish chamber contemporary music, referat podczas: European Chamber Music Teachers Association Meeting (ECMTA), Baltic States Festival of Student Chamber Ensenbles, UMFC Warszawa

6.11. Percepcja i recepcja muzyki Iannisa Xenakisa – udział w panelu dyskusyjnym, w Międzynarodowej Konferencji „Metastasis – architektura muzyki Iannisa Xenakisa”, UMFC Warszawa

4.12. Chwytanie wrażeń. Cykl Lapidaria w ujęciu kompozytorki i malarki [współ­autorstwo z Paulą Jaszczyk], II Ogólnopolska konferencja naukowa KO-RES­PON­DENCJA. Na styku sztuk, Białystok, Sala Audytoryjna UMFC

2017

24.04. Od libretta do utworu. Multidram – analiza kompozytora, Ϻіжнародна науково-творча конференція “Трансформаціа музичної освіти і культури: традиція та суччасність”; Оdessa (Ukraina), Odessa National A.V. Nezhdanova Academy of Music

25.04. Multidrama autoanaliza kompozytora, VI Ϻіжнародна науково-творча конференція “Культурно-мистецька освита як складова художнього простору XXI століття; Kijów (Ukraina), National Academy of Managing Personnel in Culture and Art

9.10. Kosmos i Ziemia w improwizacjach Szabolsca Eszteniego, Konferencja naukowo-artystyczna Improwizacja w metodzie Dalcroze’a, Zakład Rytmiki i Improwizacji fortepianowej UMFC

17.11. Wpływ języka tekstu na założenia kompozytorskie muzyki wokalnej i wokalno-instrumentalnej w ujęciu kompozytora, Ogólnopolska Konferencja (Od)głosy współczesności. Muzyka wokalno-instrumentalna początku XXI wieku, Akademia Sztuki, Szczecin

2.12. Barwy i struktury w Nokturnie na orkiestrę smyczkową Romana Palestra, Ogólnopolska Konferencja „Słuch absolutny Romana Palestra”, UMFC, organizatorzy: Katedra Teorii Muzyki, Zakład Zbiorów Muzycznych BUW, Polskie Towarzystwo Analizy Muzycznej

2018

8.03. Między wolnością a konsekwencją – dylematy kompozytora, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Idea wolności w twórczości kompozytorskiej i myśli o muzyce – z okazji 100-letniej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, Wydział Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego

15.04. Zawartość fresku w 3 Freskach nadmorskich – autoanaliza, III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Ko-respondencja. Na styku sztuk, UMFC Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku

19.04. Obraz i dźwięki nocy w Nokturnie na orkiestrę Romana Palestra, Ϻіжнародна науково-творча конференція “Трансформаціа музичної освіти і культури: традиція та суччасність”; Оdessa (Ukraina), Odessa National A.V. Nezhdanova Academy of Music

24.11. Notatki zimą w liście idącym mostem, polem, a nawet nieistniejącą ulicą – i ich rola w mojej muzyce saksofonowej, II Polski Kongres Saksofonowy, UMFC Warszawa, 23-25.11.2018

27.11. Zanurzony w kulturze. Narodowy czy uniwersalny?, IV Międzynarodowa Konferencja “Interpretacje dzieła muzycznego – Uniwersalizm i wartości narodowe”, 27-28.11.2018, Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

14.12. Kryptografia jako użyteczne narzędzie procesu symbolizacji muzyki, I Ogólnopolskie SYmpozjum Naukowe Muzyka – matematyka. Konteksty, relacje, perspektywy, AM im. I.J.Paderewskiego, Poznań